Det här behöver du inte göra någon ansökan om

För dessa åtgärder - inom detlajplanerat område - behöver du varken göra anmälan eller söka bygglov om.

Du finner även information om vad som gäller utanför detaljplanerat område längst ner på denna sida, se rubrik i högerspalten.

Mur

Du behöver varken bygglov eller anmälan för mur och stödmur lägre än 50 centimeter över mark. Höjden räknas från befintlig marknivå. Är muren högre så ska du söka bygglov.

Staket

Staket upp till 110 cm och har en genomskinlighet på 50 %. höjden räknas från befintlig marknivå. Regler om fri sikt för trafik ska alltid följas.

Pergola, spalje och stängsel oavsett höjd

En spaljé, stängsel eller pergola är en genomsiktlig inhägnad och kräver inte bygglov, oavsett höjd. Däremot måste genomsiktligheten vara minst 50%.

Häck eller annan växtlighet

Observera att maximal höjd är 0,8 meter vid gatukorsningar och utfarter. Regler om fri sikt för trafiken ska alltså alltid följas.

Skärmtak

Skärmtak som är upp till 15 kvm över entréer, altaner och uteplatser för en-och tvåbostadshus och komplementbyggnader.

Fristående komplementbyggnader (friggebodar)

Följande kriterier gäller:

  • den får vara högst 15,0 m2
  • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
  • den ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns, med grannens godkännande kan man placera friggeboden närmare tomtgräns.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, kräva bygglov.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar oss för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Man kan få betala dyra avgifter om man bygger poolen utan bygglov, marklov eller anmälan om det krävs.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Detta får du bygga utan bygglov utanför detaljplanerat område

Tillbyggnad av befintlig byggnad upp till 30 kvm, eller max 50 % av den befintliga byggnaden.

Bor du på landsbygden (utanför detaljplanerat område) får du ibland bygga till huset och bygga nytt eller bygga till i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte fastigheten ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är byggnader i grupp som angränsar direkt till varandra eller avskiljs av en väg, gata eller av parkmark. För att klassas som sammanhållen bebyggelse ska gruppen bestå av minst tre bebyggda tomter.

För att vara bygglovbefriad får till- och nybyggnad inte dominera befintlig bebyggelse. Tillbyggnad av befintlig byggnad får inte vara större än 30 m² och max 50 procent större än befintlig byggnad. Exempelvis om ditt hus är 50 m² så får tillbyggnaden max vara 25 m², annars krävs bygglov.

Murar och plank som byggs i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 m måste berörda grannar ge sitt medgivande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: