Bidrag till folkbildningen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Folkbildningen, även kallat studieförbund, kan ansöka om bidrag från Lidköpings kommun. Bidraget handläggs av Kultur- och fritidsnämnden.

Skrivbord

Kultur- och fritidsnämnden i Lidköpings kommun har beslutat att följande riktlinjer ska gälla vid fördelning av bidrag till folkbildningen:

 • För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet.
 • De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet.

Vid beräkningar används

 • antal studietimmar i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
 • antal deltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
 • antal genomförda kulturarrangemang
 • antal unika deltagare i studiecirklar

Observera – Annan folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamheten.

Anslaget består av fyra delar:

– Grundbidrag 75 %

Ligger fast i två år och beräknas på ett genomsnitt av totalt utbetalt kommunbidrag för föregående två år.

– Rörligt bidrag 25 %

a) Förstärkningsbidrag 6 %

 • 4 % funktionsnedsättning
 • 2 % behov av stöd i svenska språket

50 % av ovanstående utifrån antalet deltagare – 50 % utifrån studietimmar. Annan folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamheten.

b) Verksamhetsrelaterat bidrag 19 %

 • 14 % studietimmar i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Kulturarrangemang ges ett värde på 9 studietimmar.
 • 5 % unika deltagare i studiecirklar
 • Grundbidraget betalas ut senast 31 januari.
 • Rörligt bidrag betalas ut senast 1 juni.

För att få bidraget utbetalt ska verksamhets- och utvärderingsplaner samt verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse lämnas till kommunen.

Omprövning av grundbidrag kan göras vid stor verksamhetsminskning.

Senast i december ska studieförbunden lämna verksamhets- och utvärderingsplan för utbetalning av grundbidrag.

Senast i april ska studieförbunden lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivna kommunsammandrag.

Kultur & Fritid kallar till dialog med studieförbunden, tjänstemän och representanter från kultur- och fritidsnämnden i syfte att utveckla samarbete.