Överförmyndare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15. Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Stadshuset i Lidköping

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars verksamhet regleras av kommunallagen, föräldrabalken och förvaltningslagen. Länsstyrelsen Västra Götaland utövar tillsyn över överförmyndares och överförmyndarnämnders verksamhet. Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens tillsyn.

Inger Alteryd är vald överförmyndare i Lidköping. Ersättare är Ewa Sedström.

Vad gör överförmyndaren?

Tillsynsmyndighet

Överförmyndaren har tillsyn över gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi och som av denna anledning har en god man eller förvaltare. Överförmyndaren ska ibland ta ställning till och godkänna vissa rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare utför för den enskildes räkning.

Överförmyndarens uppgift är vidare att ha tillsyn över förmyndare, ofta föräldrar, som förvaltar pengar för minderåriga barn. Det kan till exempel vara fråga om förmögenhet som barn erhållit som arv eller gåva eller medel som barn erhållit i försäkringsersättning.

Tillsynen utövas normalt genom granskning av de redovisningar som gode män/förvaltare/förmyndare (ställföreträdarna) lämnar till överförmyndaren varje år.

Vi utreder också inkomna klagomål mot de ställföreträdare som vi har tillsyn över. Klagomålet bör vara skriftligt, eftersom den berörde ställföreträdaren ska få tillfälle att yttra sig. Av klagomålet bör ställföreträdarens och huvudmannens namn framgå samt de synpunkter eller klagomål som ska framföras. När yttrande har inkommit från ställföreträdaren tar vi på överförmyndaren ställning till om någon åtgärd behöver vidtas. Kontakta oss gärna om du har frågor gällande klagomål.

Rekrytering av gode män och förvaltare

Överförmyndaren rekryterar gode män och förvaltare. Överförmyndaren är dock inte vare sig gode mäns eller förvaltares arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren bistår gode män och förvaltare med information om det regelverk som finns för verksamheten. Överförmyndaren håller också regelbundet utbildningar för gode män och förvaltare.

Tillsynsmyndighet

Överförmyndaren har tillsyn över gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi och som av denna anledning har en god man eller förvaltare. Överförmyndaren ska ibland ta ställning till och godkänna vissa rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare utför för den enskildes räkning.

Överförmyndarens uppgift är vidare att ha tillsyn över förmyndare, ofta föräldrar, som förvaltar pengar för minderåriga barn. Det kan till exempel vara fråga om förmögenhet som barn erhållit som arv eller gåva eller medel som barn erhållit i försäkringsersättning.

Tillsynen utövas normalt genom granskning av de redovisningar som gode män/förvaltare/förmyndare (ställföreträdarna) lämnar till överförmyndaren varje år.

Vi utreder också inkomna klagomål mot de ställföreträdare som vi har tillsyn över. Klagomålet bör vara skriftligt, eftersom den berörde ställföreträdaren ska få tillfälle att yttra sig. Av klagomålet bör ställföreträdarens och huvudmannens namn framgå samt de synpunkter eller klagomål som ska framföras. När yttrande har inkommit från ställföreträdaren tar vi på överförmyndaren ställning till om någon åtgärd behöver vidtas. Kontakta oss gärna om du har frågor gällande klagomål.

Rekrytering av gode män och förvaltare

Överförmyndaren rekryterar gode män och förvaltare. Överförmyndaren är dock inte vare sig gode mäns eller förvaltares arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren bistår gode män och förvaltare med information om det regelverk som finns för verksamheten. Överförmyndaren håller också regelbundet utbildningar för gode män och förvaltare.