Påverka din kommun

Vill du påverka besluten som fattas i Lidköpings kommun? Du är välkommen att lämna synpunkter, klagomål, egna förslag eller ställa frågor.

Har du förbättringsförslag kring kommunens verksamheter och hur kommunen kan utvecklas som plats att leva och bo på? Då kan du skicka in dina förslag och idéer via denna e-tjänst. Ditt bidrag skickas till berörd verksamhet för hantering och återkoppling. Alla inkomna medborgaridéer redovisas till politikerna i ansvarig nämnd. Om det är ett mer omfattande förslag kan det krävas ett politiskt beslut. I fråga om mer vardagliga idéer tar de del av såväl idén som svaret i efterhand.

Här lämnar du din medborgaridé. Länk till annan webbplats.

Har du en fråga av mer vardaglig karaktär om exempelvis öppettider använder du vår e-tjänst: Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga) Länk till annan webbplats.

Vill du anmäla att något är trasigt (till exempel belysning, parkskötsel, parkbänkar, klotter, trasiga busskurer, skyltning, farthinder eller cykelställ) använder du vår tjänst: Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, felanmälan, klagomål eller ställ en fråga) Länk till annan webbplats.

Dina synpunkter och klagomål är värdefulla! De hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det kan vara praktiska förslag, beröm eller klagomål. De tas om hand av kommunens kontaktcenter och fördelas till berörd förvaltning.

Här lämnar en synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats.

Om du uppger kontaktuppgifter kan vi ge dig ett personligt svar, men du kan också välja att vara anonym. Synpunkter och klagomål är offentliga handlingar. Det betyder att alla som vill får läsa dem.

Allmänhetens frågestund ska hållas vid samtliga ordinarie sammanträden, förutom vid juni- och decembersammanträdet. I tillkännagivandet till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

  • Frågestunden ska pågå under högst 30 minuter och hålls i början av sammanträdet.
  • Kommunmedlem har, för att inhämta sakupplysning, rätt att vid fullmäktiges sammanträde ställa en kort och koncis fråga om högst 3 minuter.
  • Frågan ska vara av allmänt intresse och avse ett ämne som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågan får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.Under frågestunden får någon överläggning inte äga rum.
  • Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena om frågan får ställas och hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.
  • Om fler frågor ställs än vad som vid en frågestund hinner besvaras, får fullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande frågestund.
  • Frågeställaren får själv presentera sin fråga i kommunfullmäktige.
  • Frågeställaren ska ges möjlighet att ställa en följdfråga under högst 3 minuter. Om två eller flera personer ställer samma fråga, får svaret på frågan samordnas i ett gemensamt svar.
  • Frågan ges in till kommunstyrelsens kansli onsdagen före det sammanträde vid vilket den avses att ställas. Frågeställaren ska uppge namn, adress och telefonnummer.

Du kan lämna in din fråga till Kontaktcenter i stadshuset eller skicka eller e-posta din fråga till:
Lidköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern
e-post:kommunstyrelsen@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se