Integration

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Genom historien har människor ibland behövt förflytta sig till nya platser för att söka bättre livsförutsättningar. Tyvärr är det många människor som på grund av krig eller konflikter tvingas lämna allt och fly för att söka säkerhet.

fiskmås

Det är kommunens integrationsenhet som ansvarar för mottagandet av nyanlända flyktingar och för deras samhällsinformation, bostäder, svenska för invandrare och för ensamkommande barn och ungdomar.

Det är Länsstyrelsen som fördelar hur många nyanlända invandrare kommuner ska ta emot och ge bostad enligt lagen om anvisning. Enligt denna fördelning ska Lidköpings kommun ta emot och bosätta 168 nyanlända personer med uppehållstillstånd under 2017.

Som nyanländ finns mycket information att få på Information om Sverige.

Etablering

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedling har det samordnande ansvaret för mottagandet av nyanlända. De gör en etableringsplan som innehåller uppgifter om sfi (svenska för invandrare), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring mm. Men man är välkommen att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

Boende för ensamkommande barn och ungdomar

I Lidköpings kommun finns också Nova/Nimbus som är ett kommunalt (HVB) boende för ensamkommande flyktingbarn. Nova/Nimbus vänder sig till barn och ungdomar som är mellan 16 – 18 år. Boendet är till för både de asylsökande och de med permanent uppehållstillstånd (PUT).

Mål med mottagandet

Vara ett boende som stöttar och ger trygghet och som lyfter fram ungdomens initiativförmåga och eget ansvar.
Skapa förutsättning för att ungdomen i framtiden ska ha en egen försörjning och eget boende.
Uppmuntra till ett eget socialt nätverk och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

För dig som är nyanländ till Sverige

På webbplatsen Information om Sverige finns information för dig som är nyanländ till Sverige. Här kan du bland annat få hjälp att lära dig svenska eller få tips om hur du söker efter bostad.

Du kan också få information om Lidköping på flera andra språk:

Här hittar du information om Lidköpings kommun på somaliska, engelska, arabiska och tigrinska.

Har du hyreslägenheter?

Under 2016 behöver Lidköpings kommun fler nya platser för ensamkommande barn. För att få plats med fler ensamkommande flyktingbarn i de befintliga boendena så söker vi hyreslägenheter för de som fått permanent uppehållstillstånd.

Kontakta Social & Arbetsmarknads reception på telefon 0510-77 04 20 om du kan hjälpa till.

Hur länge har kommunen ansvar för ensamkommande flyktingbarn?

Unga som fyllt 18 år och blivit myndiga kan få stanna i kommunens boende om de bedöms ha behov av hjälp. Den som är 21 år och har uppehållstillstånd har däremot samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Många börjar då studera eller arbeta.

Asylfrågan – viktiga begrepp att känna till

Anläggningsboende, ABO

Boenden som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Avtal ensamkommande barn

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket ska teckna avtal med kommunen om mottagande och anvisa asylsökande ensamkommande barn till kommunen.

Avtal med Migrationsverket

Kommuner har möjlighet att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av flyktingar.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Eget boende, BEO

Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Etableringsersättning

Är pengar som den som är nyanländ får när han eller hon har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för alla nyanlända som fyllt 20 år, men inte 65 år och som beviljats uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ska även samordna etableringsinsatser enligt denna lag.

LMA-ersättning (Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.)

Asylsökande som saknar pengar eller andra medel kan ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad LMA-??ersättning. Dagpenningen till en vuxen person är 71 kr/dag.

Permanent uppehållstillstånd, PUT

PUT är en förkortning av ”permanent uppehållstillstånd”.

Schablonersättning

Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader som de asylsökande medför. Kommunen har även rätt att få ersättning för vissa kostnader för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut som schablonersättning utan ansökan.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger tillåtelse för en icke medborgare att uppehålla sig i ett land. Ett uppehållstillstånd kan vara antingen tillfälligt eller permanent.

Hur fungerar skolgången för barn och ungdomar?

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de har fått uppehållstillstånd som de har skolplikt. Barn mellan 7 och 16 år som är nyinflyttade från ett annat land börjar i förberedelseklass. I Lidköping kallas det för Internationella klassen.

Det finns internationella klasser på Wennerbergskolan, Fredriksdalskolan och Rudenschöldskolan. Det är barnets ålder som avgör på vilken av skolorna de börjar. I Internationella klassen får eleverna lära sig svenska språket, skolsystemet, samhället och kulturen i Sverige. Här görs också en kartläggning av elevens tidigare skolgång.

I Internationella klassen går eleven i cirka ett år. Sen får eleven börja i en klass i den skola som eleven tillhör geografiskt utifrån var de bor i kommunen.

Introduktionsprogram för ungdomar över 16 år

Ungdomar som är över 16 år börjar på Introduktionsprogrammet (IM), språkintroduktion på De la Gardiegymnasiet. Innan skolstart träffas personal från IM, eleven, kontaktperson på boendet och ungdomens gode man. De gör tillsammans en kartläggning över elevens tidigare skolgång och eventuella arbetserfarenheter.

Utifrån kartläggningen görs en individuell studieplan för eleven som visar vilka ämnen hen ska läsa med fokus på Svenska som andraspråk. På Språkintroduktion studerar ungdomar i åldrarna 16 till 20 år.

Lidköpings kommun behöver fler familjehem

Lidköpings kommun behöver fler familjehem där barn och ungdomar som lämnat värsta tänkbara scenario för att fly ensamma till ett främmande land kan hitta trygghet.

Om du kan erbjuda ett tryggt och stabilt hem och om du har plats i både rum och hjärta för ett barn till, så är du välkommen att kontakta våra familjehemssekreterare, Åsa Björklund på telefonnummer 0510-77 12 48 eller Elisabet Lushi på telefonnummer 0510-77 17 83.

Här kan du läsa mer om Familjehem.

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

I takt med det ökade antalet ensamkommande barn ökar också behovet av frivilliga som kan ta på sig uppdraget som gode män.

En god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen ska se till så att barnet får en bra första tid i Sverige. Rent praktiskt skulle det kunna handla om att stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får en fungerande skolgång, företräda barnet vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.

Om du är intresserad och vill veta mer kan du höra av dig till våra överförmyndarhandläggare:

Lena Ekmark, telefon 0510-77 03 06
Inger Alteryd, telefon 0510-77 18 42
Therese Sjöberg, telefon 0510-77 04 90
Sara Hellström, telefon 0510-77 14 33

Läs mer om god man för ensamkommande flyktingbarn.

Vad händer de första två åren när en person fått uppehållstillstånd i Sverige?

När en flykting fått uppehållstillstånd i Sverige får han eller hon vänta på en kommunplacering. Det är en process som kan ta tid. Arbetsförmedlingens etableringsplanering förutsätter en folkbokföringsadress och många kommuner har brist på hyresrätter.

När flyktingen fått en bostad i Lidköping kan etableringsplaneringen börja för de vuxna. Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering, en så kallad etableringsplanering. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Planen är att den nyanlände ska vara självförsörjande inom de två år etableringsåtgärden kan pågå.
De flesta är under etableringstiden schemalagda på heltid.
Nyanlända barn går i förskola och skola. Kommunens integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring med mera. Men nyanlända är välkomna att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedling har det samordnande ansvaret för mottagandet av nyanlända. De gör en etableringsplan som innehåller uppgifter om sfi (svenska för invandrare), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring mm. Men man är välkommen att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.