Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lidköpings kommun

Fastställda av kommunfullmäktige
Senast reviderad 2019-06-17

Beslutade av kommunfullmäktige den 11 december 1995, senast reviderade den 17 juni 2019 (revidering av § 14), KF § 137.

Lidköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). För ianspråktagande av offentlig plats gäller bestämmelserna i 3 kap 1 § ordningslagen. Om förbud mot nedskräpning gäller bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Lidköpings kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 23 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

Med offentlig plats enligt första stycket avses

 1. allmänna vägar
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan
  redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål
 3. områden som i detaljplan redovisats som kvartersmark för
  hamnverksamhet, om de upplåtits för detta ändamål och är
  tillgängliga för allmänheten, samt
 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
  används för allmän trafik

Bestämmelsen i 23 § är även tillämplig på andra platser än offentliga
platser i kommunen. För Nya Stadens torg gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats

 1. områden som enligt vederbörligen skyltad trafikföreskrift utgör offentlig parkering,
 2. skolgårdar,
 3. idrottsanläggningar och av kommunen skyltade motionsspår,
 4. till allmänt begagnande upplåtna kommunala badplatser under badsäsong 1 maj-15 september, kyrkogårdar och annan allmän begravningsplats och
 5. campingplatser.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § och 23 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller räddningstjänstens arbete hindras samt inte heller i övrigt så att fara för skada på person eller egendom uppstår eller så trafiken hindras eller störs.

Om forsling av latrin, avfall eller annan orenlighet finns bestämmelser i miljöbalken (1998:808) och renhållningsordning för Lidköpings kommun.

Schaktning, grävning med mera

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord, eller sand, tippnings av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 § Arbete av tillfällig art som orsakar störande buller eller vibrationer för personer på offentliga platser, tex stenkrossning, pålning och nitning får inte äga rum utan polismyndighetens tillstånd.
Om förbud mot tomgångsskörning finns bestämmelser i 3 4 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Lidköpings kommun.

Containrar och dylikt

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller andra liknande skrymmande föremål, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern/föremålet med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor, skyltar med mera samt viss växtlighet

9 § Markiser, flaggor, skyltar och liknande utskjutande föremål får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter, över en gång- och cykelväg på lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.

Fastighetsägare är skyldiga att se till att växtlighet på fastigheten inte sträcker sig över intilliggande gata, gångbana eller annan offentlig plats under de höjder som anges i första stycket.

Affischering med mera

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller likande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd an polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

12 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom områden som framgår av bilaga 1 annat än i samband med tillåten servering därav.

Bad och camping med mera

13 § Camping får inte ske på offentlig plats samt på sådana platser som nämns i 3 § 1-4.

I Lidan norr om Ågårdsbron får fritidsbåtar inte utan tillstånd av kommunens samhällsbyggnadsnämnd förtöjas på andra platser än de som anordnats av kommunen.

Gästplatser finns anordnade i Framnäshamnen.

14 § Badande är inte tillåtet i Lidan från Ågårdsbron till och med utloppet i Vänern. Undantaget från detta förbud är Lidans västra sida (mot torget till) mellan Wennerbergsbron och Järnvägsbron. På denna sida av Lidan är bad tillåtet utmed kanten av Lidan. Badande är inte tillåtet från broarna inom området, detta omfattar samtliga broar från Ågårdsbron till utloppet i
Vänern. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd kan medge tillfälliga
tillstånd till bad inom de områden där badförbud råder.

Hundar och katter

15 § Hunds ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16-19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund, hund i offentlig tjänst samt certifierade service- och
signalhundar under tid dessa utför uppdrag. I övrigt kan polismyndigheten medge enskild person undantag i bestämmelserna i 16- 19 §§ om det med hänsyn till funktionsnedsättning eller annan
omständighet föreligger särskilda skäl.

Katts ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa bestämmelserna i 18 § 3 stycket.

16 § Under vistelse på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn. Därvid ska särskilt iakttas att hunden inte skadar park eller plantering eller på något annat sådant sätt vållar skada.

17 § Hund får inte vistas på platser som anges i 3 § 4 punkten. Det är tillåtet att passera plats som anges i 3 § 4 punkten på genomgående gångeller cykelväg under förutsättning att hunden då hålls kopplad.

18 § Hundar ska hållas kopplade på gator, torg, cykel- och gångbanor, av kommunen skyltade motionsspår och idrottsanläggningar, skolgårdar och lekplatser. Undantag från kopplingstvång gäller i särskilt anordnade, skyltade och inhägnade hundrastgårdar. Undantag från kopplingstvånget gäller också i de fall verksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid
tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare. Hundägaren eller hundföraren har alltid det yttersta ansvaret för hunden.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat områden.

När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha ett halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnumret tydligt och varaktigt angivet. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

19 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på sådan offentlig plats som anges i 2 § andra stycket, punkterna 2-4 samt, utanför sådant område, på platser som anges i 3 §.

20 § Övriga bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).

Ridning och cyklade

21 § Ridning och cyklande får inte ske i av kommunen skyltade motionsspår.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

22 § Bestämmelser om fyrverkerier finns i 3 kap. 7 § ordningslagen.

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera

23 § Sprängning och skjutning med eldvapen samt, för den som är under 18 år, luft, fjäder och paintballvapen och liknande, är inte tillåtet utan särskilt tillstånd av polismyndigheten, inom ej detaljplanerlagt område innanför Ringleden och söder om Stenhammarsvägen.

Enligt 3 kap. 6 § ordningslagen gäller motsvarande även inom detaljplanelagt området.

Adressnummerskyltar

24 § Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats och höjd och om möjligt vid fastighetens ingång eller infart och vara synlig på den offentliga plats adressnumret avser.

Ytterligare föreskrifter om adressnummerskylts placering och utseende får meddelas av byggnadsnämnden.

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad skaffa, sätta upp och
underhålla sin adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats

25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som kommunfullmäktige bestämmer.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9§§, 10 § första stycket, 11-12 §§, 13 § första och andra stycket, 14-19 §§, 23 § första stycket och 24 § första och tredje stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

Om barn inte fyllt 15 år handlar i strid med bestämmelserna i 3 kap. 6-7 §§ ordningslagen inom detaljplanelagt område eller mot 24 § i dessa föreskrifter inom ej detaljplanelagt område gäller straff för den som har vårdnaden om barnet vad som stadgas i 3 kap. 23 § ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder ikraft den 4 januari 2016.

Bilaga 1

Område som omfattas av förbud mot alkoholförtäring enl. § 12. Lokala ordningsföreskrifter för Lidköpings kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se