Kapitalförvaltning

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt befintlig riktlinje ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde miljoner kronor

Innehav

Tillgångsslag

Marknadsvärde per 2022-04-30 (miljoner kronor)

Anskaffningsvärde (miljoner kronor)

Svenska aktier

818,3

364,4

Globala aktier

893,1

375,5

Tillväxtmarknader

319,5

233,8

Summa aktieplaceringar

2 030,9

973,7

Svenska räntor

43,7

40,4

Alternativa räntor

1299,1

1 179,1

Alternativa tillgångar

0,0

0,0

Summa räntor och alternativa tillgångar

1 342,8

1 219,5

Summa

3 373,7

2 193,2

Totalt är 2 030,9 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar 60 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 342,8 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar 40 procent av kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

Historisk värdeutveckling

År

Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)

Utveckling sen föregående år

2021

3676

19,50%

2020

3075

7,0%

2019

2873

18,2%

2018

2431

-2,4%

2017

2492

8,4%

2016

2298

6,8%

2015

2152

3,6%

2014

2078

10,2%

2013

1886

14,5%

2012

1647

8,6%

2011

1517

-14,4%

2010

1772

10,1%

Hållbara placeringar

Kommunen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög och långsiktig avkastning.

Medlen inom kapitalförvaltningen ska därför placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten Systainalytics. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande. I samband med denna genomgång gör Agenta även en uppföljning av koldioxidavtryck, exponering mot fossila bränslen och hållbara lösningar kopplat till kommunens placeringar.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 30 april till ett marknadsvärde om 3 373,7 mnkr. Orealiserade vinster, skillnaden mellan kapitalets marknadsvärde och dess anskaffningsvärde, uppgick till 1 180,4 mnkr. Kapitalet har haft en värdeminskning om 302,3 mnkr sedan årets ingång då marknadsvärdet var 3 676,0 mnkr. Inga realisationer har under året ännu skett.

Efter ett starkt 2021 har kapitalmarknaden varit svag under 2022. Stockholmsbörsen har till och med april avkastat -17,4 procent. Även räntemarknaden har tappat, -5,7 procent. Bakgrunden till värdetappet är oro kopplat till kriget i Ukraina samt kombinationen av stigande inflation och stigande marknadsräntor som befaras leda till lägre tillväxt. Oron förstärks av centralbankernas omsvängning till en stram penningpolitik med både räntehöjningar och minskad penningmängd.

Marknadsläget framöver bedöms som ytterst osäkert med ökad risk för ytterligare bakslag.

Kapitalförvaltning - en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kommunens totala portfölj har fram till 30 april haft en negativ utveckling och minskat med 8,2 procent vilket är 0,8 procentenheter sämre än jämförelseindex som minskat med 7,4 procent. Kommunens långsiktiga mål, att över en femårsperiod realt avkasta minst 3 procent är uppfyllt, portföljen har de sista fem åren haft en genomsnittlig årlig avkastning om 6,8 procent. Detta är nästintill likvärdigt med index som avkastat 6,9 procent, i beaktande ska då tas att kommunen haft ett lägre risktagande än index under perioden.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 30 april 2022.

Förvaltarresultat

Marknad

Utveckling portföljen (%)

Utveckling index (%)

Svenska aktier

-15,6

-17,4

Globala aktier

-10,0

-6,0

Tillväxtmarknader

-5,3

-4,2

Räntor

-5,4

-5,7

Alternativa räntor

-2,4

-0,1

Totalportföljen

-8,2

-7,4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: