Allmän information, hjälp, råd och anmälan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Alla familjer är unika och har olika behov. Socialtjänsten försöker hitta individuella lösningar tillsammans med familjen.  Det kan vara kontakt med socialsekreterare eller familjebehandling i olika former. Det kan också finnas behov av en kontaktfamilj, familjehem eller behandlingshem. Vill du göra en insats själv?

converse

Du kan vända dig till Social & Arbetsmarknad för att få hjälp och stöd. Du kan även ta kontakt med oss om du misstänker att ett barn far illa. Se flikarna nedan.

Är du osäker på var du ska vända dig kan du alltid ringa till kommunens Kontaktcenter på 0510 77 00 00.

Kvällar, helger och nätter kan du ringa till

Socialjouren

Telefon: 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22 – öppet söndag till torsdag 17,00-23,00. Fredag och lördag 17,00-02,00.

Öppettider under sommarperioden

18 juni—13 juli och 23 juli-17 augusti är receptionen 10.00-16.00 med lunchstängt 12.00-13.00
16-20 juli receptionen endast öppen 13.00-16.00
Väntrummet är öppet 07.45-16.00 under hela perioden

Anmälan om att barn eller ungdom far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ung person far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt till oss på Social & Arbetsmarknad.

Kontakta oss via receptionen på telefon 0510-77 04 20. Eller skriv till Social & Arbetsmarknad, 531 88 Lidköping.

Vilka uppgifter behöver vi?

För att kunna starta en utredning behöver vi vissa uppgifter. Vi behöver veta vem anmälan avser, vad som ligger till grund för anmälan, var barnet eller den unga personen finns och vem som gör anmälan.

Har jag möjlighet att vara anonym?

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Vilka är skyldiga att göra en anmälan?

Enligt Socialtjänstlagen har vissa personer en skyldighet att anmäla om barn eller ungdom far illa. Det gäller personer som arbetar i offentliga eller privata verksamheter som berör barn och ungdom, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

 Vem kan bli aktuell för en utredning?

En utredning kan startas på två sätt. En enskild person eller en familj kan själva ansöka om hjälp från socialtjänsten. Det kan också vara någon annan än familjen, såsom polis, skola eller sjukvård, som gör en anmälan. Alla som kommer i kontakt med barn i sitt arbete har en skyldighet att göra en anmälan.

Vad är en utredning?

När socialtjänsten får in en ansökan från en person eller familj, påbörjas en utredning. Om det istället är en anmälan gör socialtjänsten först en förhandsbedömning tillsammans med familjen. Sedan fattar socialtjänsten beslut om att inleda en utredning.

Under en utredning samlar socialtjänsten information om barnet och familjen. Syftet är att få en bild av familjens situation och föreslå lämplig hjälp. Socialtjänsten pratar med vårdnadshavare, barn och andra viktiga personer i familjens närhet. Man brukar även kontakta barnets skola och exempelvis polis och sjukvård.

Socialtjänsten och familjen planerar utredningen gemensamt, och går igenom vilka kontakter som ska ingå. Detta skrivs ner i en utredningsplan.

Hur länge pågår en utredning?

En utredning kan som längst vara i fyra månader och ska inte vara mer omfattande än vad som krävs. Om det kommer fram nya uppgifter som gör att utredningen behöver förlängas, kan enhetschef besluta om det.

Vad händer efter utredningen?

När en utredning är klar får familjen ta del av den i skriftlig form. Socialtjänsten har då gjort en bedömning av barnets och familjens behov.

Socialtjänsten kan göra bedömningen att familjen inte har behov av stöd eller att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om socialtjänsten istället bedömer att familjen har behov av stöd diskuteras det med familjen, som kan tacka ja eller nej till hjälpen.

Det finns fall då socialtjänstens oro för barnet är så stor att man måste agera utan föräldrarnas samtycke. Tvångslagstiftningen LVU, lagen om vård av unga, är då aktuell.

Förskoleverksamhet

Har du barn i förskola eller i pedagogisk omsorg kontaktar du Barnhälsovården (BVC) för medicinska frågor. Du kan också kontakta BVC om du vill komma i kontakt med en läkare eller psykolog. För frågor som rör barnets situation i förskoleverksamheten kontaktar du förskolechefen för din förskola eller din dagbarnvårdare. Varje verksamhet har också tillgång till en specialpedagog.

Här hittar du mer information om förskolor och dagbarnvårdare

Grundskola

Har du frågor som rör ditt barns skolgång kontaktar du rektor för din skola. Det kan vara frågor om barnets inlärningsmässiga- eller sociala situation. På varje skola finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av skolsköterska, kurator och specialpedagog. Varje skola har också tillgång till en psykolog. Har du medicinska frågor kan du kontakta skolsköterskan direkt.
Här hittar du alla grundskolor

Utredning på socialtjänsten

Utredning kan inledas utifrån ansökan från den enskilde eller genom anmälan. Anmälan kan komma från anonymt håll eller genom människor som arbetar med barn, de har skyldighet att göra anmälan om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Vad är en utredning?

Innan utredning inleds av en inkommen anmälan görs alltid en förhandsbedömning av de uppgifter som socialtjänsten fått in. Bedömningen görs oftast  tillsammans med familjen och man beslutar därefter om utredning ska inledas eller inte. Utredningen är till för att få ett beslutsunderlag så att familjen ska få rätt hjälp och stöd. Socialtjänsten behöver också vid en anmälan se till att barnet får det skydd och stöd det behöver.

En utredning får pågå som längst i 4 månader. Socialsekreteraren gör tillsammans med föräldrarna en planering över vilka kontakter som socialtjänsten behöver prata med. Det kan vara barnets skola, förskola, sjukvård eller närstående till familjen. Den insamlade informationen ligger till grund för att fatta ett beslut om hjälp och stöd till familjen. Det finns olika typer av insatser.

  • Familjebehandling
  • Stödkontakt med socialsekreterare
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Placering på institution

När utredningen är klar går socialsekreteraren igenom den tillsammans med föräldrarna. Det är inga okända uppgifter eller fakta som står i utredningen, utan vårdnadshavarna känner till det som står i utredningen. Socialtjänsten kan bedöma att familjen har behov av hjälp och då diskuteras det med familjen som då kan tacka ja eller nej. Det kan också vara så att man får avslag på sin ansökan då socialtjänsten bedömer att behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Det finns undantagssituationer då socialtjänsten känner allvarlig och akut oro för ett barn och som innebär att man behöver agera utan föräldrars samtycke. Då är det inte längre socialtjänstlagen som gäller utan LVU, Lagen om vård av unga.

Personuppgifter och sekretess

Personuppgifter

För att skydda privatpersoners integritet finns personuppgiftslagen (PuL). Enligt lagen får socialtjänsten behandla personuppgifter, om uppgifterna är överensstämmande och relevanta för ändamålet. Bara de uppgifter som är nödvändiga får användas.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Enligt PuL handlar det om insamling, registrering, lagring eller bearbetning av personuppgifter. Det kan även vara sammanställning eller samkörning samt översändande eller spridning av uppgifterna.

Vilka får ta del av personuppgifterna?

Uppgifterna kan lämnas till domstolar och olika myndigheter. Det kan också vara nödvändigt att lämna ut uppgifterna till enskilda personer, om det inte är fall där sekretess finns.

Kan jag få veta hur mina uppgifter behandlats?

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlats av Social & Arbetsmarknad. En gång per år kan du få informationen, om du lämnat in en skriftlig begäran som du har undertecknat.

Begäran skickar du till: Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden Lotta Fredriksson 531 88 Lidköping vid Vänern

Är dina personuppgifter felaktiga, eller har du andra frågor?

Kontakta Lotta Fredriksson Telefon: 0510-77 04 56.

Sekretess

Socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att vi inte får uppge något om familjens förhållanden till utomstående.

Om du misstänker att ett barn eller en ung person far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt till oss på Social & Arbetsmarknad.

Kontakta oss via receptionen på telefon 0510-77 04 20. Eller skriv till Social & Arbetsmarknad, 531 88 Lidköping.

Vilka uppgifter behöver vi?

För att kunna starta en utredning behöver vi vissa uppgifter. Vi behöver veta vem anmälan avser, vad som ligger till grund för anmälan, var barnet eller den unga personen finns och vem som gör anmälan.

Har jag möjlighet att vara anonym?

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Vilka är skyldiga att göra en anmälan?

Enligt Socialtjänstlagen har vissa personer en skyldighet att anmäla om barn eller ungdom far illa. Det gäller personer som arbetar i offentliga eller privata verksamheter som berör barn och ungdom, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

 Vem kan bli aktuell för en utredning?

En utredning kan startas på två sätt. En enskild person eller en familj kan själva ansöka om hjälp från socialtjänsten. Det kan också vara någon annan än familjen, såsom polis, skola eller sjukvård, som gör en anmälan. Alla som kommer i kontakt med barn i sitt arbete har en skyldighet att göra en anmälan.

Vad är en utredning?

När socialtjänsten får in en ansökan från en person eller familj, påbörjas en utredning. Om det istället är en anmälan gör socialtjänsten först en förhandsbedömning tillsammans med familjen. Sedan fattar socialtjänsten beslut om att inleda en utredning.

Under en utredning samlar socialtjänsten information om barnet och familjen. Syftet är att få en bild av familjens situation och föreslå lämplig hjälp. Socialtjänsten pratar med vårdnadshavare, barn och andra viktiga personer i familjens närhet. Man brukar även kontakta barnets skola och exempelvis polis och sjukvård.

Socialtjänsten och familjen planerar utredningen gemensamt, och går igenom vilka kontakter som ska ingå. Detta skrivs ner i en utredningsplan.

Hur länge pågår en utredning?

En utredning kan som längst vara i fyra månader och ska inte vara mer omfattande än vad som krävs. Om det kommer fram nya uppgifter som gör att utredningen behöver förlängas, kan enhetschef besluta om det.

Vad händer efter utredningen?

När en utredning är klar får familjen ta del av den i skriftlig form. Socialtjänsten har då gjort en bedömning av barnets och familjens behov.

Socialtjänsten kan göra bedömningen att familjen inte har behov av stöd eller att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om socialtjänsten istället bedömer att familjen har behov av stöd diskuteras det med familjen, som kan tacka ja eller nej till hjälpen.

Det finns fall då socialtjänstens oro för barnet är så stor att man måste agera utan föräldrarnas samtycke. Tvångslagstiftningen LVU, lagen om vård av unga, är då aktuell.