Några goda miljöexempel

På Lidköpings kommun arbetar vi med miljöfrågor i alla våra verksamheter. Här kan du läsa om några exempel.

Från klippt yta till ängsmark

Insekter och pollinatörer är viktiga i vårt ekosystem. De behöver gynnas och ängar är ett steg på vägen. Därför testar vi nu att starta upp ängsmark på ett antal ytor inom Lidköpings kommun.

Vi har valt ut vissa gräsmattor som vi inte kommer att klippa i sommar, de kommer att få gå i full blom. På så sätt ser vi vilka blommor som trivs. På vissa platser kompletterar vi med att så ängsfrön.

Efter sommaren slåttras ytorna och gräset som slagits kommer på försök omvandlas till biogas. Genom att vi tar bort det slagna gräset blir marken magrare och det gör att fler ängsblommor kommer att trivas.

Att skapa en äng tar tid, det är inte heller säkert att alla testytor passar att vara ängsmark. Därför kan vissa ytor eventuellt behöva börja klippas igen på sikt. Men vi behöver ha tålamod för att se hur marken reagerar på omställningen innan vi tar några beslut. Redan i sommar kommer dock humlor, fjärilar och andra insekter få ett större skafferi.

Förutom att vi gynnar växt och djurliv finns det också andra fördelar med ängsytor. Vi släpper inte ut lika mycket avgaser när vi nyttjar våra gräsklippare i mindre utsträckning, och personalen får dessutom en förbättrad arbetsmiljö.

Snälla hjälp oss och insekterna att hålla ytorna rena från skräp så skapar vi
tillsammans ett hållbart Lidköping!

Lidköping deltar i Glokala Sverige

Lidköpings kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

– Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Redan idag arbetar vi med de globala målen i vår verksamhet. Men detta ger oss möjligheter att kunna växla upp vårt arbete ytterligare säger Frida Nilsson, ordförande i miljöutskottet.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regionerhar antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

- Glokala Sverige ger oss goda möjligheter att utbyta erfarenheter med andra kommuner. Jag förväntar mig att vi ska bli inspirerade och få mer kunskap kring hur vi som kommun på ett än bättre sätt kan involvera näringslivet och civilsamhället i att omsätta mål till praktisk handling, konstaterar utvecklings- och kommunikationschef Elin Liljebäck Nilsson.

Lidköpings kommun har redan idag ambitiösa mål för kommunens verksamhet och driver ett hållbarhetsarbete genom Miljöplan för Lidköpings kommun och Program för social hållbarhet. Ambitionen är att engagera fler grupper i samhället och att göra det enklare för invånarna att leva mer hållbart.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bli miljönär

Vi människor konsumerar mer och mer, vilket gör att mängden avfall växer väldigt snabbt. Konsumtionen förbrukar råvaror och energi samt orsakar skadliga utsläpp. Så kan det inte fortsätta, utan vi alla behöver hjälpas åt att förebygga att avfall uppstår. Det kan vi till exempel göra genom att köpa färre nya saker, låna fler saker av varandra och se till att äta upp den mat vi köper.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Märkningen gäller verksamheter, men du som privatperson kan också vara en miljönär genom att laga, låna och återanvända saker istället för att köpa nytt. I dagsläget sker det inte någon märkning av nya verksamheter i Lidköping, men du kan hitta Miljönär-dekalen lite här och var - och du kan givetvis fortsätta agera som en miljönär i vardagen.

Läs mer om Miljönär och hitta märkta verksamheter på Avfall Sveriges hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet Industriell och urban symbios

Målen för projektet har varit att öka kunskapen om industriell och urban symbios, bidra till utveckling och beteendeförändring och driva på en cirkulär och biobaserad ekonomi via kartläggning och genomförandeplan.

Samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet
I en industriell och urban symbios sker en samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet. Resurser som en verksamhet inte behöver kan komma till nytta hos någon annan. Det kan till exempel handla om energi eller avfall som en verksamhet har över och som kan bli en tillgång för en annan verksamhet.

I projektet har Lidköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet och företagen Gasum Lidköping AB, Fordonsgas AB, Lantmännen Reppe AB, Gunnar Dafgård AB, Fazer kvarn och WA3RM skapat nya arenor för dialog mellan företagen och mellan företagen och kommunen.

Genom att delta i workshops och besöka varandras verksamheter i samband med frukostmöten har relationer stärkts och kunskapen om varandras verksamheter har ökat. En kartläggning har genomförts, där samtliga projektpartners har intervjuats och restströmmar har identifierats. Materialet har analyserats och ett antal fall har dokumenterats där det finns symbios idag mellan olika verksamheter. Ett antal fall för utveckling av nya symbiosmöjligheter har också beskrivits. För att kunna övervinna eventuella hinder för symbios så har även dessa kartlagts.

Slutkonferens

Slutkonferensen hölls den 25 februari 2020 i Lidköping. Projektet Systematiskt stöd för Industriell symbios startade i början av 2019 och finansierades av Vinnova.

I en industriell och urban symbios sker en samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet. Resurser som en verksamhet inte behöver kan komma till nytta hos någon annan. Det kan till exempel handla om energi eller avfall som en verksamhet har över och som kan bli en tillgång för en annan verksamhet.

Genom projektet ”Systematiskt stöd för Industriell symbios - ett modellområde och lärdomar från Lidköping” undersöktes befintliga symbioser som finns i Lidköping. Projektet identifierade också nya symbiosmöjligheter och etablerade nya symbioser mellan företag men också mellan företag och kommunal verksamhet.

Under slutkonferensen var det fokus på kunskapsutbyte och relationer men det var också tydligt att projektet öppnat upp för konkreta framtida affärsmöjligheter, långsiktighet och en tydligare utveckling mot en alltmera cirkulär ekonomi.

– Under projekttiden har vi identifierat 26 olika fall av befintlig eller möjlig symbios, och det tycker jag ger stora möjligheter inför framtiden. Vi har också konstaterat att vi behöver höja kunskapsnivån när det gäller restprodukter. Det finns potential i allt avfall och det behöver vi få syn på säger Yvonne Träff, projektledare och miljöstrateg.

Projektdeltagarna har uttryckt intresse för fortsatt samarbete. Det kommer att ske på projektdeltagarnas eget initiativ utifrån de aktivitetsplaner som har kopplats till varje symbiosmöjlighet. Nya projekt med möjlighet till extern finansiering kan utvecklas. Kommunen kommer under hösten 2020 att bjuda in till en återsamling för projektdeltagarna för att följa upp aktivitetsplanerna.

Vi kör på närproducerad biogas

I Lidköping kan du tanka din bil med lokalproducerad, svanenmärkt, fordonsgas. Det är ett förnybart bränsle med minimal klimatpåverkan. Lidköping Biogas producerar idag gas som motsvarar bränsle för 40 procent av bilarna i Lidköping. Det är Sveriges största anläggning för produktion av flytande biogas. Och råvarorna kommer från närområdet.

Om du kör din bil på fossila bränslen bidrar du till en ökad växthuseffekt som innebär att jordens temperatur höjs. Men tankar du med biogas sker nästan ingen påverkan alls.

Tänk om alla personbilar i Lidköping skulle drivas med biogas... då skulle vi minska utsläppen av koldioxid med över 43 000 ton. Det är ungefär en tredjedel av kommunens totala utsläpp i dag.

Vi är på god väg

 • Lidköping Biogas är först i Sverige med flytande gas
 • Rester från den lokala livsmedelsindustrin blir gas
 • Rester från den lokala spannmålsproduktionen blir gas
 • Produktion av biogödsel till jordbruket

Och mer är på gång

 • Matavfall från hushåll och storkök ska bli biogas
 • Slam från reningsverket ska bli biogas

På god cykelväg - för din och miljöns skull

Att cykla är kanske det mest energismarta sättet att förflytta sig. Och billigt dessutom. Samtidigt får vi motion och frisk luft. Därför vill vi att det ska vara enkelt för dig att cykla både i, till och från stan.

Om hälften av alla korta bilresor i Lidköping byts ut mot cykelresor skulle vi spara över 20 tankbilar med släp, fulla med diesel och bensin. Varje bilist skulle spara en tusenlapp per år. Dessutom skulle de som cyklar förbruka kalorier motsvarande 30 chokladkakor om året!

Men att cykla innebär inte bara mindre avgaser, mindre buller och mindre föroreningar. Framför allt gör fler och längre cykelvägar att du som kommuninvånare kan välja en hälsosammare livsstil.

Vi är på god cykelväg

 • 95 kilometer cykelväg i kommunen
 • Cykelvägar snöröjs före gator och vägar
 • Testcyklisterna - ett projekt för ökat vardagscyklande
 • Cykelpump vid resecentrum

...och mer kommer

 • Väderskyddade cykelparkeringar
 • Möjligt att ta med cykel på buss och tåg
 • Fler cykelbanor, både i stan och på landet
 • Plan för hållbara resor
 • Cykelfält fria från is och snö vintertid

Med bilen mot framtiden

Bilen ger oss en fantastisk frihet. I framtiden är fossil diesel och bensin ett minne blott. Vårt mål är att fordonen i Lidköping ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Då är drivmedlen biogas, el, etanol, vätgas och kanske något helt nytt! Och på vägen mot det fossilfria samhället så kan vi redan nu minska utsläppen när vi byter bil...

Tänk om alla bilar i Lidköping byts ut mot riktigt bränslesnåla bilar...

...då skulle varje bilist spara 5 000 kr varje år
...vi skulle slippa 164 tankbilar med släp, fulla med fossil diesel och bensin.
...och vi skulle minska utsläppen av koldioxid med över 17 000 ton. Det minskar vår totala klimatpåverkan med över 10 procent.

Vi är på god väg

 • Ny bil i kommunens verksamheter = elbil eller gasbil
 • Första laddningsstolpen för elfordon är i drift
 • Första bilpoolen är etablerad i Lidköping
 • Samåkningsparkeringar för pendlare finns

Mer är på gång

 • 100 procent förnybar diesel till kommunens arbetsfordon
 • Öka antalet bilpooler
 • Fler laddningsstolpar för elfordon

Från sopor till resurs – matrester blir gas

Det blir alltid lite matrester i ett hushåll... Och snart kommer vi kunna återvinna fruktskal, kaffesump, äggskal, torra ostkanter och mögliga frallor. Nu ska det bli biogas av våra matrester – bränsle till bussar och bilar.

Tänk om alla i Lidköping återvinner sitt matavfall (idag slänger en Lidköpingsbo 100 kg om året)

...detta matavfall skulle ge biogas som räcker till 250 genomsnittsbilar
...och luften skulle bli renare. Mindre gifter och mindre växthusgas eftersom biogas blir en del i ett kretslopp.
…och vi får mängder av näringsrik biogödsel till våra åkrar.

Lidköping är på gång...

 • Vi har idag en modern biogasproduktion där rester från jordbruk och livsmedelsindustrin blir till fordonsbränsle och till biogödsel som används i jordbruket för att odla ny mat.

...och hit ska vi

 • År 2020 ska det finnas möjlighet att samla in allt matavfall från invånare och verksamheter och använda detta för att producera biogas.

Vi energieffektiviserar våra byggnader

I framtiden bor vi säkert i ”nollenergihus” där överskottsvärme från apparater, människor och solinstrålning räcker för att värma huset. Med el från solceller kan huset till och med producera mer energi än det använder. Men där är vi inte än, vi behöver fortfarande sluta att slösa med kilowatten.

Ingen ska frysa. Men de flesta svenska hem har onödigt varmt, en del har 22-24 grader mitt i vintern. För varje grad du sänker minskar energiförbrukningen med 5 procent. På natten kan man sänka ännu mer och samtidigt sova bättre. Och spara några kronor till... Lite svalare är lite sundare. Du håller dig friskare och tänker bättre.

Tänk om alla villor i Lidköping sänker inomhustemperaturen en grad under vintern...

...då skulle vi minska energianvändningen med 6-7 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar hushållselen för 1 300 villor.
...då skulle varje hushåll spara pengar. Om det är el man värmer med så tjänar man närmare 1 000 kr per år! Den villaägare som sänker två grader sparar det dubbla.

Hit ska vi

 • År 2020 ska användningen av köpt energi för uppvärmning per invånare i Lidköping ha minskat med 20 % från år 2008.
 • År 2050 ska Lidköping inte släppa ut något överskott av koldioxid.

Vi är på god väg

 • Kommunen har bättre nybyggnation än vad lagen kräver i energiavseende.
 • Vi har ett program för energieffektivisering av befintliga fastigheter.
 • Vi har börjat installera solenergianläggningar på kommunala fastigheter.

Det här kan du göra

 • Kontakta kommunens energirådgivare för tips – gratis.
 • Isolera vinden
 • Täta fönster och dörrar
 • Fäll ner persienner på natten
 • Byt gamla termostaterHjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se