Kapitalförvaltning

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt befintlig riktlinje ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde miljoner kronor

Innehav

Tillgångsslag

Marknadsvärde per 210831 (miljoner kronor)

Anskaffningsvärde (miljoner kronor)

Svenska aktier

917,8

364,4

Globala aktier

931,1

375,5

Tillväxtmarknader

335,1

233,8

Summa aktieplaceringar

2 184,0

973,7

Svenska räntor

46,5

40,4

Alternativa räntor

1328,1

1 179,1

Alternativa tillgångar

0,0

0,0

Summa räntor och alternativa tillgångar

1 374,6

1 219,5

Summa

3 558,6

2 193,2

Totalt är 2 184,0 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar 61 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 374,6 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar 39 procent av kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

Historisk värdeutveckling

År

Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)

Utveckling sen föregående år

2020

3075

7,0%

2019

2873

18,2%

2018

2431

-2,4%

2017

2492

8,4%

2016

2298

6,8%

2015

2152

3,6%

2014

2078

10,2%

2013

1886

14,5%

2012

1647

8,6%

2011

1517

-14,4%

2010

1772

10,1%

Hållbara placeringar

Kommunen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög och långsiktig avkastning.

Medlen inom kapitalförvaltningen ska därför placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten Systainalytics. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande. I samband med denna genomgång gör Agenta även en uppföljning av koldioxidavtryck, exponering mot fossila bränslen och hållbara lösningar kopplat till kommunens placeringar.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 31 augusti till ett marknadsvärde om 3 558,6 mnkr. Orealiserade vinster, skillnaden mellan kapitalets marknadsvärde och dess anskaffningsvärde, uppgick till 1 365,4 mnkr. Kapitalet har haft en värdeökning om 483,5 mnkr sedan årets ingång då marknadsvärdet var 3 075,1 mnkr. Under året har det skett tre omallokeringar i portföljen. Under mars och april omallokerades 80 mnkr vardera från Svenska aktier till Alternativa räntor. Under augusti månad omallokerades 150 mnkr från Svenska aktier till Alternativa räntor. Samtliga omallokeringar under året har skett till följd av att aktiemarknaderna stigit vilket i sin tur lett till att aktieandelen i portföljen ökat, omallokeringarna till Alternativa räntor har således skett för att minska risken i portföljen genom att öka andelen räntor.

Det som definierar investeringsåret 2021 är den fortsatta spridningen av covid-19, alla restriktioner men också alla stimulanser som bidragit att många företag gått mycket starkt. Centralbankers agerande och omfattande stimulanser har säkerställt en mycket god tillgång på likviditet. Sammantaget har detta eldat på kapitalmarknaden, vilket lett till nya rekord på både aktiemarknad och kreditmarknad. Stockholmsbörsen hade under årets första åtta månader stigit med 32 procent. Räntemarknaden har inte haft i närheten av samma utveckling på grund av fortsatt mycket låga räntor.

Marknadsläget framöver bedöms som osäkert med ökad risk för bakslag i samband med att stimulanser klingar av.

Kapitalförvaltning - en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kommunens totala portfölj har under året haft en stark positiv utveckling och ökat med 15,7 procent, detta är 1,3 procentenheter bättre än jämförelseindex som stigit 14,4 procent. Kommunens långsiktiga mål, att över en femårsperiod realt avkasta minst 3 procent, överträffas med god marginal - portföljen har de sista fem åren haft en genomsnittlig årlig avkastning om 9,9 procent vilket är 0,2 procentenheter bättre än index. Avgiften för förvaltningen uppgår hitintills till cirka 11,5 mnkr vilket motsvarar en procentuell avgift om 0,34 procent.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 31 augusti 2021.

Förvaltarresultat

Marknad

Utveckling portföljen (%)

Utveckling index (%)

Svenska aktier

27,7

32,2

Globala aktier

21,5

23,8

Tillväxtmarknader

11,6

8,0

Räntor

0,1

-0,2

Alternativa räntor

3,1

-0,1

Totalportföljen

15,7

14,4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: