Styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå.

Nämndernas ansvar

Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut inom sitt ansvarsområde. Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Till varje nämnd hör i regel också en sektor, till exempel till bildningsnämnden hör Sektor bildning och så vidare.

Lidköpings kommuns organisation.

Lidköpings kommuns organisation. Klicka på bilden för större format.

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och består i Lidköpings kommun av 51 folkvalda ledamöter. Kommunfullmäktige kan liknas med en riksdag för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Det handlar till exempel om mål och riktlinjer för kommunen, budget och skatt. Kommunfullmäktige väljer också en kommunstyrelse och vilka nämnder som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Obligatoriska nämnder är: kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare.
Bestämmer över nämndernas verksamheter.
Beslutar i ärenden av principiell betydelse (till exempel mål och riktlinjer, ekonomiska frågor, budget, årsredovisning).
Motioner, interpellationer och enkel fråga.
Alla ärenden till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen.

Partier i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna Lidköping Länk till annan webbplats.
Moderaterna i Skaraborg Länk till annan webbplats.
Liberalerna i Skaraborgs län Länk till annan webbplats.
Kristdemokraterna Lidköping Länk till annan webbplats.
Vänsterpartiet Lidköping Länk till annan webbplats.
Centerpartiet Lidköping Länk till annan webbplats.
Miljöpartiet Lidköping Länk till annan webbplats.
Sverigedemokraterna Lidköping Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och du är välkommen som åhörare. Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Lidbeckska huset, Hamngatan 1, Lidköping. Lyssna och titta på kommunfullmäktige

Välj ett utav partierna för att se de förtroendevalda

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen (KS). Det partiblock som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan liknas vid en regering för kommunen men med skillnaden att det är både majoritet och opposition som har mandat i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamhet. De bereder och yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, har hand om den ekonomiska förvaltningen och bevakar att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder minst en gång i månaden.

Övriga nämnder beslutar i frågor som rör deras verksamhetsområde och frågor som enligt lag ska handhas av nämnderna.

Kommunstyrelsens uppgifter

Ansvar för kommunens utveckling och ekonomi
Leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet
Utveckling av den kommunala demokratin
Personalpolitik
Översiktlig planering
Mark- och bostadspolitik
Energiplanering
Trafikplanering, trafikförsörjning
Informationsverksamhet, IT-frågor
Reformera regler
Effektivisera administrationen
Utforma mål, riktlinjer och ramar
Övervaka och följa upp mål och planer samt löpande förvaltning
Övergripande samordning av nämnder och förvaltningar
Uppsikt över kommunala bolag
Utrikespolitik (internationella frågor, vänortssamarbeten)
Sysselsättningsfrågor
Näringslivsfrågor
Ärendeberedning till kommunfullmäktige

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. (KSAU)

Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott som lägger fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Adjungerande
Tommy Larsson (KD)
Claes-Göran Borg (V)
Marianne Bonnevier (MP)
Roberth Andersson (SD)

Här hittar du information om förtroendevalda i KSAU Länk till annan webbplats.

Bildningsnämnden som är en sammanslagning av tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och skolnämnden.

Information om nämnden kommer inom kort

Servicenämnden är kommunens organ för lokalförsörjning och intern service samt organ för förvaltning av kommunens fastigheter exklusive exploateringsfastigheter.

Servicenämnden svarar för lokaler och vissa anläggningar, för kost- och städförsörjning samt gatu-, park- och skogsförvaltning liksom löpande förvaltning av naturvårds-, fritids- och friluftsanläggningar som inte ankommer på annan nämnd.

Miljö- och byggnadsnämnden som får ansvaret för delar av den tidigare samhällsbyggnadsnämnden.

Information om nämnden kommer inom kort

Välfärdsnämnden som är en sammanslagning av tidigare vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.

Ytterligare information kommer inom kort.

Information om nämnden kommer inom kort

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämndens uppdrag är bland annat att följa den lokala valdistriktsindelningen och vid behov föreslå förändringar i indelningen.

Valnämnden

Valnämndens ansvar i kommunen är bland annat att:

  • ansvarar för all förtidsröstning
  • utser röstmottagare
  • beslutar om vallokaler och förtidsröstningslokaler
  • svarar för den preliminära rösträkningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelning och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar. Länsstyrelsen fördelar mandaten i landstings- och kommunfullmäktigeval.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet. Valmyndigheten planerar och samordnar genomförandet av val. Valmyndigheten framställer röstlängder och röstkort, samt fördelar mandaten i riksdagsvalet.

Kontakta valnämnden
E-post: valnamnden@lidkoping.se

Avslutade nämnder och utskott

Nedan finner du information om de instanser som har upphört.

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklasser, grundskolor, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, särskolor och den kommunala musikskolan.

Nämnden erbjuder förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg till alla barn. För 6-12-åringar finns fritidshem. Nämnden betalar även ut ersättning till fristående förskolor och skolor.

Nämndens uppdrag utgår från FN:s barnkonvention, Agenda 21, IULA:s jämställdhetsdeklaration, skollagstiftning, läroplaner, Skolverkets allmänna råd och kommunala styrkort.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde omfattar fritidsanläggningar, fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet, bibliotek, konst och allmänkulturell verksamhet, Vänermuseet samt stöd till föreningar och organisationer.

Nämndens uppdrag utgår från bibliotekslagen samt kommunens och nämndens styrkort.

Nämndens beslut genomförs av förvaltningen Kultur & Fritid som består av följande verksamheter: Bibliotek, konst & kultur, Vänermuseet, Fritid, Enheten Ungdom och ett förvaltningskontor.

Miljö- och klimatutskottet är ett beredande utskott under Kommunstyrelsen. Syftet med utskottet är att ta ett samlat grepp kring miljö- och klimatfrågorna. Bland annat arbetar de med att ta fram mål på kort och lång sikt för miljötillståndet i Lidköping. De ger också förslag på mål och viljeinriktningar för kommunens miljö- och klimatarbete.

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Lidköpings, Varas, Essungas och Grästorps kommuner.

Nämnden svarar för förebyggande brandskydd, brandskyddsutbildning av allmänheten och företag samt operativ räddningstjänst. Visionen är färre olyckor, mindre konsekvenser, bättre omhändertagande.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar fysisk planering av mark och vatten, exploatering av nya detaljplaneområden samt naturvårdsplanering.

Nämnden ansvarar också för planeringen av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafikplanering trafiksäkerhetsarbete kommunens gemensamma kartverk samt fastighetsbildnings- och mätningsverksamhet.

Socialnämnden ansvarar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare, som insatser och stöd inom individ- och familjeomsorgsområdet, arbetsmarknad, konsumentvägledning/skuldsanering och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Nämnden ansvarar även för kommunens integrationsverksamhet, mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, kommunal psykiatri och daglig sysselsättning.

Teknisk servicenämnd ansvarar för verksamheterna Vatten-Avlopp, Renhållning, Elnät och Bredband.

Vatten-Avlopp distribuerar vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområden samt vatten till anslutna vattenföreningar.

Renhållningen forslar bort och utför slutligt omhändertagande av hushålls- och industriavfall.

Lidköping Elnät ansvarar för elnätets underhåll och drift och Lidköpings Bredband ansvarar för bredbandets utbyggnad och drift.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden är utbildningar inom de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare. Uppdragen utgår från skollagen och övriga lagar, nämndens reglemente och styrkort.

Studievägledning för vuxna och ungdomar i kommunen ligger samlat under väglednings- och valideringscentrat. Dessutom organiserar nämnden distansutbildning genom Campus Västra Skaraborg. Detta i samarbete med olika högskolor och universitet.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: