Vinninga landsbygdsråd 16 januari

Ett 50-tal personer kom till Vinningarådet denna kalla tisdagskväll.

Malin Olsson Lundqvist inleder med att berätta lite om hur processen kring landsbygdsråden ser ut. Hon har en referensgrupp i Vinninga som representerar olika intresseområden. I gruppen diskuteras vad som ska tas upp på landsbygdsrådet så att råden kan bemannas med rätt tjänstepersoner. Ett återkopplingsbrev skickas ut efter varje landsbygdsråd där frågor som uppkommit under mötet kan basvaras.

Malin Lyfter upp några frågor som uppkommit under planeringen:

  • Belysningen i pulkabacken och på lekplats på plats sedan december
  • Information om att det upplevs som ”rörigt och otryggt” vid hämtning och lämning på skolans personalparkering. Uppmaning från rektor att undvika detta.
  • Ett initiativ har tagit för att bygga en Discgolfbana i Vinninga. Kommunen för dialog kring hur vi kan stötta initiativet.

Trygghet i Vinninga, dialog med trygghetssamordnare och kommunpolis

Kommunpolis Anders Johansson inleder med att ge en generell bild av säkerhetsläget. Brottfrekvensen minskade under pandemin, men har ökat igen. Nivåerna har inte nått upp till hur det var innan pandemin dock, men bedrägerierna ökar. Många har fått det sämre och blir synligt i brottsstatistiken.

Anders delar ut en folder om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Den ligger även på nätet.

Anders vill slå ett slag för Grannsamverkan – om någon vill bilda en grupp så hör av er till Anders. Finns nya skyltar att få av Anders.

Annars så gör polisen hastighetskontroller och försöker vara synliga i Vinninga och särskilt vid skolan.

Frågor:

Finns det statistik på om larm ger effekt på inbrott?

Anders har ingen statistik men man ser att larm och skylt om hund samt grannsamverkan ger effekt, att brottslingarna väljer andra mål hellre.

Det har funnits rykten om drogförsäljning i Vinninga, hur är det med detta?

Det var sant och polisen har gjort tillslag som gett effekt.

Fråga om skyddsrum i Vinninga. Rekommenderar att gå in på MSB och kolla karta där.

Skyddsrumskarta (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hur tänker man kring nybyggnation och skyddsrum?

Dag Stulen, Trygghetssamordnare misstänker att det kommer att förändras framöver med mer fokus från samhällets sida och skyddsrum.

Fråga från Dag om hur man upplever tryggheten i Vinninga.

Kommunen har inte fått mycket inrapporterat och församlingen upplever att det är ganska lugnt, lite småbus vid några platser exempelvis vid gångtunneln.

Kontaktuppgifter till Dag och Anders

anders-y.johansson@polisen.se

DagTore.Stulen@lidkoping.se

Synpunkter om trafiksäkerhet:

Övergångsstället vid skolan på stora vägen där stannar bilar och bussar inte. Bula vore att föredra – Trafikverket väg.

Även om det är Trafikverkets väg så tar Malin med sig frågan till berörda tjänstepersoner.

Frågan är lyft till berörd tjänsteperson och relevant är att det kommer att anläggas en förhöjd korsning vid korsningen vid Trägårdsbyn. Detta kommer ske genom kommunal finansiering på trafikverkets väg och kommer förhoppningsvis att ge effekter på hasigheten på hela sträckan genom byn. Insatsen och tillvägagångssättet kommer också att utvärderas för att se om det kan användas på fler ställen.

Delta gärna i kommunens trygghetsenkät via den här QR-koden med din telefon. Det går bra att klicka på denna länk också Länk till annan webbplats.

 

Hur ser planen ut framåt för skola och förskola i Vinninga? Chef för sektor Bildning informerar och svarar på frågor

Pär Arvidsson Fäldt, Sektorschef sektor Bildning

Kommunen är indelad i sektorer sedan ett år tillbaka.

Sektor bildning ansvarar för förskola, grundskola och gymnasium. Inom Sektor bildnings uppdrag ingår också kommunens arbetsmarknadsansvar och vuxenutbildning, barn- och elevhälsa, kultur och fritid.

Jobbar med främjande och förebyggande arbete med barn för att skapa trygghet och en bra grund för barn och unga att stå på. Syftet är att få en bättre förskola, skola och fritid utifrån ökad samverkan.

Servicen är bra i Lidköping visa jämförelser.

Det ekonomiska läget är bra inför 2024, man ser sektor Bildning som viktig i kommunen och man har inga sparbeting för året.

Förskola

Unikt hög lärartäthet med många behöriga pedagoger. Hög nöjdhet i undersökningar.

Bra bemanning och kvalitet även i grundskolan. Kunde vara lite fler som klarar betygen i åk 9. Det är ett mål som man jobbar mot.

Vinninga ligger bra till resultatmässigt. Vinningaskolan presterar bättre än förväntat.

Utmaningar i sektorn är kompetensförsörjning och detta är samma över hela landet. Vi behöver bli vassare för att attrahera personal.

Lokaler

Förestående byggnation i Vinninga är att ett 70-tal bostäder planeras att byggas.

Man brukar räkna 0,5 barn i varje hushåll när man räknar på behov av grundskola utifrån nybyggnation

Ca 35 st alltså utifrån 70 nya hushåll i Trädgårdsbyn.

Viktigt att följa hur barnen växer och hur länge de har behov av förskola och skola.

Andra saker som spelar in kan vara tex ny lagstiftning (tex mer idrottsundervisning).

Tricket är att bygga smart. Inte bara bygga en förskola utan bygga så man är flexibel.

Identifiera när behovet uppstår, och inte bygga i förhand. Man vill inte ha byggnader som står tomma.

När man ser behoven så startar man en förstudie för att kunna ha det som grund för att lägga budgeten.

Förskolan i Vinninga har idag 90 platser och använder folkets hus med 36 platser. Filsbäck har 36 platser. Har just nu en bra lokalförsörjd förskola utifrån befintlig kö. Satsar på ha ca 190 platser i Vinninga. Planen är att öka med ca 30 platser och att klara de sk generationsvågorna.

I budgeten står det att det anslogs 100 miljoner för investeringar i förskolan i Vinninga och Filsbäck. Förstudie pågår för att se på olika lösningar (riva och bygga nytt, eller restaurera eller annat)

Det tar ca 3 terminer att bygga. 1-2 år alltså från man satt spaden i marken.

Förskolan och skolan behöver ”dansa i takt”, skolan idag är ganska full. Om något år framåt så behöver man nog dra igång processen med skolan.

Vissa svårigheter med hämtning och lämning vid förskolan vill man skicka med till den nya lösningarna med förskolan. Och heller ingen cykelbana. Pär uppmanar deltagarna att ta kontakt med Rosanna, rektor på förskolan, som senare dyker upp på mötet.

En gemensam information kring Vinninga Arena, från projektledaren och från kommunen

Malin Olsson redogör kort för åtgärder som tagits från kommunens sida:

Före Juni 2023 fanns inget regelverk för föreningars investeringar och kommunal borgen för sådana. Nu har vi Investeringsriktlinjer som möjliggör den här typen av föreningsbidrag för föreningar att söka.

Vinninga AIF har gjort en ansökan i augusti men det saknas fortfarande information. Kommunen kan inte ta några beslut utan en fullständig ansökan.

Medel är avsatta i kommunens budget för 2024.

En grundförutsättning är en hållbar driftsbudgeten.

Göran och Magnus redogjorde för den planerade omfattningen och användningsområdena för arenan samt var de står i processerna med finansiering och övrig planering.

Total budget 52 mkr, där medfinansiärer är kommunen, Sparbaksstiftelsen, Arvsfonden och RF-Sisu.

Målet är att få in en komplett ansökan till kommunen under våren 2024.

Övriga frågor på mötet:

Bussförbindelserna är undermåliga – tar 20 min att gå till väg 49. När skolan är stängt går det inga bussar.

Malin lyfter frågan hos berörda tjänstepersoner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se