Hälso- och sjukvård

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Hälso- och sjukvård

Vi erbjuder hälso- och sjukvård som utgår från individens behov. Du som får stöd av oss ska känna delaktighet och trygghet. I Lidköping arbetar vi gemensamt för att skapa en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vår verksamhet ska ha ett tydligt utbud, vara tillgänglig och säker. Utifrån din livssituation ska du kunna nå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och välbefinnande.

Lidköpings kommun

Hjälpnummer

112
Nödnummer vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö

1177
Sjukvårdsrådgivning på telefon

113 13
Informationsnummer vid olyckor och kriser, till exempel vid större stormar, översvämningar eller bränder.

Kommunens och Primärvårdens ansvar och uppdrag

Kommunens och Primärvårdens ansvar

Primärvården ansvarar för vård som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Det gäller alla personalkategorier. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård av personer i särskilda boenden, personer under vistelsetiden på biståndsbedömd dagverksamhet eller LSS-insatser, samt personer med hemsjukvård i hemmet.

Vår verksamhet & uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda god hälso- och sjukvård till dig som inte klarar vardagen till följd av sjukdom, ohälsa eller vid undersökning och behandling. Hälso- och sjukvård omfattar omvårdnad, rehabilitering och utförande av medicinska ordinationer. Uppgifterna spänner över ett brett fält på olika nivåer.

Vår personal

Hos oss i kommunen arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor. Alla som arbetar med hälso- och sjukvård har legitimation, och nästan all övrig omvårdnadspersonal har omvårdnadsutbildning.

Anmälningsskyldighet vid avvikelse - Lex Maria

Verksamheten inom hälso- och sjukvård är komplex och i vissa fall riskfylld. Ibland uppkommer skador trots det förebyggande arbete som bedrivs. Sådana avvikelser kan ha ett samband med den medicinska behandlingen, men kan även bero på mänskligt handlande, teknik, organisation eller brister i samverkan.

Vad menas med en avvikelse?

En avvikelse är en händelse man inte förväntat sig och som medfört eller kunnat medföra skada för en patient.

Vem ska anmäla en avvikelse?

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla avvikelser till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Även patienter och närstående kan framföra klagomål på vården.

För dig som patient eller närstående

Genom att anmäla klagomål och brister i vården hjälper du till att göra vården säkrare. Du kan vända dig till olika instanser, beroende på vad du är missnöjd med.

Har du fått felaktig vård eller behandling?

Vänd dig till den mottagning eller avdelning där du blivit behandlad, exempelvis på ditt äldreboende.

Är du missnöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Vänd dig direkt till vår MAS. Du kan också kontakta områdeschefen till det äldreboende, eller den hemsjukvård, där du blivit behandlad. Du kan även vända dig till Patientnämnden, som finns i varje landsting eller region. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i varje landsting eller kommun.
Kontakt:
Patientnämndernas kansli
Telefon och telefontid:
010-441 20 00, klockan 09:00-11:00
Post:
Patientnämndernas kansli
413 45 Göteborg
E-post:
patientnamnden@vgregion.se

Mer information finns att hitta på nedanstående länkar
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Vill-du-klaga-pa-varden/
1177 Vårdguidens e-tjänster

 

 Lämna dina synpunkter till Vård & Omsorg

Vi på Vård & Omsorg vill gärna ta del av dina synpunkter, såväl negativa som positiva. Du kan lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt till enhetschef eller till Vård & Omsorgskontoret. Det går även bra att lämna dina synpunkter på kommunens hemsida via vår e-tjänst ”Synpunkter och felanmälan”.

Vill du veta mer?

På IVO:s webbplats finns information om lex Maria, blanketter för anmälan med mera.

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvård

Man är skyldig att göra en anmälan om en patient drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. Här ingår inte komplikationer som ligger inom ramen för vad som kunnat förutses eller som utgör en normal risk.

Exempel på sådant som ska anmälas:

 • förväxlingar, felaktiga förskrivningar eller feldoseringar
 • utebliven, fördröjd eller felaktig undersökning, vård eller behandling
 • otillräcklig eller felaktig information till vårdtagare eller anhöriga
 • otillräcklig eller vilseledande information till personalen vid behandlande eller mottagande vårdenhet
 • felaktig användning eller underhåll av medicintekniska produkter eller annan utrustning
 • brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter
 • otillräckliga resurser vad gäller kompetens, bemanning, lokaler eller utrustning.

Hur gör jag en anmälan om avvikelse?

Du som arbetar inom hälso- och sjukvård rapporterar risker för vårdskador, samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska.

Vad händer sedan?

 • Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska startar en utredning. Syftet är att undersöka vad som hänt och vilka åtgärder som är aktuella för att förhindra att händelsen inträffar på nytt.
 • Om vårdskadan är allvarlig gör MAS en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • IVO har som uppgift att se till att händelsen utreds ordentligt och att vårdgivaren vidtar lämpliga åtgärder.  IVO sprider också information till vårdgivare om de anmälda händelserna.

Information till vårdtagare och närstående

Om en skada har ett samband med behandlingen, och om den leder till en anmälan, ska vårdtagare eller nära anhörig alltid informeras. Vårdtagaren ska också få beskriva sin upplevelse av händelsen. När beslutet är klart ska vårdtagaren även få information om det.

Vill du veta mer?

Kontakta din chef eller MAS Birgitta Engström Walander, telefon: 0510-77 01 63.

Anmälningsskyldighet vid missförhållande - Lex Sarah

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Den enskilde ska få insatser av god kvalitet och skyddas från missförhållanden.

Vem har skyldighet att rapportera?

Skyldigheten att rapportera gäller både den som själv uppmärksammar eller den som får kännedom om missförhållanden eller risker för missförhållanden som gäller någon enskild. Skyldigheten att rapportera gäller all verksamhet som ger insatser till personer enligt LSS eller socialtjänstlagen. Rapporteringsskyldigheten gäller

 • anställda
 • uppdragstagare
 • praktikanter eller motsvarande under utbildning
 • deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.

För dig som enskild eller anhörig

Du som enskild eller anhörig har också rätt att framföra synpunkter och klagomål. Du kan vända dig till olika instanser, beroende på vad du är missnöjd med.

 • Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser – gäller enbart beslut som rör dig själv. Det kan till exempel vara avslag på avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan också vara avslag på begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Klaga på socialtjänstinsatserna – sker till personalen som ansvarar för insatserna. Du kan även kontakta Vård & Omsorgs ledning eller politikerna i nämnden.
 • Om du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet, kan du vända dig till Inspektionen för vård & omsorg (IVO).
 • Om du tycker att du blivit orättvist behandlad av en myndighet eller en tjänsteman, vid handläggningen av ett ärende, kan du klaga hos justitieombudsmannen (JO).

Vill du veta mer?

IVO:s webbplats finns mer information om lex Sarah.

För dig som har skyldighet att rapportera

Du ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till din närmaste chef, eller direkt till socialt ansvarig samordnare (SAS) Camilla Johansson.

Vad händer sedan?

När den socialt ansvarige samordnaren (SAS) får rapport om ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande, startar en utredning. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt anmäler SAS det till Inspektionen för vård och omsorg.

Vill du veta mer?

Kontakta din chef eller SAS Camilla Johansson, telefon: 0510-77 11 65.

Hemsjukvård

Inom Vård & Omsorgs hemsjukvård arbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Det finns även två primärvårdsläkare som ska förbättra medicinsk planering och läkemedelsbehandling, hos de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Läkarna ska ge ökad trygghet samt bättre och rättvisare bedömningar i hemmiljön, tillsammans med den kommunala hemsjukvården. Om du hellre önskar få hjälp av den läkare du vanligtvis går hos, kan du välja det.

Hur får jag hemsjukvård

Om du har behov av att få hjälp av hemsjukvården, kontakta närhälsan eller din läkare.

Vilken hjälp kan jag få?

Hemsjukvården kan hjälpa till med bland annat:

 • Mediciner
 • Injektioner & såromläggningar
 • Rehabilitering & hjälpmedel

MAS – Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det i varje kommun finnas en funktion med särskilt medicinskt ansvar. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har som uppgift att säkerställa grundkraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvård.

MAS ansvarar bland annat för att skapa riktlinjer och rutiner för:

 • hur vården och omvårdnaden ska bedrivas, exempelvis läkemedelshantering och dokumentation.
 • att vårdtagaren/kunden ges den vård och behandling som läkare ordinerat.
 • delegering av ansvar för vårdande uppgifter så att denna är förenlig med säkerheten för vårdtagare/kund.
 • avvikelsehantering och anmälan om skador (lex Maria).
 • arbetet inom vård och omsorg, så att detta utförs i enlighet med gällande författningar och direktiv.

Delegering

Enligt patientsäkerhetslagen får hälso- och sjukvårdspersonal överlåta en arbetsuppgift till en annan person. Det får bara ske om det är förenligt med god och säker vård. Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. MAS ansvarar för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är säkert för patienterna. Inom rehabiliterande verksamhet kan en sjukgymnast/fysioterapeut eller en arbetsterapeut ansvara för delegeringen.

Kontakt

MAS Birgitta Engström Walander, telefon: 0510-77 01 63.

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede ges i hemmet, på Galeasen och inom särskilt boende. Var vården ska ges beror på den enskildes vilja och hur vården utformas i samråd med vårdtagaren, närstående och behandlande läkare. Den enskilde har möjlighet att vårdas i sitt eget hem så länge det känns meningsfullt.

Samarbete för att skapa trygghet

Inom Vård & Omsorg samarbetar det palliativa teamet och närsjukvårdsteamet med hälso- och sjukvården i det egna hemmet, som ett komplement till kommunens hemsjukvård. Stödet till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal blir på så vis större. Läkemedelsordinationer och uppföljning av smärtlindring sker nära vårdtagaren, och vårdtagare och personal upplever en större trygghet.

Vård på korttidsenheten Galeasen och Hospice Gabriel

Galeasen och på Hospice Gabriel samarbetar det palliativa teamet och närsjukvårdsteamet med vård- och omsorgspersonalen. Ordinationsvägarna blir kortare och handledning för vårdtagare, närstående och personal ger ökad trygghet för vårdtagaren.

Kommunens och Primärvårdens ansvar

Primärvården ansvarar för vård som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Det gäller alla personalkategorier. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård av personer i särskilda boenden, personer under vistelsetiden på biståndsbedömd dagverksamhet eller LSS-insatser, samt personer med hemsjukvård i hemmet.

Vår verksamhet & uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda god hälso- och sjukvård till dig som inte klarar vardagen till följd av sjukdom, ohälsa eller vid undersökning och behandling. Hälso- och sjukvård omfattar omvårdnad, rehabilitering och utförande av medicinska ordinationer. Uppgifterna spänner över ett brett fält på olika nivåer.

Vår personal

Hos oss i kommunen arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor. Alla som arbetar med hälso- och sjukvård har legitimation, och nästan all övrig omvårdnadspersonal har omvårdnadsutbildning.