Grupparbeten Kållandsö

Medskick från grupparbeten på FÖP-mötet

Under kvällen deltog de 60 närvarande i gruppdiskussioner på hur man vill att Kållandsö ska utvecklas utifrån de tre temana: Bebyggelse, Grönområden och Kommunikationer. Efter en allmän diskussion uppmanades grupperna att resonera kring insatser utifrån en karta över området. Svaren redovisas därför först utifrån övergripande input och sedan utifrån vad som beskrivits på kartan.

1. Bebyggelse, bostäder och verksamheter (turism, service och övrigt)

Bygg där det är utsikt

Bygg ej på jordbruksmark*

Kommunen måste ange en tydlig utvecklingsriktning för Otterstad som centralort på Kållandsö

Viktigt att Politikerna anger en tydlig viljeriktning för utvecklingen på Kållandsö

Idrottshall i Otterstad

Öka byggrätten i samband med den befintliga bebyggelsen. Tex max 100 meter till samlad bebyggelse

2. Grönska, vatten och friluftsliv

Stora områden växer igen i Fröfjorden – det ska finnas en skötselplan (särkilt utpekat Kärret)*

Behövs fler möjligheter att komma ut till vattnet, kommunen borde ta större ansvar för vandringsleder och bad

Mer möjligheter för båt, husbil, golf och vandringsleder

Badplatser för fler

Viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna

Hållbar fisketurism med fiskekort, sjösättningsrampar (öppna eller lås med kod)

3. Kommunikationer och offentlig service (GC-vägar kollektivtrafik, vägar, båttrafik, skola

Mobilmaster – bättre täckning/full täckning på hela Kållandsö är lika med trygghet*: Det är dålogt Nord- öst. På den västra sidan räknar man med de nya masterna

Cykelvägar PÅ Kållandsö (vardagligt alternativ till bil)

Buss för hela Kållandsö

Bättre information om och förbättrad närtrafik

Viktigt med Skola och affär

Viktigt att det är möjligt för barnen att ta sig trafiksäkert till och från skolan

Försköna i centrum i alla små orter

Om skolan ska finnas kvar måste det satsas på fler åtet runt boende

Cykelväg Tolsjö Ullersbro

Vägar och bostäder på rätt ställe

Bussförbindelser som funkar för sommarjobbare

Boende för säsongsarbetare

Fokusera den kommunala servicen t Otterstad. Lägenheter, Äldreboende, Boende för familjer och fritidsgård

Från kartor

1. Bebyggelse, bostäder och verksamheter (turism, service och övrigt)

Byggnation bostäder runt Traneberg, Otterstad, Skaven, Spiken, Läckö

Tursimutveckling Ullersbro- Djurgårdsudde- Bösshamn.

Men även Traneberg, Läckö strand, Spiken – Läckö, Hörviken.

Utveckla bebyggelsen i

Otterstad*

Traneberg

Naven

Hörviken

Spiken

Läckö

Läckö strand

Ullersbro

Djurgårdsudde

2. Grönska, vatten och friluftsliv

Stora områden växer igen i Fröfjorden – röjningsplan fr träd, buskar och vass ****

Mer tillgänglighet i Skeppstaviken*

Bättre möjligheter för vandring och cykling mellan Läckö och Spiken **

Brygga på Store Ekens sydvästra udde (snesudden)

Sammankopplade cykelleder och kajakleder

Vision: Kållandsö – Cykelön

Bad Läckö strand, Udden (norr om Läckö strand), Läckö, Spiken, Blåsnäs (Trelle), Björkholmen (norr om Skaven), Naven, Skeppstaviken.

Säker cykelled från Ullersbro till Läckö via Otterstad*

Anslutninga till Stora Eken med ny brygga

Grönområdena är fina med bra vandringsleder, men de behöver underhållas

Ta bort vägbommen till badplatsen vid Skeppstaviken

Göra badplatsen på Skaven tillgänglig för allmänheten

Kommunen bör köpa Navens fyr för turismutveckling och övernattning

Satsa på Infrastruktur i Skärgården med toa, eldstad, vindskydd.*

Krakarna som bokningsbara

Tillgängliggöra mer för båtar

Röja vassrännor vid m ex stora och lilla eken samt på västsidan av Kållandsö

3. Kommunikationer och offentlig service (GC-vägar kollektivtrafik, vägar, båttrafik, skola)

Cykelväg och gångväg från skolan och mot kyrkan**

Fler mötesplatser på de smala vägarna.

Möjligheter till senare turer med kollektivtrafik. Närtrafik för alla.

Färja från Öboängen

Tankstation

Farlig parkering/trafiksituation vid Ullerbro/Läckö Skans

Trygghetsboendet i Otterstad saknar samlingslokal, värdpersonal mm ***

Tackstation vid Djurgårdsudde för båt och bil

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se