Konsumentvägledning

Kommunens konsumentvägledning erbjuder kostnadsfri vägledning till konsumenter. Du kan kontakta oss om frågor kring köp av varor och tjänster, konsumenträtt och klagomål på något du köpt.

Din rätt som konsument

Vi ger råd, utifrån lagstiftning, om hur du kan ta tillvara din rätt som konsument. Det kan gälla en vara som gått sönder, en renovering som inte blev som du tänkte dig, en begagnad bil, telefonförsäljning eller en felaktig faktura. Eller så vill du ha råd om vad du bör tänka på inför ett köp, till exempel innan du ska anlita en hantverkare eller köpa bil.

Telefontider

Under veckorna 25-33 har konsumentvägledningen stängt. Vi hänvisar till Hallå Konsument, telefon 0771-525 525.

Ring 0510-77 02 45 på tisdagar till torsdagar 10:00-11:30.

Har du frågor som rör abonnemang, försäkringar, banken, el eller ett företag inom EU?

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Som konsument kan du dels vända dig till dem innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta dem om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören. De kan då ge dig rådgivning och i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och din operatör för att aktivt försöka bidra till en lösning. Läs mer på Telekområdgivarnas hemsida Länk till annan webbplats.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå kan ge hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata, frivilliga försäkringar, opartiskt och kostnadsfritt. Läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida Länk till annan webbplats.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan ge hjälp och vägledning till dig som är privatperson i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut, opartiskt och kostnadsfritt. Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida Länk till annan webbplats.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Läs mer på Konsumenternas energimarknadsbyrås hemsida Länk till annan webbplats.

Konsument Europa

Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket. Vår uppgift är att ge dig som konsument information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island. Tjänsten är helt och hållet kostnadsfri. Läs mer på Konsument Europas hemsida Länk till annan webbplats.

Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. Läs mer på Hallå konsuments hemsida Länk till annan webbplats.

Konsumenträtt

Konsument i lagens mening är du när du köper en vara eller en tjänst av ett företag för att använda för eget bruk. När du köper något, beställer biljetter eller bokar hotellrum ingår du avtal. Du måste vara 18 år för att få ingå avtal. Läs alltid villkoren för avtalet före ditt köp. Om du har ingått ett avtal är du och den som du ingått avtalet med, skyldiga att rätta er efter de villkor som ni har kommit överens om.

Näringsidkaren är inte skyldig att ge dig 30 dagars betalningstid, om ni inte avtalat om när betalning ska ske ska betalning ske när näringsidkaren begär det.

Om du stöter på en säljare som använder orimliga avtalsvillkor kan du anmäla det till Konsumentverket.

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av en näringsidkare. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av säljaren. Här kan du läsa mer om konsumentköplagen. Länk till annan webbplats.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när en näringsidkare utför tjänster åt en konsument. Den tar upp vad som gäller när en tjänst blir fel, om dröjsmål och vilket pris konsumenten ska betala. Här kan du läsa mer om konsumenttjänstlagen. Länk till annan webbplats.

Lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

När du handlar på internet, via telefon eller av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal gäller lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen innebär bland annat att du har 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Här kan du läsa mer om ångerrätt. Länk till annan webbplats.

Reklamation av tjänster

Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument låter ett företag utföra ett arbete på en sak till exempel din bil eller din fastighet. Lagen gäller också om ett företag ska förvara något åt dig.

Reklamationsrätt i tre eller tio år

Anser du att tjänsten är felaktig kan du reklamera, klaga till näringsidkaren inom skälig tid. Reklamation inom två månader räknas alltid som skälig tid. Du har rätt att reklamera arbete på lösa saker t.ex. en bilreparation i tre år, medan arbete på mark, byggnader eller annan fast egendom ger dig tio års reklamationsätt efter att uppdraget slutfördes.

Det är fel i tjänsten om exempelvis:

 • tjänsten inte är fackmässigt utförd
 • näringsidkaren inte har utfört tjänsten enligt gällande säkerhetsregler
 • tjänsten inte stämmer överens med vad du och näringsidkaren har kommit överens om
 • näringsidkaren inte har utfört tilläggsarbete som måste utföras för att undvika allvarlig skada

Dina rättigheter om tjänsten är felaktig

Kan vara att:

 • hålla inne hela eller delar av betalningen, ett belopp som motsvarar ditt krav, som säkerhet
 • kräva att felet rättas till utan kostnad för dig, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för näringsidkaren. Felet ska avhjälpas inom skälig tid.
 • göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet tillrättat
 • häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och näringsidkaren borde ha insett detta
 • i vissa fall ha rätt till skadestånd, om du kan påvisa en kostnad på grund av felet.

Din rätt vid dröjsmål

Om tjänsten inte avslutas inom den tid som har avtalats, och utan att det beror på dig, har du rätt att hålla inne betalningen

Du kan kräva att näringsidkaren utför tjänsten

Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, har du rätt att häva avtalet.
Kräva skadestånd från näringsidkaren, men bara för faktiska kostnader på grund av dröjsmålet om inte säljaren kan visa att dröjsmålet låg utanför dennes kontroll

Vilket pris ska du betala?

Du ska betala det pris ni har avtalat om eller om inget avtal finns, vad som är skäligt. Har säljaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, får priset inte överskridas med mer än 15 procent.
Näringsidkaren har rätt till pristillägg för tilläggsarbete som varit nödvändigt eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att näringsidkaren alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.
Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Om priset inte är fast ska det framgå hur priset har räknats fram.

Att reklamera

Om du är missnöjd ska du kontakta näringsidkaren och framföra ditt klagomål. I Klagoguiden kan du läsa om hur du gör. Där finns till exempel tips om hur du kan framföra ett skriftligt klagomål. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, prövar de flesta konsumenttvister, men inte alla. Prövningen är kostnadsfri och görs skriftligt. Läs mer på Klagoguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer på ARN.s hemsida Länk till annan webbplats.

Spärra ditt telefonnummer mot marknadsföring

Du kan spärra ditt telefonnummer mot oönskade säljsamtal genom att registrera det hos organisationen NIX-telefon. Det är gratis. Ring 077-228 00 00 från det nummer du vill spärra.

Om du har ett pågående avtal med ett företag får det per telefon lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster som ditt avtal med dem gäller, även om ditt telefonnummer är spärrat. Detta gäller även en tid efter det att avtalet med det aktuella företaget upphört att gälla, minst sex månader men normalt inte mer än ett år.

Du kan själv ge ett samtycke till ett företag att få ringa dig, trots att du begärt spärr i NIX-telefon. Läs mer om NIX-telefon Länk till annan webbplats.

Vägledning om hantverkartjänster

När du ska renovera hemma kan det behövas en del planering. Hur ska man gå till väga? Vem ska utföra arbetet? Vad får det kosta?
En bra början är att ta referenser om företaget du tänker anlita och ta god tid på dig. Här kommer några kortfattade tips.

Arbetet ska utföras fackmässigt. Det betyder att hantverkaren ska:

 • utföra arbetet som man kan förvänta sig av en fackman
 • samråda med konsumenten och ta tillvara dennes intresse
 • se till att gällande säkerhetsföreskrifter följs
 • informera dig om det framkommer behov av tilläggsarbeten
 • avråda dig från att utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig.

Konsumenttjänstlagen innehåller regler om dina rättigheter vid köp av tjänster såsom fel, förseningar, avbeställning och pris.

Checklista

Kontrollera med kommunen om du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan.

Kontrollera att hantverkaren har:

 • F-skattsedel
 • behörighet att utföra arbetet
 • försäkringar
 • inte har skulder och betalningsanmärkningar hos Kronofogden

Ta in offert från minst två, gärna tre företag. När du bestämt dig. Upprätta då ett skriftligt avtal om:

 • arbetets omfattning
 • när arbetet ska påbörjas och avslutas
 • pris inklusive moms
 • hur ni hanterar ändringar och tilläggsarbeten
 • em som står för material, resor, städning, tillbehör såsom byggställningar och container
 • när och hur betalning ska ske
 • ROT-avdrag.

Hantverkarformuläret 14 kan användas som avtalsmall och finns att ladda ner.

Läs om reglerna för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Reklamation

Om du är missnöjd ska du kontakta näringsidkaren och framföra ditt klagomål. I Klagoguiden kan du läsa om hur du gör. Där finns till exempel tips på hur du kan framföra ett skriftligt klagomål.

Tvister

Tvister kan prövas utan kostnad av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tänk på att det är viktigt att bifoga bevisning till din reklamation, till exempel bevisning som stödjer att en tjänst inte är fackmässigt utförd.

Varor eller tjänster du inte beställt

Om du får en faktura eller en leverans av en vara/tjänst du inte beställt ska du inte betala för detta. Du bör i stället bestrida aktuell faktura. Du kan bestrida per brev (helst rekommenderat), e-post eller fax. I brevet ska du uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress om du har en sådan. Dessutom ska du ange numret, beloppet och datumet på den faktura som du inte tänker betala och förstås anledningen till varför du inte betalar. Tänk på att spara kopior på alla dina brev, meddelande och eventuell annan konversation med näringsidkaren. Du är inte skyldig att betala porto för att skicka tillbaka varor du inte har beställt. Om företaget vill ha tillbaka varorna får de antingen hämta dem eller skicka returporto.

Även om du bestridit fakturan kan näringsidkaren lämnar vidare den obetalda fakturan till inkassoföretag. Det är då viktigt att du även bestrider denna faktura. Näringsidkaren kan också vända sig direkt till Kronofogden. Har du fått ett så kallat betalningsföreläggande från Kronofogden, måste du skicka ett skriftligt bestridande även till dem.

På Hallå konsuments hemsida kan du läsa mer om detta Länk till annan webbplats.

Om du har drabbats av näringsidkare som agerar oetiskt finns möjlighet att anmäla företaget. Det görs hos Konsumentverket.

Id-kapning

Identitetsstölder, så kallade id-kapningar, kan innebära ett en bedragare ansöker om bank- eller kreditkort och lån i ditt namn. Det kan också handla om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att exempelvis beställa varor på internet.

Så skyddar du dig

Håll koll på din post, och lås din brevlåda om det går. Om någon har beställt ett kreditkort i ditt namn kommer den personen att behöva hämta kreditkortet och eventuella följebrev i din brevlåda.

Vårda dina personuppgifter. Lämna inte ut ditt personnummer på nätet och släng inte post med personlig information i soporna eller pappersinsamlingen.

Om du får information från Upplysningscentralen, UC, som visar att ett företag har gjort en kreditupplysning på dig utan att du har initierat det ska du vända till UC och spärra ditt personnummer.

Koppla ett extra bankkort till ett konto där du har en mindre summa pengar som du använder när du handlar på nätet eller i butik. När du ska handla kan du föra över den mängd pengar som du behöver.

Spärra dina kort för utlandsköp och/eller internetköp. Många banker erbjuder dig möjlighet spärra kortet för utlandsköp och/eller internetköp - en bra möjlighet som du bör använda om du sällan gör sådana köp.

Polisanmäl bedrägerier så snart som möjligt och bestrid fakturan hos Konsumentverket.

Reklamation av varor

Vill du klaga på att en vara är felaktig? Du har rätt att reklamera, klaga på en vara i tre år efter att du tagit emot den, enligt konsumentköplagen. Då måste du reklamera inom skälig tid. Om du reklamerar inom två månader från att du upptäckte felet räknas det alltid som skälig tid.

Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

Vad som menas med fel

Det är köparen som ska visa att varan har ett fel. Varan är felaktig till exempel:

 • om den inte stämmer överens med det som är avtalat, till exempel varans art, mängd, kvalitet eller andra egenskaper.
 • om den inte kan användas till det den ska användas till, till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
 • om den saknar bruksanvisning.
 • om säljaren inte har upplyst om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
 • om den avviker ifrån vad du borde ha kunnat förutsätta.

Felet ska vara ursprungligt

För att du ska kunna reklamera varan eller tjänsten ska felet vara ursprungligt, det vill säga det ska ha funnits när du fick varan. Du får inte själv ha orsakat felet. De första sex månaderna är det företaget som ska bevisa att felet inte är ursprungligt, sedan är det konsumenten som måste bevisa att felet är ursprungligt.

Dina rättigheter vid fel

I första hand har du som konsument rätt att få varan reparerad eller en ny vara. En ny vara ska vara likadan som den ursprungliga, men felfri. Om felet är mindre kan du få acceptera ett prisavdrag istället för reparation. Köpet kan gå tillbaka, hävas, om säljaren inte lyckas avhjälpa felet inom skälig tid, vanligen har säljaren två reparationsförsök på sig. Du kan ha rätt till ett skadestånd om du fått extra kostnader på grund av felet.

Dina rättigheter vid dröjsmål

Om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent är företaget i dröjsmål. Då har du rätt att:

 • hålla inne betalningen
 • kräva att säljaren levererar varan – det kan finnas hinder som gör att säljaren inte behöver fullfölja affären.
 • häva köpet, om dröjsmålet har stor betydelse för dig
 • kräva skadestånd från säljaren, men bara för faktiska kostnader som beror på dröjsmålet, om inte säljaren kan visa att dröjsmålet låg utanför dennes kontroll.

Att reklamera

Om du är missnöjd ska du kontakta näringsidkaren och framföra ditt klagomål. I Klagoguiden kan du läsa om hur du gör. Där finns till exempel tips om hur du kan framföra ett skriftligt klagomål. Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, prövar de flesta konsumenttvister, men inte alla. Prövningen är kostnadsfri och görs skriftligt.

Ångerrätt

När du handlar i en butik har du ingen lagstadgad ångerrätt. Butiken kan frivilligt erbjuda öppet köp (att du får lämna tillbaka varan i samma skick som du köpte den inom en viss tid och få pengar tillbaka) eller bytesrätt (att du får lämna tillbaka varan och byta till en annan).

Ångerrätt vid distansköp

När du köper något på Internet, av en telefonförsäljare, på torget eller av en säljare utanför dennes affärslokaler har du däremot 14 dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vissa begränsningar finns.

Säljaren ska informera dig om ångerrätten

Du ska få information om ångerrätten innan avtalet ingås. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna utnyttja din ångerrätt. Efter köpet ska du få en bekräftelse på avtalet som även den ska innehålla information om ångerrätten.

Du har 14 dagars ångerfrist

Tiden som du har på dig att ångra avtalet kallas ångerfrist. Ångerfrist börjar löpa från dagen då du tar emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från den dag du ingick avtalet. Om du till exempel beställt ett telefonabonnemang räknas ångerfristen från telefonsamtalet med företaget. Ångerfristen räknas dock tidigast från det att du har fått den information om ångerrätten som företaget är skyldigt att ge dig innan avtalet. Om du inte har fått information om ångerrätten har du upp till ett år på dig att ångra köpet.

Du har rätt att undersöka varan

Var försiktig - du kan bli skyldig att ersätta för varans värdeminskning om du har använt eller hanterat den på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.

Du är skyldig att betala returfrakten

När du ångrar ett köp ska du skicka tillbaka varan till säljaren inom 14 dagar. Du ska betala returfrakten. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan. Men tänk på att du ansvarar för varan tills den når säljaren, alltså även under transporten.

Avtal utanför affärslokal

Ångerrätten gäller när du blir stoppad av en säljare på gatan. Den gäller också när en försäljare ringer på din dörr eller om ett företag står och säljer mobiltelefoner utanför en mataffär. Om det totala priset understiger 400 kronor gäller dock ingen ångerrätt.

När ångerrätten inte gäller

Det finns flera undantag från ångerrätten exempelvis gäller inte ångerrätten

 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten
 • Kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande
 • En tjänst som har fullgjorts och där konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt
 • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.

Om du är företagare

För företagare gäller inte lagen om distansavtal och avtal utanför fast affärslokal. Du har alltså ingen ångerrätt. Det är ett problem för många som uppfattar sig som privatpersoner men får säljsamtal från företag som vill marknadsföra tjänster till företag. Organisationen NIX-telefon har ändrat sina regler så att näringsidkare utan aktiv näringsverksamhet ska kunna jämställas med konsumenter och därmed omfattas av ångerrätt. Det kan till exempel vara äldre människor som äger en skogsfastighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se