Kapitalförvaltning

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt befintlig riktlinje ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde miljoner kronor

Innehav

Tillgångsslag

Marknadsvärde per 2023-12-31 (miljoner kronor)

Anskaffningsvärde (miljoner kronor)

Svenska aktier

1 046

454

Globala aktier

1 014

375

Tillväxtmarknader

179

122

Summa aktieplaceringar

2 238

951

 

 

 

Räntor

45

40

Alternativa räntor

1 131

1 001

Alternativa tillgångar

267

250

Summa räntor och alternativa tillgångar

1 443

1 291

 

 

 

Summa

3 681

2 242

Totalt är 2 238 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar 61 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 443 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar 39 procent av kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

Historisk värdeutveckling

År

Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)

Utveckling sen föregående år

2023

3 681

12%

2022

3 297

-10%

2021

3 676

20%

2020

3 075

7%

2019

2 873

18%

2018

2 431

-2%

2017

2 492

8%

2016

2 298

7%

2015

2 152

4%

2014

2 078

10%

2013

1 886

15%

Hållbara placeringar

Kommunen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög och långsiktig avkastning.

Medlen inom kapitalförvaltningen ska därför placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten Systainalytics. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande. I samband med denna genomgång gör Agenta även en uppföljning av koldioxidavtryck, exponering mot fossila bränslen och hållbara lösningar kopplat till kommunens placeringar.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 31 december till ett marknadsvärde om 3 681 miljoner kronor. Orealiserade vinster, skillnaden mellan kapitalets marknadsvärde och anskaffningsvärde, uppgick till 1 439 miljoner kronor. Kapitalet har ökat i värde med 384 miljoner kronor sedan årets ingång då marknadsvärdet var 3 297 miljoner kronor. Inga omallokeringar (flytt mellan tillgångsslag) eller försäljningar har skett under år 2023. Således har inga vinster eller förluster realiserats.

De finansiella marknaderna stabiliserades under året och avslutade starkt, både svenska och globala aktiemarknader hade under året en uppgång med 19 procent. Det positiva sentimentet kom i spåren av tydliga indikationer på fallande inflation något som av kapitalmarknaden förväntas leda till fallande räntor och förbättrad konjunktur. De fallande räntorna resulterade även i en hög avkastning för räntebärande placeringar under 2023. Den finansiella åtstramningen väntas påverka bolagen och konjunkturen negativt under inledningen av 2024 men lägre inflation väntas resultera i lägre styrräntor under andra halvan av 2024 vilket i så fall bör påverka bolag och konsumenter positivt. Sammantaget bedöms läget för de finansiella marknaderna som positivt men osäkerheten är fortsatt hög sett till den geopolitiska risken.

Kapitalförvaltning - en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kapitalet har under året haft en positiv utveckling och ökat med 12 procent, detta är en procentenhet sämre än jämförelseindex som ökat med 13 procent. Målet med placeringarna är att de ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Med real värdestegring menas avkastning med hänsyn till inflationen. Inflationen har under den senaste femårsperioden uppgått till 4,5 procent, den reala värdestegringen behöver därmed uppgå till minst 7,5 procent årligen för att målet ska vara uppfyllt. Portföljens genomsnittliga årliga avkastning uppgår till 8,6 procent vilket gör att målet överträffas med drygt en procentenhet.

Förvaltarresultat

Marknad

Utveckling portföljen (%)

Utveckling index (%)

Svenska aktier

19

19

Globala aktier

12

19

Tillväxtmarknader

8

6

Räntor

7

6

Alternativa räntor

7

4

Alternativa investeringar

6

6

Totalportföljen

12

13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se