Ekonomiskt stöd och rådgivning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre tid i livet och då behöva hjälp med sin ekonomi eller försörjning. Det kan bero på många olika saker som till exempel att du blir arbetslös eller sjuk. Oavsett anledning till din ekonomiska situation finns vi för att stötta och hjälpa dig.

Är du skuldsatt eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden kan du få hjälp med ekonomiskt planering, budget- och skuldrådgivning. Du kan boka tid hos kommunens budget- och skuldrådgivare. Kontaktuppgifter och mer information hittar du under budget- och skuldrådgivning eller kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 0510-77 00 00.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd. Försörjningsstödet är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Om du söker försörjningsstöd för första gången ska du kontakta oss först – se undersida här till vänster.

Om du har pågående försörjningsstöd och söker återkommande kan du använda dig av e-tjänsten som du hittar till vänster på sidan.

Om försörjningsstöd

Varje år bestämmer regeringen en miniminivå för försörjningsstödet. Det kallas riksnorm och ska täcka kostnader för boende och hushållsel samt hemförsäkring och arbetsresor. Om du är medlem i fackförening eller a-kassa har du rätt att räkna med detta.

Du kan också få hjälp med kostnader för läkarvård och tandvård, hemutrustning, glasögon eller begravningskostnader med mera. Följ länken om du vill titta närmare på vad som ingår i riksnormen.

Social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldig att registrera personer som söker bistånd och dokumentera handläggningen av ansökningar, den enskilde har rätt att ta del av informationen.

Hur får jag en uppfattning om min ekonomi?

Socialstyrelsens webbplats kan du se hur din ekonomi ser ut, och om du kan ha rätt till ekonomiskt stöd. Du kan även göra en preliminär beräkning av försörjningsstöd. Informationen finns i lättläst form och på flera språk. Här kan du också se vad som räknas till egna tillgångar.

Vem vänder jag mig till för mer information?

Vänd dig till mottagningen för ekonomiskt bistånd.
Telefon: 0510-77 08 99

Telefonen har öppet:

Måndag: 10:00-11:00
Tisdag: 14:00-15:00
Onsdag: 10:00-11:00
Torsdag: 10:00-11:00
Fredag: 10:00-11:00

…eller till kommunens Kontaktcenter på 0510-77 00 00.

I flikarna nedan kan du läsa mer utförligt om bland annat försörjningsstöd och boendefrågor.

Mina sidor - ekonomiskt bistånd

Mina sidor – ekonomiskt bistånd har ändrat utseende och har utökat innehåll.
Denna tjänst vänder sig till dig som har ekonomiskt bistånd.

Här loggar du in på Mina sidor – ekonomiskt bistånd

Support/felanmälan av tjänsten

Vad har tjänsten att erbjuda

Här kan du följa din ansökan om ekonomiskt bistånd, från det du lämnat in ansökan tills beslut är fattat.

Du ser när din ansökan är registrerad som inkommen, vilken bedömning och vilka beslut som fattats och när beslutet har fattats. Du kan också läsa din beräkning. Har din ansökan blivit godkänd och pengar ska betalas ut kan du också se vilken dag utbetalningen går från oss. Detta innebär att du inte behöver kontakta din handläggare för att få information om ditt ärende utan har tillgång till den när du vill via tjänsten. Du ser också kontaktinformationen till din handläggare.

På Mina Sidor kan du också få information om du har blivit utvald för stickprovskontroll och vilka handlingar du behöver ha med för att komplettera din ansökan. Du kan få informationen via sms eller e-post, du väljer själv på vilket sätt under min profil. Det är viktigt att du registrerar aktuella kontaktuppgifter till dig så att vi kan nå dig för information.

Hädanefter kommer gynnande beslut endast att meddelas via ”mina sidor” i e-tjänsten. Detta gäller oavsett om man ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten eller inte. Eventuella avslagsbeslut kommer även fortsättningsvis att delges per post.

Logga in med e-legitimation

För att logga in på Mina sidor ekonomiskt bistånd måste du logga in med e-legitimation.
E-legitimation kan du få om du uppfyller följande:
• Du har ett svenskt personnummer
• Du är minst 16 år (olika banker har dock olika regler för ålderskrav, hör efter med din bank)
• Du är folkbokförd i Sverige
Både du och din make, maka, partner eller sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker försörjningsstöd tillsammans via e-tjänsten återansökan ekonomiskt bistånd. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

 

Rätten till ekonomiskt bistånd

Alla som finns i kommunen och som inte kan försörja sig har rätt till ekonomiskt bistånd om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stödet är behovsprövat och du är skyldig att efter förmåga själv bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att du som är arbetslös och kan arbeta ska söka arbete aktivt. Du är också i första hand skyldig att använda dig av samhällets övriga bidragssystem och förmåner.

Andra sätt att bidra till sin egen försörjning kan vara att använda sig av banktillgodohavanden och säljbara tillgångar. Du ska också vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och söka arbete på egen hand. Du behöver också ta del av de sysselsättningsåtgärder som erbjuds hos Arbetsförmedlingen och i kommunen. Även de som deltar i sysselsättningsåtgärder eller de som saknar arbete på hel- eller deltid ska söka arbete. Att vara aktivt arbetssökande innebär att dagligen söka alla arbeten som är möjliga att få, såväl på orten som inom pendlingsavstånd.

Socialtjänsten kan begära att den som får försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om det inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Syftet med praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten är att utveckla möjligheterna att i framtiden försörja sig själv. Insatsen ska utformas med  hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

Om du inte kan arbeta ska du styrka detta med giltigt läkarintyg.

Återbetalning av ekonomiskt bistånd

Om du har fått ekonomiskt stöd som förskott på ersättning, exempelvis lön, sjukpenning eller pension, kan du behöva betala tillbaka ditt försörjningsstöd. Du kan även bli återbetalningsskyldig om du fått ekonomiskt stöd på grund av arbetskonflikt eller bankstrejk.

Om du lämnat in oriktiga uppgifter eller undanhållit information måste du betala tillbaka ditt försörjningsstöd. Vi är i det fallet också skyldiga enligt Bidragsbrottslagen att göra polisanmälan för misstänkt bidragsbrott.

Överklaga ett beslut

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du göra en överklagan. Berätta varför du anser att beslutet ska ändras och vilken förändring du önskar.

Skicka gärna med en kopia av beslutsmeddelandet och annat som du anser är viktigt. Skriv under överklagan och skicka den till:

Lidköpings kommun
Social & Arbetsmarknad
Fiskaregatan 4C
531 30 Lidköping

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha kommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om Socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt så skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Har du frågor eller önskar få hjälp med din överklagan?
Vänd dig i första hand till den person som fattat beslutet. Vi har skyldighet att hjälpa dig med överklagan.

Akutboende

Om du är bostadslös och inte kan tillgodose behovet av boende på egen hand kan du få hjälp i form av tillfälligt boende vid social- och arbetsmarknadsnämndens övernattningslägenhet. Förutsättningen är att du inte har behov av vård. Det finns en lägenhet för män och en för kvinnor. Hjälpen är individuellt behovsprövat. Om du blir beviljad hjälp får du övernattningsplats samt frukost och enklare kvällsmat. Tillsyn sker nattetid. Förvaring av privata ägodelar får inte förekomma. Du kan få hjälp vid behov en natt åt gången, längre period vid helgerna. Om du inte följer rutinerna för övernattningslägenheten får du inta vara kvar och riskerar att inte få bo där fler nätter.
I vissa fall kan bistånd i form av tillfälligt boende i övernattningslägenheten beviljas även för dig som har egen inkomst men där behovet av akut boende av olika skäl inte kan tillgodoses på annat sätt. I dessa fall tar social- och arbetsmarknadsnämnden ut en avgift för boendet om 80 kr/dygn.

Boendesamordning

Om du är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad kan du bli beviljad boendesamordning (4 kap 1 § Socialtjänstlagen).

Som bostadslös räknas även du som har ordnat tillfälliga bostadslösningar. Biståndet bedöms individuellt och om du blir beviljad hjälp skickar vi remiss till förvaltningens boendesamordnare. Boendesamordnaren och du har sen ett möte och planerar på vilket sätt som du kan få stöd i ditt bostadssökande. Bistånd i form av boendesamordning garanterar inte att den enskilde får bostad hos någon hyresvärd i kommunen. Efter individuell bedömning kan man eventuellt även få hjälp om man behöver behöver byta bostad. Biståndet beviljas då enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen.

Förmedling av egna medel

Har du stora svårigheter att hantera din ekonomi kan du få hjälp i form av förmedling av egna medel. Hjälpen är individuellt prövad och andra möjligheter till stöd och hjälp, exempelvis god man, ska undersökas innan du eventuellt får denna hjälp. Om du får ja till bistånd kan du  låta din inkomst gå direkt till Social & Arbetsmarknad och därmed få hjälp med att planera och hantera din ekonomi och fakturor, exempelvis genom att hyra och el betalas direkt via förmedlingskontot.

Du utformar tillsammans med din socialsekreterare en plan för vilket stöd och hjälp som du behöver för att på sikt klara av att hantera din ekonomi på egen hand.

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag är ett stöd till kommersiell service i glesbygder för att upprätthålla en, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden, tillfredsställande försörjning med dagligvaror i glesbygden.

Hemsändningsbidrag utgår till butiker under följande förutsättningar:

Hemsändning ska ha skett från dagligvarubutik som är belägen utanför centralort, till konsument/hushåll inom Lidköpings Kommun, med undantag av Lidköping centralort, som inte själv av medicinska skäl har möjlighet att ta sig till butiken. Hemsändning ska endast omfatta dagligvaror samt levereras högst en gång per vecka till ett och samma hushåll.

Mina sidor – ekonomiskt bistånd har ändrat utseende och har utökat innehåll.
Denna tjänst vänder sig till dig som har ekonomiskt bistånd.

Här loggar du in på Mina sidor – ekonomiskt bistånd

Support/felanmälan av tjänsten

Vad har tjänsten att erbjuda

Här kan du följa din ansökan om ekonomiskt bistånd, från det du lämnat in ansökan tills beslut är fattat.

Du ser när din ansökan är registrerad som inkommen, vilken bedömning och vilka beslut som fattats och när beslutet har fattats. Du kan också läsa din beräkning. Har din ansökan blivit godkänd och pengar ska betalas ut kan du också se vilken dag utbetalningen går från oss. Detta innebär att du inte behöver kontakta din handläggare för att få information om ditt ärende utan har tillgång till den när du vill via tjänsten. Du ser också kontaktinformationen till din handläggare.

På Mina Sidor kan du också få information om du har blivit utvald för stickprovskontroll och vilka handlingar du behöver ha med för att komplettera din ansökan. Du kan få informationen via sms eller e-post, du väljer själv på vilket sätt under min profil. Det är viktigt att du registrerar aktuella kontaktuppgifter till dig så att vi kan nå dig för information.

Hädanefter kommer gynnande beslut endast att meddelas via ”mina sidor” i e-tjänsten. Detta gäller oavsett om man ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten eller inte. Eventuella avslagsbeslut kommer även fortsättningsvis att delges per post.

Logga in med e-legitimation

För att logga in på Mina sidor ekonomiskt bistånd måste du logga in med e-legitimation.
E-legitimation kan du få om du uppfyller följande:
• Du har ett svenskt personnummer
• Du är minst 16 år (olika banker har dock olika regler för ålderskrav, hör efter med din bank)
• Du är folkbokförd i Sverige
Både du och din make, maka, partner eller sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker försörjningsstöd tillsammans via e-tjänsten återansökan ekonomiskt bistånd. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan