Du behöver göra ansökan om bygglov/anmälan vid följande åtgärder

Om du planera bygga nytt, bygga till eller bygga om så behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

I högerspalten kan du klicka dig fram till information om bygglov och anmälan. Vill du komma till våra e-tjänster inom området så klickar du på den gröna knappen nedanför.

Vill du komma i kontakt med våra bygglovshandläggare?

Ring under våra telefontider

Ring byggenheten via kommunens kontaktcenter på tfn. 0510-77 00 00 följande tider: Måndag till torsdag kl. 13.00-14.00 och fredagar kl. 10.00-11.00.

Boka egen telefontid*

Boka telefontid via vår e-tjänst här. Länk till annan webbplats.

Kommunens Kontaktcenter

Övriga tider kan kommunens Kontaktcenter besvara en del frågor eller så tar de emot ditt meddelande och skickar vidare till berörd person på byggenheten.

*Vid normala förhållanden kan du även boka ett fysiskt möte med oss via e-tjänsten. Dock så är det inte möjligt nu på grund av Corona-pandemin.

Bygglov gäller vid följande planerade åtgärder

Du behöver söka bygglov för följande åtgärder

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Ändrad användning av en byggnad (t.ex. från kontor till bostad)
 • Väsentlig utvändig ändring (t.ex. byte av fasadmaterial, färg, eller ny sättning av fönster och dörrar)

Ta alltid kontakt med byggenheten för att veta vad som gäller just för din fastighet, ni kan boka tid med handläggare för rådgivning via självservice. Länk till annan webbplats.

Du behöver göra ansökan om rivningslov

Om du planerar riva en byggnad eller en del av en byggnad som är placerad inom detaljplanerade område så behöver du ansöka om rivningslov.

Ansökan kan du göra via självservice. Länk till annan webbplats.

Du behöver göra ansökan om marklov/ markförändring

om du planerar markarbete som innebär ändring av markens höjdnivå med 0,5 m inom detaljplanerad område så behöver du ansöka om marklov.

Ansökan kan du göra via självservice. Länk till annan webbplats.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov/anmälan

Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in kompletta handlingar, ansökan görs via e-tjänsten och handlingarna bifogas som PDF-filer. Alla handlingar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar på berörda fasader i skala 1:100
 • Situationsplan grundat på en nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Sektionsritningar i skala 1:100
 • Förslag på kontrollplan med de kritiska kontrollpunkterna
 • Certifierad kontrollansvarig, hittas via boverkets hemsida

Anmälan gäller vid följande planerade åtgärder

Följande åtgärder kräver att ni gör en anmälan, den gör du via självservice. Länk till annan webbplats.

 • Ändring av ventilationssystem
 • Installation av eldstad, rökkanal och braskamin
 • Ändring av vatten och avlopp
 • Ändring av byggnad som påverkar brandskyddet
 • Konstruktionsändringar av byggnadens bärande delar
 • Installation/ändring av hiss
 • Rivningsåtgärder utanför detaljplanerat område

Attefalls åtgärderna gäller inom detaljplanerade områden

 • Nybyggnad av fristående komplementbyggnad s.k. Attefalls hus högst 30 kvm, 4 m i nockhöjd samt placering 4.5 m till tomtgräns
 • Tillbyggnad av enbostadshus med 15 kvm, samt placering 4.5 m till tomtgräns
 • Uppförande av 2 takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.

Vid placering närmare tomtgräns än 4.5 m krävs medgivande från angränsande grannar.

Vid placering närmare tomtgräns än 4.5 m till kommunägd mark så krävs det bygglov.

Ta alltid kontakt med byggenheten för att veta vad som gäller just för din fastighet, ni kan boka tid med handläggare för rådgivning via självservice. Länk till annan webbplats.

Var och hur får jag bygga?

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerade område har man bestämmelser som reglerar vad och hur det ska byggas, ni kan få ta del av den detaljplanen som er fastighet omfattas av. Antingen finns den bland pågående detalplanearbeten eller bland våra gällande detaljplaner.

Utanför detaljplanerade område

Utanför detaljplanerade område finns det andra bestämmelser som man måste ta hänsyn till, t.ex. riksintresse kulturmiljö, landskapsbild och strandskydd. Vid nybyggnation utanför detaljplanerade område bör man i första hand ansöka om förhandsbesked.

Förhandsbesked - lokaliseringsprövning

Du behöver ansöka om förhandsbesked vid planerad nybyggnation utanför detaljplanerade område.

Man kan även ansöka om förhandsbesked inom detaljplanerade område, men det är mer ovanligt, så ta alltid kontakt med bygglovshandläggare för rådgivning.

Ett förhandsbesked kallas även för lokaliseringsprövning, det vill säga vi undersöker markens lämplighet för den sökta åtgärden.

Beslut om förhandsbesked fattas av miljö- och byggnämnden, ett positivt beslut är giltigt i 2 år.

Efter att du har fått beviljat förhandsbesked ska ansökan om bygglov lämnas till oss inom dessa 2 år. Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja några byggnadsarbeten.

Blankett för ansökan om förhandsbesked finns hos Kontaktcenter.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om förhandsbesked är

 • Ansökan
 • Översiktskarta med skala 1:1 000
 • Situationsplan som visar den tilltänkta tomten med lämplig skala.
 • Ungefärligt tänkt läge på byggnaden.
 • Var utfart ska ske till allmän väg.
 • Avloppsanläggningens tänkta läge.

Hur lång tid tar det?

Enligt plan- och bygglagen är handläggningstiden för handläggning av bygglovsansökan samt förhandsbesked 10 veckor från inkomna kompletta handlingar, med möjlighet för att förlänga med ytterligare 10 veckor för utredning.

Handläggningstiden för anmälningspliktiga åtgärder från kompleta handlingar är 4 veckor.

Begäran om komplettering ska ske inom 3 veckor från inkommen ansökan.

Ni får bekräftelse inom de första 3 veckorna från inkommen ansökan.

Avgifter

För handläggning av bygglov, anmälan och förhandsbesked tar vi ut en avgift. Länk till annan webbplats. Avgiften är fastställd av Kommunfullmäktige.

Bygglovsavgiften omfattar, handläggning, teknisksamråd, startbesked, platsbesök, slutsamråd, slutbesked samt administrativa avgifter.

Vid avslag tas en avgift för den handläggningsdelen som har gjort.

Förutom bygglovsavgiften tillkommer andra avgifter t.ex. planavgift och utstakning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: