Politik och beslut

Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis avseende bland annat kommunfullmäkiges sammanträden, justerade protokoll, rösträkning i allmänna val och ändringar i detaljplaner.

Styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå. Lidköpings kommun har utöver kommunstyrelsen åtta övergripande nämnder och en valnämnd.

För dig som förtroendevald​

Här hittar du information för dig som förtroendevald i Lidköpings kommun.

Kommunens revisorer

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Lidköping nio revisorer. Dessa revisorer ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete har revisorerna hjälp av sakkunniga biträden

Lokal demokratiutveckling

Lidköpings kommun har i kommunfullmäktiges styrkort för dialogbaserad styrning gjort klart att deltagardemokratin ska vara vägledande i synen på medborgarskapets delaktighet och inflytande i den politiska processen.

Lyssna och titta på Kommunfullmäktige

Här hittar du länkar till våra webbsändningar från kommunfullmäktige..

Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och godkändes av Sverige 1990. Det betyder att Sverige ska följa konventionen.

Du har den högsta makten

Den högsta makten har du som bor i Lidköpings kommun. Det är du som i de allmänna valen röstar på den som du vill ska bli förtroendevald politiker i kommunfullmäktige.

Påverka din kommun

Vill du påverka besluten som fattas i Lidköpings kommun? Du är välkommen att lämna synpunkter, klagomål, egna förslag eller ställa frågor.

EU-val 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Då väljer medborgarna i Sverige vilka ledamöter som ska vara med och fatta beslut i parlamentet.