För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Information för dig som redan är förordnad god man, förvaltare eller förmyndare.

Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla boende.

Innan lägenheten avvecklas, bör gode mannen förvissa sig om att huvudmannen verkligen inte kommer att kunna återvända till sin bostad.

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt kräver överförmyndarens samtycke och samtycke från huvudmannen om sådant kan ges. Ibland kan det vara nödvändigt med ett läkarutlåtande om huvudmannens förmåga att yttra sig och hälsotillstånd i övrigt. Se avsnittet om försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

För uppsägning av hyreslägenhet krävs inte överförmyndarens samtycke. Gode mannen ska dock naturligtvis fråga efter din huvudmans samtycke om sådant kan ges.

Gode mannen är i övrigt ensam ansvarig för avvecklingen. Självklart kan till exempel anhöriga hjälpa till med det praktiska, men ansvaret ligger på gode mannen. Detta ansvar innebär att det är gode mannen som ska se till att avvecklingen genomförs. Detta betyder inte att det ingår i gode mannens uppdrag att rent praktiskt genomföra flyttningen. I normalfallet ska gode mannen anlita en flyttfirma för detta. I årsräkningen ska redovisas såväl de utgifter som inkomster som förekommit i samband med avvecklingen.

Om huvudmannen själv inte kan medverka vid avvecklingen bör gode mannen försöka se till att någon anhörig, gärna i kretsen av de kommande arvingarna, är med. Om detta inte låter sig göras bör gode mannen ha med sig någon annan som kan intyga bostadens skick och innehåll innan avvecklingen. Man kan också tänka sig att gode mannen dokumenterar genom att ta fotografier eller film. Gode mannen bör göra en relativt noggrann genomgång av bostaden innan avvecklingen tar sin början. Om kontanter påträffas bör de sättas in på huvudmannens konto. Smycken, värdehandlingar, personliga handlingar och annat sådant av ringa storlek bör läggas i bankfack.

Lösöre

Före avvecklingen av lägenheten bör också en förteckning över mer värdefullt lösöre upprättas och bifogas med tillgångsförteckning eller årsräkning till överförmyndaren (bilaga 1). Konstföremål, smycken eller annat lösöre till mycket stora förväntade värden bör värderas av en expert anlitad av gode mannen.
Rent allmänt gäller att lösöre som inte är för huvudmannens nytta, ska avyttras. Föremål som har särskilt personligt värde för huvudmannen ska dock behållas.
Om huvudmannen har utfärdat ett testamente så bör gode mannen ta del av detta. Lösöre, som enligt testamentet ska utgå som legat till olika personer, bör inte säljas. Om försäljning är nödvändig för att förbättra huvudmannens ekonomiska situation kan dock försäljning ske även av sådan egendom. Det är inte ovanligt att huvudmannen förseglat sitt testamente. Godmanskapet ger ingen rätt till att bryta en sådan förslutning.

Möbler, glas, porslin och prydnadsföremål med mera kan lämnas till magasinering. Ibland är det lämpligt att lösöre deponeras hos huvudmannens arvingar. För att en sådan lösning ska vara lämplig bör dock samtliga arvingar vara kända samt förklara sig positiva till ett sådant förfarande. De måste också vara helt överens om vad som ska deponeras hos vem. Den som tar emot lösöret åtar sig således endast att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska skriftligen förklara sig villig att återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen eller gode mannen så skulle begära, eller när huvudmannen avlider.

Mottagaren ska även åta sig att väl vårda godset. En skriftlig handling ska upprättas över hela förfarandet (bilaga 2). Godset bör förses med någon form av märkning för att det lätt ska gå att identifiera.

Städning och adressändring

Gode mannen ska ombesörja städning och rengöring av lägenhet och vind/källare. Detta innebär dock inte att gode mannen själv ska utföra sysslorna, utan ska i normalfallet anlita en städfirma om inte huvudmannens anhöriga städar. Hyreskontrakt ska sägas upp, liksom abonnemang på exempelvis el, telefon, vatten och avlopp.

I samband med avvecklingen av lägenheten ska gode mannen också göra adressändring, så att huvudmannen blir skriven på aktuell adress. I annat fall kan det uppstå framtida komplikationer beträffande folkbokföringen.

Huvudmannens del i dödsbo

Om en huvudman har del i ett dödsbo ska god mannen eller förvaltaren vårda huvudmannens rätt i boet om ställföreträdarens har del i samma dödsbo behöver huvudmannen i stället företrädas av en särskild god man. Begäran om en sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas.

Åtgärder för god man/förvaltare

 • En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om samlevnad i oskiftat bo.
 • Som god man/förvaltare ska du se till att bouppteckning sker senaste tre månader efter dödsfallet och att den inlämnas till Skatteverket för registrering.
 • Skifte med anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt. Om det i dödsboet finns fastighet eller bostadsrätt som ska säljas under boutredning krävs överförmyndarens tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd göras av god man/förvaltare.
 • En god man/förvaltare får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente.
 • I samband med bouppteckning kan testamente företas. God man/förvaltare ska då ta del av detta för enskildes räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott.
 • Det åligger god man/förvaltare att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att arvslotten för huvudmannen är korrekt uträknad.

Handlingar till överförmyndaren

Så snart en bodelning och arvskifte upprättats och samtliga delägare och god man/förvaltare skrivit under handlingarna ska god man/förvaltares inhämta överförmyndarens samtycke till fördelning.

Följande handlingar ska sändas till överförmyndaren:

 1. Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia eller två bestyrkta kopior.
 2. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inklusive eventuellt testamente (såvida inte överförmyndaren redan fått dessa handlingar).
 3. Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från dödsdagen till och med skiftesdagen.
 4. Bevis på att det tillskiftade beloppet satts in på den enskildes bankkonto (senast i samband med begäran om entledigande efter slutfört uppdrag).
 5. Anmälan till överförmyndaren om slutfört uppdrag entledigande

Om dödsboet inte avslutas inom sex månader efter bouppteckningen måste god man/förvaltare lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte eller avtal om sammanlevande i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.

Ansökan

Ansökan ska vara ställd till överförmyndaren i Lidköping och undertecknad av förmyndare/ god man/ förvaltare. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten eller bostadsrätten ska säljas. Om den omyndige/ huvudmannen inte är ensam ägare ska framgå hur stor andel han/ hon äger.

Om ansökan avser en omyndig ska personbevis för barnet ges in. Personbevis ska utvisa vem/ vilka som är vårdnadshavare för barnet.

Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett.

Huvudmannens tillstyrkan

Om den omyndige fyllt 16 år ska hens skriftliga tillstyrkan till försäljningen biläggas ansökan. Detsamma gäller den som har en god man. Om det framgår av handlingarna att huvudmannen inte kan ge sitt samtycke behöver detta inte inhämtas.

Yttranden

Huvudmannens make/maka/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Med närmaste släktingar avses barn eller om huvudmannen är underårig — föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuella syskonbarn att anse som närmaste släktingar. Yttranden kan tecknas direkt på ansökan. I varje fall bör adressen till de närmast anhöriga finnas med.

Köpekontrakt

Köpekontraktet ska inges i två exemplar (original och kopia). Kontraktet ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare.

Taxeringsbevis med mera

För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärde ges in med ansökan.

Säljaren är dödsbo

Om säljaren är dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.

God man kan behövas

Observera att om försäljningen sker till förmyndaren/ gode mannen/ förvaltaren måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren.

När försäljningen är klar

När försäljningen är klar ska bevis för att köpeskillingen insatts på huvudmannens konto i bank insändas. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in.

När gode mannen/förvaltaren får besked om att huvudmannen är avliden ska han eller hon snarast meddela de anhöriga.

Enligt gällande bestämmelser ska de förvaltade tillgångarna genast efter godmanskapets eller förvaltarskapets upphörande överlämnas till någon av dödsbodelägarna. Ställföreträdaren ska upprätta en slutredovisning till och med dödsdagen. Redovisning inklusive saldobesked och övriga verifikationer ska inom en månad insändas till överförmyndaren. Då överförmyndaren godkänt slutredovisningen översänds den tillsammans med förteckning och samtliga årsredovisningar till en företrädare för dödsboet.

Om det finns anhöriga

När huvudmannen avlider upphör godmanskapet/ förvaltarskapet och därefter lämnar överförmyndaren inga tillstånd till uttag av huvudmannens medel. Möjligheterna att ta ut pengar från huvudmannens konto är därmed stängda. Dock kan räkningar för hyra, skatter, begravning etcetera. behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den före detta gode mannen/ förvaltaren kan överlämna dödsboets räkningar till banken, som sedan gör utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Den före detta ställföreträdaren ska även se till att alla autogirobetalningar avslutas.

Enligt gällande begravningslag ska den avlidne antingen kremeras eller gravsättas senast två månader efter dödsfallet. Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, till exempel att anhöriga vägrar att befatta sig med begravningen eller att inga anhöriga påträffats, är kommunen skyldig att ordna detta. I första hand är det kommunen där den avlidne senast var folkbokförd som har den skyldigheten. Det kan också bli den kommun där dödsfallet inträffade, om inte den avlidne var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Efterlämnar den avlidne enbart tillgångar som täcker begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska anmälan göras till socialnämnden och det är deras skyldighet att inge dödsboanmälan till tingsrätten. Saknas anhöriga i sådana fall behöver den före detta gode mannen inte vidtaga några åtgärder för att ordna med begravning av den avlidne. Även den detaljen kan ordnas genom socialnämndens försorg. Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

Den före detta gode mannen/förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den före detta gode mannen/förvaltaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att behålla egendomen. Skuldsättning för någonting annat än begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga ska anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande enligt 11 kap 3 §, Föräldrabalken.

När anhöriga påträffas ska den före detta gode mannen/förvaltaren omgående överlämna sin förvaltning och samtidigt redogöra för vad han eller hon gjort under tiden från dödsdagen.

Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med den avlidne ska den före detta gode mannen/förvaltaren kunna vända sig till socialnämnden, som enligt vad ovan sagts är skyldig att ordna med begravning. Socialnämnden ska även, enligt ärvdabalken, ta hand om den avlidnes egendom och underrätta dödsbodelägarna om dödsfallet.

Det saknas anhöriga till den avlidne

Allmänna arvsfonden ärver egendom efter personer som saknar släktarvingar och som inte har upprättat något testamente. Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden så snart det är utrett att arvsfonden är legal arvinge och dödsbodelägare.

Socialtjänsten i den kommun där den avlidne hade sin hemvist har utredningsansvaret och inhämtar en släktutredning från landsarkivet. Den som vill anmäla ett dödsfall till Kammarkollegiet måste därför säkerställa, lämpligen med socialtjänstens hjälp, att det saknas andra arvsberättigade släktingar än Allmänna arvsfonden innan dödsfallet anmälts till Kammarkollegiet

Efter att en anmälan kommit in till kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet.

Sluträkning

Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats ska du inom en månads tid lämna in en sluträkning till överförmyndaren. Om du inte hinner lämna in någon sluträkning inom den här tiden måste du kontakta överförmyndaren. Orsaker till att ett uppdrag avslutas kan vara på grund av att din huvudman klarar sig själv i fortsättningen, att det har blivit ett byte av god man eller förvaltare eller att din huvudman har avlidit. Observera att överförmyndaren inte får något automatiskt meddelande när en huvudman avlider. Om du hamnar i en sådan situation måste du därför anmäla detta till överförmyndaren.

I sluträkningen redovisar du huvudmannens ekonomi under året fram till den dag som ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats.
Du använder samma blankett som för årsredovisning och fyller i den rätta perioden som redovisningen gäller för.

Läs mer om att avveckla dödsbo på Kammarkollegiets webbplats. Länk till annan webbplats.

Din första redovisning till överförmyndaren är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Förteckningen är en viktig del för att man i fortsättningen ska kunna stämma av inkomster och utgifter. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och skulder huvudmannen hade per den dag som du påbörjade ditt uppdrag. Detta så kallade förordnandedatum finns angivet på beslutet från tingsrätten och registerutdraget från överförmyndaren.

Du ska lämna in förteckningen till överförmyndaren senast två månader från det att du fick ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om du av någon anledning inte hinner med det måste du kontakta överförmyndaren.

I släktutredningen kan du notera kontaktuppgifter till de som är anhöriga till din huvudman.

För vissa av den gode mannens eller förvaltarens åtgärder för huvudmannens räkning krävs enligt lag överförmyndarens samtycke.

Överförmyndarens samtycke krävs vid:

 • Vissa placeringar i försäkringar och aktier.
 • Uttag av spärrade bankmedel.
 • Förvärva fast egendom genom köp, byte eller gåva eller nyttjanderätt till sådan egendom om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadsrätt.
 • Ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse.
 • Sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av bostadslägenhet.
 • Inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt.
 • Understöd åt anhöriga eller andra som står huvudmannen nära.
 • Ta upp lån eller utföra någon annan rättshandling som innebär att den huvudmannen sätts i skuld.
 • Ingå borgensförbindelse.
 • Ställa huvudmannens enskilda egendom som säkerhet för huvudmannens eller någon annans förbindelse.
 • Låta huvudmannen driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enlig bokföringslagen (1999:1078).
 • Vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning och skifte.

Ett praktiskt viktigt fall under denna punkt är när arv tillfaller huvudmannen – när detta sker ska en arvskifteshandling upprättas som tillsammans med bouppteckningen skickas till överförmyndaren för granskning och godkännande.

Barnets del i del i dödsbo

Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna vårda barnets rätt i boet.

Omyndigt barn kan även bli dödsbodelägare om förmyndaren själv är dödsbodelägare men avstår hela sin arvslott eller viss kvotdel av densamma till barnet. Omfattar arvsavståendet däremot ett visst bestämt belopp eller bestämt lösöre eller dylikt är barnet inte att anses som dödsbodelägare. Om förmyndarna har del i samma dödsbo behöver barnet, om barnet är dödsbodelägare, företrädas av en god man. Begäran om en sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas.

Åtgärder för förmyndaren

En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om samlevnad i oskiftat bo.

Som förmyndare ska du se till att bouppteckning sker senaste tre månader efter dödsfallet och att den inlämnas till skattemyndigheten för registrering.
Skifte med anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt. Om det i dödsboet finns fastighet eller bostadsrätt som ska säljas under boutredning krävs överförmyndarens tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd göras av förmyndaren.

En förmyndare får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente.

I samband med bouppteckning kan testamente företas. Förmyndaren ska då ta del av detta för enskildes räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott.

Det åligger förmyndaren att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att arvslotten för barnet är korrekt uträknad.

Handlingar till överförmyndaren

Så snart en bodelning och arvskifte upprättats och samtliga delägare och förmyndaren skrivit under handlingarna ska förmyndaren inhämta överförmyndarens samtycke till fördelning.

Följande handlingar ska sändas till överförmyndaren:

 1. Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia eller två bestyrkta kopior
 2. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inklusive eventuellt testamente (såvida inte överförmyndaren redan fått dessa handlingar).
 3. Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från dödsdagen till och med skiftesdagen.
 4. Bevis på att det tillskiftade beloppet satts in på den enskildes bankkonto (senast i samband med begäran om entledigande efter slutfört uppdrag).
 5. Begäran om entledigande efter slutfört uppdrag.

Om dödsboet inte avslutas inom sex månader efter bouppteckningen måste förmyndaren lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte eller avtal om sammanlevande i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.

För vissa av förmyndarens åtgärder för det omyndiga barnets räkning krävs enligt lag överförmyndarens samtycke.

Överförmyndarens samtycke krävs vid:

 • Vissa placeringar i försäkringar och aktier om det gäller kontrollerad förvaltning eller att överförmyndaren har fattat särskilt beslut om att samtycke krävs för denna åtgärd.
 • Uttag av spärrade bankmedel.
 • Förvärva fast egendom genom köp, byte eller gåva eller nyttjanderätt till sådan egendom om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadsrätt.
 • Ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse.
 • Sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av bostadslägenhet.
 • Inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt.
 • Understöd åt anhöriga eller andra som står huvudmannen nära.
 • Ta upp lån eller utföra någon annan rättshandling som innebär att huvudmannen sätts i skuld.
 • Ingå borgensförbindelse.
 • Ställa huvudmannens enskilda egendom som säkerhet för huvudmannens eller någon annans förbindelse.
 • Om den omyndige har fyllt sexton år och vill driva rörelse som medför bokföringsskyldighet enlig bokföringslagen (1999:1078).
 • Föräldrar som själva vill driva rörelse som medför bokföringsskyldighet enlig bokföringslagen (1999:1078) för den omyndiges räkning.
 • Egendomsfördelning vid bodelning eller skifte.

Ett praktiskt viktigt fall under denna punkt är när den omyndige och dess förmyndare har del i samma dödsbo. Då ska en god man förordnas för att vårda den omyndiges rätt i boet vid bodelning och skifte.

Vi har mycket kontakter med socialtjänsten och det finns en del felaktiga uppfattningar som leder till att hemtjänsten och olika former av boenden ställer krav på gode män som ligger långt utanför deras uppdrag enligt föräldrabalken. Avsikten med denna skrivelse är att beskriva de huvudsakliga uppgifterna för en god man (i princip samma uppgift för en förvaltare) så att förväntningarna på deras insats blir rimliga.

Vad säger lagen? (föräldrabalken 12 kapitel 2 §)

Gode män och förvaltare, ska i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.
De flesta gode män har ett förordnande som innefattar alla de tre delarna – förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Vad som ingår i deras förordnande framgår av de registerutdrag som de får av överförmyndaren och som utgör deras ”legitimation”.

Förvalta tillgångar/egendom

Att förvalta egendom kan innebära

 • att sköta betalning av räkningar för huvudmannen
 • att portionera fickpengar till ett boende
 • att förvalta tillgångar som hus, aktiefonder etcetera
 • att ibland begära överförmyndarens samtycke till åtgärder när lagen så kräver detta

Bevaka rätt

Att bevaka rätt kan innebära

 • att företräda huvudmannen inför olika myndigheter till exempel att söka hemtjänst, LSS-boende, att söka handikappersättning och att överklaga beslut
 • att företräda huvudmannen i samband med avtal med hyresvärd, kronofogde etcetera

Sörja för person

Att sörja för person är kanske den del av uppdraget som oftast leder till olika uppfattningar mellan till exempel socialtjänsten och den gode mannen.
Lättast är kanske att definiera ”sörja för person” som intressebevakning i personliga angelägenheter.

Att sörja för person kan innebära

 • att ha en roll som juridisk företrädare och samordnare av hjälpinsatser
 • att informera sig om huvudmannens personliga angelägenheter såsom boendeförhållanden, service, välbefinnande, omsorg, hjälpmedel med mera.
 • att vara en länk mellan huvudmannen och vårdorganisationen. Att genom regelbundna besök förvissa sig om att huvudmannen har det bra och hålla sig informerad genom boendepersonal, hemtjänstpersonal etcetera.

I Statens offentliga utredningar, Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, SOU 2004:112 s 461 sägs bland annat:
”Frågan är i vilken utsträckning en ställföreträdare med uppdrag att svara för den enskildes personliga angelägenheter också ska anses ha åtagit sig att vara den enskildes ”jourkamrat” eller hjälpreda, inte minst när det gäller den dagliga omsorgen om den enskilde.Utredningen har erfarit att många gode män lägger mycket tid på att hjälpa den enskilde med omvårdnadsåtgärder. Ofta sker detta med motiveringen att det inte synes vara någon annan som står till tjänst för uppgiften.En god mans uppdrag ska emellertid inte betraktas som en utfyllnad av de insatser som företrädesvis anses höra till socialtjänstens område. Tvärtom bör en god man med uppdrag inom det personliga området verka för att någon annan än han själv åtar sig att praktiskt utföra den efterfrågade sysslan. Ofta lär det vara frågan om just sociala myndigheter.

Är det förbjudet för en god man att göra lite extra?

Samma offentliga utredning anger att det naturligtvis inte är förbjudet för en god man att göra lite extra, men:

”Samtidigt vill utredningen betona att en god man inte bör kunna påräkna ekonomisk gottgörelse för att han eller hon handgripligt har hjälpt den enskilde i de hänseenden som nu sagts…”

Det sagda innebär att den gode mannen inte får arvode för handgripliga insatser.

Uppställningen nedan kan belysa vem som gör vad

 • Att gå ut och promenera (ledsagare eller hemtjänsten)
 • Att städa hos huvudmannen (hemtjänsten/boendepersonal)
 • Att göra utflykter (ledsagare)
 • Att handla (hemtjänsten eller personlig assistent)
 • Att skaffa mediciner (hemtjänsten eller boendet)
 • Att köpa kläder (hemtjänsten eller anhöriga)
 • Att besöka optiker (hemtjänsten, boendet eller anhöriga)
 • Att besöka sjukhuset eller vårdcentralen (som ovan)
 • Att ansöka hos socialtjänsten om utökade insatser gör gode mannen, men till exempel boendet kan aktualisera frågan med den gode mannen

I strängt personliga angelägenheter kan inte en god man eller ens en förvaltare bestämma. Det kan gälla att ansöka om vårdboende för en huvudman när denne själv motsätter sig detta. Det är inte tillåtet att ”lura” någon att flytta till ”hemmet”. Det säger sig självt att det inte heller finns några tvångsmöjligheter att verkställa ett sådant beslut. Den enda möjligheten som finns att tillgripa tvång, finns inom ramen för lagen om sluten psykiatrisk vård.

Observeras bör vidare att en god man inte kan legitimera medicinska ingrepp till exempel influensasprutor.

(Frågan finns behandlad i SOU 2001:112 s.455 men är också behandlad rättsligt, bland annat av HovR i Skåne ÖÄ 1362-2002.

Vad säger lagen?

Socialtjänstens yttersta ansvar enligt SoL 2 kapitel 1 §

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän…”

Biståndsparagrafen i 4 kapitel 1 § SoL

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) eller sin livsföring i övrigt.
Det innebär att bestämmelsen har betydande räckvidd. Det finns inga begränsningar när det gäller personkrets eller typ av insatser. Det finns en bestämmelse i lagtexten om andra huvudmäns ansvar, men en god man är inte en annan huvudman/myndighet utan en person som förordnats av tingsrätten för att fullgöra vissa uppgifter. Denne är inte anställd av kommunen eller överförmyndaren utan uppdragsgivare är dennes huvudman och överförmyndaren är den tillsynsansvarige.

Ett rättsfall som belyser socialtjänstens ansvar är domen vid Kammarrätten i Jönköping mål nummer 2988-10. Domen gällde ett avslag på ledsagarservice med hänvisning till den gode mannens ansvar. Socialtjänsten anförde: Det ankommer på den gode mannen att se till så att han (huvudmannen) får den medicinska vård som han har rätt till och att eventuell vård och medicinering följs upp och genomförs i vardagen. Kammarrätten angav i domskälen: Enligt kammarrättens mening ingår det i den gode mannens uppdrag att kommunicera med bland annat vårdpersonal, men det innebär inte att den gode mannen måste följa med den enskilde på exempelvis läkarbesök.

Några exempel på vanligt förekommande situationer

Apoteksärenden

En huvudman kan ha hemtjänst och ingen kredit på apoteket pga betalningsanmärkningar. Äldreboendet kan pga detta inte få utskick med medicin. Frågan är då vem som ser till att medicin kommer till hemmet/boendet? Det ingår inte i den gode mannens uppdrag att se till att medicin fysiskt kommer på plats hos huvudmannen, det vill säga att åka och köpa och forsla medicinen hem. I första hand ska den gode mannen försöka reglera skulden hos Apoteket så att kredithanteringen åter fungerar. Om pengar inte finns för att reglera skulden så får den gode mannen lämna pengar hos boendet/hemtjänsten så att någon av dessa kan hämta medicin. Ett äldreboende kan inte friskriva sig från att hämta medicin om ingen annan gör det. Om det inte finns några pengar är den gode mannen aldrig skyldig att låna ut pengar och bör heller inte göra så. Om inga pengar finns för inköp av medicin och den gode mannen inte går att nå måste hemtjänsten/äldreboendet inom ramen för kommunens övergripande socialtjänstansvar vända sig till en socialsekreterare för att få socialbidrag till medicin. Socialtjänstens yttersta ansvar blir tillämpligt.

Köpa kläder och besöka läkare

Som beskrivits av uppställningen ovan är gode mannens uppgift inte att köpa kläder och följa med på läkarbesök. Äldreboendet/hemtjänsten kan inte kräva det av gode mannen och hänvisa till att tid ej finns eller dylikt. Socialtjänsten har ett ansvar för att ha en insatsplan på äldreboendet.

Flyttning

Om en huvudman ska flytta till ett äldreboende kan gode mannan engagera anhöriga till huvudmannen i detta, om några anhöriga finns. Om det inte finns några anhöriga kan den gode mannen köpa flytt och slutstädning å sin huvudmans vägnar och med dennes medel. Om huvudmannen helt saknar medel bör den gode mannen söka bistånd hos socialtjänsten och anföra att det är ”skälig levnadsnivå” enligt 4 kapitel 1 § SoL att få flyttkostnader betalda och slutstädning gjord. Den gode mannen är aldrig själv skyldig att fysiskt agera med flytt och städning. Däremot kan den gode mannen behöva dokumentera vad som finns i bostaden och märka upp vad som ska med till ett nytt boende, vad som ska magasineras etcetera och vad som ska slängas/skänkas bort.

I Socialstyrelsens allmänna råd 2013:1 om ekonomiskt bistånd sägs:

”Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till flyttkostnader, om flyttningen är nödvändig för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör i regel bland annat omfatta hyra av bil inklusive försäkring, bensin, hyra av flyttlådor och flytt av telefonabonnemang. Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar att flytta på egen hand, bör biståndet omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma”.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: