Stöd till vuxna personer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vuxenenheten riktar sin verksamhet huvudsakligen gentemot personer över 20 år. Vi arbetar med missbruk/beroende av alkohol eller droger samt våld i nära relation.

Samtal

Vuxenenhetens socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

I flikarna nedan kan du läsa om olika typer av insatser som vi på vuxenenheten stöttar med:

Missbruk/riskbruk/beroende

Påverkas ditt liv negativt av alkohol eller narkotiska preparat eller är det någon i din omgivning som gör det?

Ansökan

Om så är fallet och du är över 20 år kan du vända dig till Vuxenenheten på Social & Arbetsmarknad. Vi arbetar med detta utifrån bred kompetens och stor erfarenhet. Vuxenenhetens insatser grundar sig på de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Insatserna bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och den enskildes önskemål.
Vill du ansöka om insatser på vuxenenheten kan du ringa till Social & Arbetsmarknad. Din ansökan aktualiseras och du kallas till utredningssamtal.

Utredning

Innan insatser påbörjas genomförs en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Utredning och kartläggning sker med hjälp av ASI-intervju. ASI är en förkortning av ”Addiction Severity Index”. ASI är en strukturerad intervjumetod för kartläggning och analys av den enskildes livssituation med tonvikt på missbruksproblemens omfattning. Intervjun baseras på sju viktiga livsområden; alkohol- och narkotikaanvändning, fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj- och umgänge och psykisk hälsa. Målsättningen är att tillsammans med dig finna lösningar att komma ur ett missbruk/beroende och hitta tillbaka till drogfrihet och ett fungerande liv i övrigt. Detta kan innebära insatser via vår öppenvård och om inte detta bedöms vara tillräckligt kan det bli aktuellt med insatser via behandlingshem.

Anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för någon i din närhet? Vill du anmäla oro eller har frågor kan du ringa till Vuxenenheten som du når via Social & Arbetsmarknad. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. När socialtjänsten får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, görs först en förhandsbedömning. Det innebär att man kontaktar den som anmälan avser, informerar om att anmälan kommit in och vad den innehåller. Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård. Om den personen ansöker om insatser inleds utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Om personen inte är intresserad av vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enligt § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas. För att tvångsvård ska kunna beslutas krävs att personen har ett fortgående missbruk, att han/hon har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på frivillig väg och att personen till följd av missbruket:

  • Utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara
  • Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv
  • Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

Minst ett av ovanstående kriterier måste vara uppfyllda. Vård enligt LVM beslutas av Förvaltningsrätten och kan vara i maximalt sex månader. Den kan inte förlängas.
Vid akuta hjälp kontakta socialjouren 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. De nås måndag-torsdag 17:00-23:00 och fredag-lördag 17:00-02:00.

Länkar

AA-möten (anonyma alkoholister)

NA (anonyma narkomaner)

Al-anon & Alateen (vänner och anhöriga till alkoholister)

Hela människan RIA

 

Rådgivningscentrum

Rådgivningscentrum (RC) arbetar med öppenvård. De arbetar med gruppverksamhet utifrån 12-stegs filosofi, anhöriggrupp och individuella samtal. RC arbetar också med personstöd för att stärka individen och stötta den i sin vardag. För att få hjälp av RC måste en socialsekreterare kontaktas och en ansökan göras. Vid behov av tillfälliga råd- och stödsamtal kan RC kontaktas direkt. Anhöriga till personer med missbruksproblematik kan också vända sig direkt till RC.

Läs mer här

Boendesamordning

Boendesamordnaren arbetar på uppdrag från socialsekreterare med att stötta individer med social problematik eller missbruk gällande deras boendesituation. För att få hjälp med boendesamordning måste en socialsekreterare kontaktas på Vuxenenheten alternativt Ekonomienheten och en ansökan göras. Om du redan har eller har haft kontakt med vuxenenheten ska din ansökan göras dit. Din ansökan aktualiseras och du kallas till utredningssamtal. Innan insatser påbörjas genomförs en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Körkortsyttrande

Transportstyrelsen handlägger ansökan om körkortstillstånd. Om det finns anledning att anta att en körkortsinnehavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda dennes lämplighet. I samband med dessa utredningar kan Transportstyrelsen begära in yttrande från socialnämnden.

Att skriva ett körkortsyttrande innebär att man genomför en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Ett körkortsyttrande ska innehålla en redogörelse för de omständigheterna som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort. När en begäran inkommer kallas den enskilde för utredningssamtal.

Våld i nära relation

Läs om Våld i nära relation här.

Påverkas ditt liv negativt av alkohol eller narkotiska preparat eller är det någon i din omgivning som gör det?

Ansökan

Om så är fallet och du är över 20 år kan du vända dig till Vuxenenheten på Social & Arbetsmarknad. Vi arbetar med detta utifrån bred kompetens och stor erfarenhet. Vuxenenhetens insatser grundar sig på de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Insatserna bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och den enskildes önskemål.
Vill du ansöka om insatser på vuxenenheten kan du ringa till Social & Arbetsmarknad. Din ansökan aktualiseras och du kallas till utredningssamtal.

Utredning

Innan insatser påbörjas genomförs en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Utredning och kartläggning sker med hjälp av ASI-intervju. ASI är en förkortning av ”Addiction Severity Index”. ASI är en strukturerad intervjumetod för kartläggning och analys av den enskildes livssituation med tonvikt på missbruksproblemens omfattning. Intervjun baseras på sju viktiga livsområden; alkohol- och narkotikaanvändning, fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj- och umgänge och psykisk hälsa. Målsättningen är att tillsammans med dig finna lösningar att komma ur ett missbruk/beroende och hitta tillbaka till drogfrihet och ett fungerande liv i övrigt. Detta kan innebära insatser via vår öppenvård och om inte detta bedöms vara tillräckligt kan det bli aktuellt med insatser via behandlingshem.

Anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för någon i din närhet? Vill du anmäla oro eller har frågor kan du ringa till Vuxenenheten som du når via Social & Arbetsmarknad. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. När socialtjänsten får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, görs först en förhandsbedömning. Det innebär att man kontaktar den som anmälan avser, informerar om att anmälan kommit in och vad den innehåller. Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård. Om den personen ansöker om insatser inleds utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Om personen inte är intresserad av vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enligt § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas. För att tvångsvård ska kunna beslutas krävs att personen har ett fortgående missbruk, att han/hon har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på frivillig väg och att personen till följd av missbruket:

  • Utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara
  • Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv
  • Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

Minst ett av ovanstående kriterier måste vara uppfyllda. Vård enligt LVM beslutas av Förvaltningsrätten och kan vara i maximalt sex månader. Den kan inte förlängas.
Vid akuta hjälp kontakta socialjouren 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. De nås måndag-torsdag 17:00-23:00 och fredag-lördag 17:00-02:00.

Länkar

AA-möten (anonyma alkoholister)

NA (anonyma narkomaner)

Al-anon & Alateen (vänner och anhöriga till alkoholister)

Hela människan RIA

 

Karta

Visa större karta