Säkerhet och beredskap

Lidköpings kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och beredskap. Vi strävar efter att bygga upp en bra beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna och de stora katastroferna.

Kriser, katastrofer eller annan svår påfrestning

Kommunen har planer för kriser, katastrofer eller annan svår påfrestning på samhället. De ligger till grund för kommunens arbete med att skydda och rädda liv, egendom och miljö.

Skulle en allvarlig händelse inträffa kommer vi fortlöpande att informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer bland annat att finnas här på vår webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, till exempel tv och tidningar.

Vad är en extraordinär händelse?

I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större fara som hotar liv, hälsa, miljö och egendom. Karaktäristiskt för en extraordinär händelse är den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka och som kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede.

Exempel på extraordinära händelser:

 • Förorenat dricksvatten
 • Avsaknad av IT- samt telekommunikation inom stora delar av kommunen
 • Epidemi
 • Stort elbortfall
 • Kemikalieutsläpp till följd av olycka på järnväg eller väg/gata
 • Stort oljeutsläpp
 • Översvämning
 • Ras och skred
 • Svår tåg- eller bussolycka

Vad är Krisstöd/POSOM?

Lidköpings kommun har en ledningsgrupp i beredskap som snabbt kan sammankallas vid större händelser i samhället för att stödja drabbade. Ledningsgruppen kallas Krisstöd/POSOM- ledningsgrupp. POSOM är förkortningen på ”psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer” och är den gamla benämningen på gruppen, vilken nu går över i att heta Krisstöd/ POSOM. Socialstyrelsen rekommenderar att det bör finnas en Krisstöd/POSOM–ledningsgrupp i varje kommun.

Krisstöd vid allvarlig händelse

Är ett psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer, som bygger på kunskap om psykiska reaktioner hos människor vid svåra händelser. Krisstöd/POSOM består av en ledningsgrupp och utsedda resurspersoner och är en samverkan mellan Polis, Räddningstjänst, Svenska kyrkan och Lidköpings kommun.

När aktiveras Krisstöd/POSOM?

Vid en olycka eller katastrof där ordinarie verksamhet inom kommunen inte räcker till. Det kan vara när det är många involverade i händelsen, många drabbade direkt eller indirekt. Det kan vara invånare eller besökare som blir drabbade inom kommunen.

Exempel på när Krisstöd/POSOM aktiverats:

 • Tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 – Lidköping aktiverades

Exempel när andra städer aktiverat KRISSTÖD/POSOM:

 • Diskoteksbranden i Göteborg 1998 - Göteborgsstad
 • Bussolyckan i Sveg 2017 – Sveg och Marks kommun

Vem kan aktivera Krisstöd/POSOM?

Kommundirektör, Räddningschef i beredskap eller Förvaltningschef Social Välfärd.

Vad gör Krisstöd/POSOM-ledningsgrupp?

Krisstöd/POSOM-ledningsgrupp organiserar akuta stödinsatser vid olyckor och katastrofer när ordinarie verksamheter inte räcker till. Uppgifterna kan vara att till de som är direkt eller indirekt drabbade:

 • Ombesörja grundläggande behov som exempelvis mat, värme, hygien och logi.
 • Informera om vad som hänt, vad kommer att hända och vilken hjälp kan kommunen stödja med.
 • Förmedla kontakter.
 • Samverka med övriga organisationer som berörs av olyckan eller katastrofen.

Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande beroende på vad som hänt.

Vad gör resurspersonerna?

 • Skapa trygghet genom närvaro, vänlighet och omsorg till överlevande, oskadade, anhöriga, vittnen och chockade personer. Stödet kan vara praktiskt, emotionellt och socialt.
 • Ombesörja på plats grundläggande behov som exempelvis mat, värme, hygien och logi.
 • Resurspersonerna utgörs av olika yrkeskompetenser från Svenska kyrkan, Socialtjänst, Barn- och elevhälsa, Utbildning och Social Välfärd.

Kontaktperson för POSOM är Mariella Niemi som nås på telefon 0510-77 07 23.

Om en allvarlig händelse inträffar som kan innebära risk för skada, till exempel brand med kraftig rökutveckling eller utsläpp av farlig kemikalie eller gas, ska allmänheten varnas och informeras med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande".

Signalen är 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad, i minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

Gå in
Lyssna på radion
Stänga dörrar, fönster och ventilation
Signalen provas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

I Lidköpings kommun finns anläggningar som omfattas av EU:s Sevesodirektiv. Detta direktiv syftar till att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa följderna av kemikalieolyckor vid anläggningar där farliga ämnen hanteras.

Läs mer om Sevesoverksamheter på Räddningstjänsten Västra Skaraborgs webbplats

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Hur beredd är du om en något skulle hända? Gå in och läs mer om 72-timmars beredskap.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: