Föreningsbidrag för frivilligt socialt arbete

Ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet med inriktningen i socialtjänstlagen kan söka föreningsbidrag via vår e-tjänst.

Främja människor

Föreningens arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt delta i samhällslivet.

För att kunna få föreningsbidrag från fritids- och föreningsnämnden ska följande vara uppfyllt ifråga om föreningen:s

Föreningen ska bedriva frivilligt socialt arbete som syftar till att - främja människor ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor och - aktivt deltagande i samhällslivet och rikta sig till målgrupper inom fritids- och föreningsnämndens ansvarsområde.

 • Föreningen ska ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten samt ha ett ideellt syfte.
 • Föreningen ska ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Lidköpings kommun. Till föreningar med verksamhet i annan kommun eller organiserade i större distrikt, kan bidrag utgå efter särskild prövning.
 • Föreningen ska bedriva en verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
 • Föreningen ska aktivt verka för att all verksamhet är drogfri.
 • Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
 • Föreningen ska ha registrerat bank- eller plusgiro.
 • Föreningens verksamhet ska kontrolleras av två, av medlemmarna, valda revisorer.

 • Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt tid, senast den 15 april för att bli behandlad av nämnden.
 • Föreningen ska använda särskild e-tjänst för ansökan på Lidköpings kommuns hemsida.
 • Bifogade dokument ska vara undertecknade av behörig firmatecknare.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Ändamål för ansökan om bidrag och vilket belopp som ansökan gäller
 • Antal medlemmar
 • Genomförda aktiviteter och sammankomster med antal deltagande medlemmar/besökare
 • Beskrivning av hur eventuellt tidigare beviljat bidrag från nämnden har använts
 • Uppgift om behörig/a firmatecknare
 • Bifoga föreningens års/verksamhetsberättelse med beskrivning av den verksamhet som bedrivits föregående år, verksamhetens mål och resultat.
 • Bifoga resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll

 • Bidraget är avsett att vara till stöd för föreningens egentliga verksamhet alternativt för särskilda satsningar som gynnar nämndens målgrupper.
 • Nämnden har rätt att avgöra bidragets storlek utifrån den verksamhet föreningen har och bedriver. Föreningens ekonomiska ställning kommer att beaktas.
 • Bidrag ges inte till förening som för sin verksamhet får bidrag från annan kommunal instans.
 • Beslut ifråga om bidrag lämnas via brev eller mail snarast efter nämndens beslut.
 • Beviljat föreningsbidrag betalas ut som ett engångsbelopp under juni månad.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se