Stöd till vuxna personer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Stöd till vuxna personer

Vuxenenheten riktar sin verksamhet huvudsakligen gentemot personer över 20 år. Vi arbetar med missbruk och beroende av alkohol, droger, spel om pengar samt våld i nära relation.

Samtal

Vuxenenhetens socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Du når oss dagligen mellan 8:30 – 9:30 och 13:30 – 15:00 på vår mottagningstelefon med nummer 0510-77 19 24.

I flikarna nedan kan du läsa om olika typer av insatser som vi på vuxenenheten stöttar med:

Andvändbara länkar

 

Länkar

AA-möten (anonyma alkoholister)

NA (anonyma narkomaner)

Al-anon & Alateen (vänner och anhöriga till alkoholister)

Hela människan RIA

Alkoholprofilen

Maria Ungdom

Spelberoendegruppen

Stödlinjen

 

Missbruk/riskbruk/beroende

Påverkas ditt liv negativt av alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar eller är det någon i din omgivning som gör det?

Ansökan

Om så är fallet och du är över 20 år kan du vända dig till Vuxenenheten på Social Välfärd. Vi arbetar med detta utifrån bred kompetens och stor erfarenhet. Vuxenenhetens insatser grundar sig på de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Insatserna bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och den enskildes önskemål.
Vill du ansöka om insatser på vuxenenheten kan du ringa till Social Välfärd. Din ansökan aktualiseras och du kallas till utredningssamtal.

Utredning

Innan insatser påbörjas genomförs en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Utredning och kartläggning sker med hjälp av ASI-intervju. ASI är en förkortning av ”Addiction Severity Index”. ASI är en strukturerad intervjumetod för kartläggning och analys av den enskildes livssituation med tonvikt på missbruksproblemens omfattning.

Intervjun baseras på sju viktiga livsområden; alkohol- och narkotikaanvändning, fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj- och umgänge och psykisk hälsa; vi genomför även kartläggning av problemspelande om pengar. Målsättningen är att tillsammans med dig finna lösningar att komma ur ett missbruk/beroende och hitta tillbaka till drogfrihet och ett fungerande liv i övrigt. Detta kan innebära insatser via vår öppenvård och om inte detta bedöms vara tillräckligt kan det bli aktuellt med insatser via behandlingshem.

Anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för någon i din närhet? Vill du anmäla oro eller har frågor kan du ringa till Vuxenenheten som du når via Social Välfärd. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

När socialtjänsten får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel eller spel om pengar, gör vi först en förhandsbedömning. Det innebär att man kontaktar den som anmälan avser, informerar om att anmälan kommit in och vad den innehåller. Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård. Om den personen ansöker om insatser inleds utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Om personen inte är intresserad av vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enligt § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas. För att tvångsvård ska kunna beslutas krävs att personen har ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, att hen har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på frivillig väg och att personen till följd av missbruket:

•Utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara
•Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv
•Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

LVM är inte tillämpbart vid spelmissbruk.

Minst ett av ovanstående kriterier måste vara uppfyllda. Vård enligt LVM beslutas av Förvaltningsrätten och kan vara i maximalt sex månader. Den kan inte förlängas.

Vid akuta hjälp kontakta socialjouren 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. De nås måndag-torsdag 17:00-23:00 och fredag-lördag 17:00-02:00.

Rådgivningscentrum

På Rådgivningscentrum arbetar vi med missbruk, beroende och våld i nära relation.

Rådgivningscentrums hemsida

Körkortsyttrande

Transportstyrelsen handlägger ansökan om körkortstillstånd. Om det finns anledning att anta att en körkortsinnehavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda hens lämplighet. I samband med dessa utredningar kan Transportstyrelsen begära in yttrande från socialnämnden.

Att skriva ett körkortsyttrande innebär att man genomför en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Ett körkortsyttrande ska innehålla en redogörelse för de omständigheterna som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort.

När en begäran kommer kallas hen för utredningssamtal till socialsekreterare. Som underlag till utredningen ska man ange en referensperson till yttrandet och man ska också lämna alkometertester och/eller drogtester på Rådgivningscentrum. Instruktioner angående detta skickas med kallelsen.

Våld i nära relation

Läs om Våld i nära relation här.

 

Länkar

AA-möten (anonyma alkoholister)

NA (anonyma narkomaner)

Al-anon & Alateen (vänner och anhöriga till alkoholister)

Hela människan RIA

Alkoholprofilen

Maria Ungdom

Spelberoendegruppen

Stödlinjen

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta