Integration

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Genom historien har människor ibland behövt förflytta sig till nya platser för att söka bättre livsförutsättningar. Tyvärr är det många människor som på grund av krig eller konflikter tvingas lämna allt och fly för att söka säkerhet.

Det är kommunens integrationsenhet som ansvarar för att ta emot nyanlända flyktingar och ge information om samhällsinformation, bostäder, svenska för invandrare och för ensamkommande barn och ungdomar.

Det är Länsstyrelsen som fördelar hur många nyanlända invandrare kommunerna ska ta emot och ge bostad enligt lagen om anvisning.

Som nyanländ finns mycket information att få på Information om Sverige.

Etablering

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedling har det samordnande ansvaret för mottagandet av nyanlända. De gör en etableringsplan som innehåller uppgifter om sfi (svenska för invandrare), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring mm. Men man är välkommen att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

Boende för ensamkommande barn och ungdomar

I Lidköpings kommun finns också flera kommunala boende för ensamkommande flyktingbarn. HVB-hem vänder sig till barn och ungdomar som är mellan 16 – 18 år. Lidköping har även stödboende som är ett boende som vänder sig till de ungdomar som är lite äldre och klarar sig mer själv i vardagen. Boendena är till för både de asylsökande och de med uppehållstillstånd.

 

För dig som är nyanländ till Sverige

På webbplatsen Information om Sverige finns information för dig som är nyanländ till Sverige. Här kan du bland annat få hjälp att lära dig svenska eller få tips om hur du söker efter bostad.

Du kan också få information om Lidköping på flera andra språk:

Här hittar du information om Lidköpings kommun på somaliska, engelska, arabiska och tigrinska.

Har du hyreslägenheter?

Lidköpings kommun behöver fler lägenheter för att kunna ta emot nyanlända. Har du en bostad som du vill hyra ut?

Kontakta oss på telefon 0510-77 00 00 om du kan hjälpa till.

Hur länge har kommunen ansvar för ensamkommande flyktingbarn?

Unga som fyllt 18 år och blivit myndiga kan få stanna i kommunens boende om de bedöms ha behov av hjälp. Den som är 21 år och har uppehållstillstånd har däremot samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Många börjar då studera eller arbeta.

Asylfrågan – viktiga begrepp att känna till

Anläggningsboende, ABO

Boenden som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Mottagande av ensamkommande barn

Det är kommunen som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansvarar för barnen och ungdomarnas asylprocess.

Från och med den 1 juli 2017 finns det inte längre några överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn. Det innebär att barn anvisas till en kommun antingen utifrån måluppfyllelse eller för att barnet har en anknytning i kommunen. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande.

Mottagande av nyanlända

Lidköping har under många år haft en överenskommelse med Migrationsverket om ett mottagande av nyanlända. Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Hur många nyanlända ett län ska ta emot på anvisning beror på befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Andra variabler utifrån kommunernas förutsättningar för mottagande kan beaktas i fördelningen mellan kommuner inom ett län.

 

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Eget boende, BEO

Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Etableringsersättning

Är pengar som den som är nyanländ får när han eller hon har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för alla nyanlända som fyllt 20 år, men inte 65 år och som beviljats uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ska även samordna etableringsinsatser enligt denna lag.

LMA-ersättning (Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.)

Asylsökande som saknar pengar eller andra medel kan ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad LMA-ersättning. Dagpenningen till en vuxen person är 71 kr/dag. Ersättningen är lägre om mat ingår på boendet där den asylsökande bor.

Permanent uppehållstillstånd, PUT

PUT är en förkortning av ”permanent uppehållstillstånd”.

Schablonersättning

Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader som de asylsökande medför. Kommunen har även rätt att få ersättning för vissa kostnader för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut som schablonersättning utan ansökan.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger tillåtelse för en icke medborgare att uppehålla sig i ett land. Ett uppehållstillstånd kan vara antingen tillfälligt eller permanent.

Hur fungerar skolgången för barn och ungdomar?

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de har fått uppehållstillstånd som de har skolplikt. Barn mellan 7 och 16 år som är nyinflyttade från ett annat land börjar i förberedelseklass. I Lidköping kallas det för Internationella klassen.

Det finns internationella klasser på Wennerbergskolan, Fredriksdalskolan och Rudenschöldskolan. Det är barnets ålder som avgör på vilken av skolorna de börjar. I Internationella klassen får eleverna lära sig svenska språket, skolsystemet, samhället och kulturen i Sverige. Här görs också en kartläggning av elevens tidigare skolgång.

I Internationella klassen går eleven i cirka ett år. Sen får eleven börja i en klass i den skola som eleven tillhör geografiskt utifrån var de bor i kommunen.

Introduktionsprogram för ungdomar över 16 år

Ungdomar som är över 16 år börjar på Introduktionsprogrammet (IM), språkintroduktion på De la Gardiegymnasiet. Innan skolstart träffas personal från IM, eleven, kontaktperson på boendet och ungdomens gode man. De gör tillsammans en kartläggning över elevens tidigare skolgång och eventuella arbetserfarenheter.

Utifrån kartläggningen görs en individuell studieplan för eleven som visar vilka ämnen hen ska läsa med fokus på Svenska som andraspråk. På Språkintroduktion studerar ungdomar i åldrarna 16 till 20 år.

Lidköpings kommun behöver fler familjehem

Lidköpings kommun behöver fler familjehem där barn och ungdomar som lämnat värsta tänkbara scenario för att fly ensamma till ett främmande land kan hitta trygghet.

Om du kan erbjuda ett tryggt och stabilt hem och om du har plats i både rum och hjärta för ett barn till, så är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0510-77 00 00.

Här kan du läsa mer om Familjehem.

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

En god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen ska se till så att barnet får en bra första tid i Sverige. Rent praktiskt skulle det kunna handla om att stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får en fungerande skolgång, företräda barnet vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.

Om du är intresserad och vill veta mer kan du höra av dig till våra överförmyndarhandläggare vi telefon eller via e-post: kommun@lidkoping.se

Våra telefontider

Tisdagar 09:00-12:00 eller torsdagar klockan 13:00-15:00

Läs mer om god man för ensamkommande flyktingbarn.

Vad händer de första två åren när en person fått uppehållstillstånd i Sverige?

När en flykting fått uppehållstillstånd i Sverige får han eller hon vänta på en kommunplacering. Det är en process som kan ta tid. Arbetsförmedlingens etableringsplanering förutsätter en folkbokföringsadress och många kommuner har brist på hyresrätter.

När flyktingen fått en bostad i Lidköping kan etableringsplaneringen börja för de vuxna. Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering, en så kallad etableringsplanering. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Planen är att den nyanlände ska vara självförsörjande inom de två år etableringsåtgärden kan pågå.
De flesta är under etableringstiden schemalagda på heltid.
Nyanlända barn går i förskola och skola. Kommunens integrationsenhet har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring med mera. Men nyanlända är välkomna att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedling har det samordnande ansvaret för mottagandet av nyanlända. De gör en etableringsplan som innehåller uppgifter om sfi (svenska för invandrare), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.

Integrationsenheten har inget ansvar för övriga nyanlända i Sverige såsom studenter, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring mm. Men man är välkommen att ringa för rådgivning om var man kan vända sig i olika frågor.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan