Kommunfullmäktige

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och består i Lidköpings kommun av 51 folkvalda ledamöter. Kommunfullmäktige kan liknas med en riksdag för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Det handlar till exempel om mål och riktlinjer för kommunen, budget och skatt. Kommunfullmäktige väljer också en kommunstyrelse och vilka nämnder som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Kommunfullmäktiges uppgifter

 • Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Obligatoriska nämnder är: kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare.
 • Bestämmer över nämndernas verksamheter.
 • Beslutar i ärenden av principiell betydelse (till exempel mål och riktlinjer, ekonomiska frågor, budget, årsredovisning).
 • Motioner, interpellationer och enkel fråga.

Alla ärenden till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen.

Sammanträdesdagar KF 2017

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 27 mars – årsredovisning
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni – strategisk plan och budget klockan 10:00
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 20 november
 • 11 december – investeringsbudget klockan 14:00
 • 13 december – kommunfullmäktiges avslutning klockan 19:00

Arbetsordning kommunfullmäktige

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. (Fastställd KF § 84: 1992; ändrad KF § 64: 1995 , KF § 103: 2003 KF § 142, 2007 och 2011
KF § 148).

Antal ledamöter (5 kap 1-3 §§ KL)
1 §
Fullmäktige har 51 ledamöter.

Ordförande och vice ordförande (KL 5 kap 6 §)
2 §
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andra vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på sammanträde som hålls före utgången av december.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 §
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldsta av dem vara ålderspresident.

4 §
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot till uppdraget för återstoden av den avgångnes tjänstgöringstid.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträden (5 kap 7, 8 och 10 §§ KL)
5 §
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.

6 §
Extra sammanträde hålls på tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

Begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden som ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

7 §
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

8 §
Fullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i Lidbeckska huset.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för ett visst sammanträde.

9 §
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.

Annonsering om sammanträde med kommunfullmäktige ska omfatta de större ärenden som ska behandlas. Ordföranden beslutar om utformningen av annonsen. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta samman- trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

12 §
Kommunstyrelsen och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap 12-17 §§ KL)
13 §
En ledamot som är hindrad att delta i helt sammanträde eller del av sammanträde, ska snarast anmäla detta till partigruppens ledare vilken låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Uppgift om frånvaro respektive inkallad ersättare lämnas till ordföranden före sammanträdes påbörjande.

14 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

15 §
Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

16 §
Ordföranden bestämmer, när ledamot eller ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
17 §
Uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare (5 kap 61 § KL)
18 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
19 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 18 § första stycket och 19 §, 5 kap. 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL)
20§
Rätt att delta i överläggningen har
– ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.
– ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
– ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.
– styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

21§
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

22 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Desamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

23 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
24 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar och som blir direkt berörd (apostroferad) i talares debattinlägg har rätt till genmäle (replik) om högst två (2) minuter. Genmälet görs omedelbart efter den talaren. Varje ledamot medges högst två (2) repliker mot samma talare i samma ärende. Samma rätt till genmäle tillkommer en (1) partiföreträdare när partiet blivit direkt berört (apostroferat).

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyras, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
25 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ord- föranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Jäv
26 §
En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör
ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Ledamot som är jävig ska själv anmäla detta till presidiet innan ärendet handläggs av kommunfullmäktige. Ledamoten ska samtidigt meddela vem som går in som ersättare.

Ordföranden bör påtala känd jävsituation och uppmana vederbörande att avstå från att delta i ärendebehandlingen. Även annan ledamot eller tjänstgörande ersättare får påtala jävsgrundande fakta.

Om jävpåstående bestrids ska frågan därom underställas fullmäktiges beslut.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om kommunfullmäktige fattar det med acklamation.

En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv bör lämna sin plats under handläggningen av ärendet.

När en ledamot inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv ska en ersättare gå in som ledamot i aktuellt ärende. Den jävige ledamoten återgår som tjänstgörande ledamot när handläggningen av aktuellt ärende är avslutad.

Deltagande i beslut (4 kap 20 § första stycket KL)
27 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar (4 kap 20 § andra stycket, 5 kap 42-44 och 46 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt)
28 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska ny omröstning genomföras omedelbart.

29 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

Valsedel är ogiltig

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner (5 kap. 23 § 2 p. KL)
30 §
Motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

Motion väcks genom att den ges in till kansliet på kommunstyrelsens verksamheter senast sista vardagen före kommunfullmäktiges sammanträde.

Motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p. KL)
31 §
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag

– ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer

– ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget.

– får inte ta upp ämnen av olika slag

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Företagens initiativrätt (3 kap. 17 § och 5 kap. 23 § 6 p. KL)
32 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer (5 kap. 49-53 §§ KL)
33 §
Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot.

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättare tjänstgör som ledamot vid sammanträde.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmaste efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor (5 kap. 54-56 §§ KL)
34§
En fråga ska

– vara skriftlig, av bestämt innehåll och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

– ges in till kansliet på kommunstyrelsens verksamheter senast sista vardagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i § 32 om företagens initiativrätt gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Allmänhetens frågestund
35 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid fullmäktiges sammanträden.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

En fråga från allmänheten ska ställas skriftligen senast kl. 10 samma dag som sammanträdet hålls.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena om frågan får ställas och hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Frågeställaren får yttra sig i högst 3 minuter.

Beredning av ärenden (5 kap 26-34 §§ KL) 36 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna (3 kap. 15 § KL)
37 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31 § KL)
38 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning
39 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordföranden (och en andra vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget
40 §
Presidiet bereder revisorernas budget.

Justering av protokollet (5 kap 61 och 62 §§ KL)
41 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation (4 kap 22 § KL)
42 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering m.m.
43 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 §
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.

 

 

 

Sammanträdesdagar KF 2018

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 19 november
 • 10 december
 • 12 december
 • 23 januari
 • 27 februari
 • 27 mars – årsredovisning
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni – strategisk plan och budget klockan 10:00
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 20 november
 • 11 december – investeringsbudget klockan 14:00
 • 13 december – kommunfullmäktiges avslutning klockan 19:00