God man eller förvaltare: Dödsboförvaltning

Om en huvudman har del i ett dödsbo ska god mannen eller förvaltaren vårda huvudmannens rätt i boet om ställföreträdarens har del i samma dödsbo behöver huvudmannen i stället företrädas av en särskild god man. Begäran om en sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas.

Åtgärder för god man eller förvaltare

 • En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om samlevnad i oskiftat bo.
 • Som god man eller förvaltare ska du se till att bouppteckning sker senaste tre månader efter dödsfallet och att den inlämnas till Skatteverket för registrering.
 • Skifte med anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt. Om det i dödsboet finns fastighet eller bostadsrätt som ska säljas under boutredning krävs överförmyndarens tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd göras av god man/förvaltare.
 • En god man eller förvaltare får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente.
 • I samband med bouppteckning kan testamente företas. God man eller förvaltare ska då ta del av detta för enskildes räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott.
 • Det åligger god man eller förvaltare att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att arvslotten för huvudmannen är korrekt uträknad.

Handlingar till överförmyndaren

Så snart en bodelning och arvskifte upprättats och samtliga delägare och god man eller förvaltare skrivit under handlingarna ska god man eller förvaltare inhämta överförmyndarens samtycke till fördelning.

Följande handlingar ska sändas till överförmyndaren:

 1. Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia eller två bestyrkta kopior.
 2. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inklusive eventuellt testamente (såvida inte överförmyndaren redan fått dessa handlingar).
 3. Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från dödsdagen till och med skiftesdagen.
 4. Bevis på att det tillskiftade beloppet satts in på den enskildes bankkonto (senast i samband med begäran om entledigande efter slutfört uppdrag).
 5. Anmälan till överförmyndaren om slutfört uppdrag entledigande

Om dödsboet inte avslutas inom sex månader efter bouppteckningen måste god man eller förvaltare lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte eller avtal om sammanlevande i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se