Landsbygdsråd Vinninga

Malin Olsson Lundqvist, kommunens landsbygdsutvecklare inledde med att beskriva processen kring dessa nedslag på landsbygden som kallas landsbygdsråd. I Lidköping kommer vi ha årliga träffar i Vinninga, Järpås, Tun, Örslösa och på Kållandsö. Inför dessa träffar sammankallas en referensgrupp bestående av personer på orten som kan förmedla en bild av vad som händer i området utifrån olika perspektiv som skolan, föreningslivet, näringslivet och annat. Utifrån identifierade teman och frågeställningar bjuds tjänstepersoner med för att ge bakgrund och svara på frågor.

Ett 40-tal personer deltog när tjänstepersoner från Lidköpings kommun kom till Vinningaskolan för att diskutera frågor som är intressanta för just Vinningaborna. Två teman hade tagits fram i samråd med referensgruppen på orten och några frågor hade inkommit via e-post i förväg.

Deltagandende tjänstepersoner var:

Tora Gustafson, plan- och trafikchef, Patrik Tigerberg, ungdomschef, Dag Stulen, trygghetssamordnare, Anders Johansson, kommunpolis, Maria Hedén Sturesson, chef fritidsenheten, Anna Gunnarsson, utvecklingsledare Kultur och Fritid, Jakob Johansson, IT-pedagog med kollega Nicklas

Frågor som inkommit via mail och referensgrupp

Frågor som inkommit via mail och referensgrupp:

Vinninga Arena

En grupp har tillsatts bestående av politiker och tjänstemän som ska se på frågan från politiskt håll.

Gruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidiet från Kultur och Fritidsnämnden samt ett antal tjänstepersoner och mötet är planerat till 9 november.

Grävning för dagvatten Lupinvägen, Syrénvägen och prel Violvägen

Framflyttat till 2024 pga bristande resurser, personalbrist och flera stora projekt i kommunen som tagit mycket tid. Service kommer att meddela i förväg när de kommer för att gräva har de lovat.

Plan och Trafikchef svarar på nedanstående frågor

Cykelvägen till Filsbäck. Granskningshandlingar har inkommit. Klar 2023. Etappen in till Vinninga har fått delfinansiering.

Finns det planer att förlänga cykelvägen från skolan till affären: Inga planer just nu att förlänga den. Ska se när det blir mer inflyttade och ett ökat behov uppstår. Vilken typ av cykelväg det blir får diskuteras med i samråd med Trafikverket. Säkerhetsåtgärder planeras. Inga planer än men vi jobbar på det.

Höga hastigheter på vägarna i byn. Efterfrågat tavla som mäter hastighet som ett verktyg för att få ner hastigheterna. Svar ja, kommunen jobbar på att få dit den. Kommunen ska bara få ok från Trafikverket då det är deras väg.

Strålkastare som riktas mot pulkabacken. Serviceförvaltningen på kommunen har möjlighet att ordna detta. Vill se att en beställning kommer från vägföreningen. Uppmanas att deltagare från vägföreningen har kontakt med förvaltningen.

Kommunens IT-pedagog Jakob Johansson med kollega informerar om sina tjänster.

Informera om ett projekt som har beviljats ytterligare ett år. Projektet har gått ut på att bistå ortsbefolkningen med digital teknik. Det finns ett stort utanförskap digitalt, ofta bland äldre personer. Jakob finns tillgänglig på biblioteket i Vinninga på onsdagar 10-12. Man tar med sig mobil och surfplatta. Olika saker man kan få hjälp med. Sociala medier mm och lära sig söka på internet och bibblans digitala tjänster. Inga förkunskaper. Det är gratis.

Finns även en resurs med en Digital fixare som kommer att komma hem och hjälpa till. Kostnadsfritt.

Kontakt Digital vägledning 073-688 1657

Digital fixare nås genom kommunens kontaktcenter 0510- 77 00 00

Kvällens tema nr 1

Byggande framåt i Vinninga, dialog kring önskemål och möjligheter för att Vinninga ska kunna växa. Plan- och trafikchef redogör och svarar på frågor

Syftet är att få till flyttkedjor för att fler kan sälja sina hus, hitta alternativt boende och fler familjer kan flytta till Vinninga. Strategi att utnyttja den marken vi har på ett bra sätt genom att göra sk markupplåtelser där man erbjuder marken till byggföretag. Därav att det inte just nu finns tomter där man kan bygga helt fritt.

70 nya bostäder planeras i trädgårdsbyn. Just nu är processen överklagad. Blandad bebyggelse med bostäder från GBJ Bygg och Lyckebohus. Tomter 1 familjshus, radhus och hyresrätter.

AB Bostäder har en tomt vid äldreboendet. Flerfamiljshus. Man avvaktar in trädgårdsbyn och ser hur efterfrågan blir. Kanske framåt 2027.

Översiktsplanen medger även bebyggelse norrut, fortsättningen på Blåbärsvägen så småningom när efterfrågan ökar. Enligt ÖP klart att bygga åt det hållet, men det är inte detaljplanelagt.

Samtal med byggföretagen GBJ Bygg och Lyckebohus:

GBJ bygg svara att man inväntar överklagandeprocessen, men att man har 46 intressenter som väntar på mer information när man väl kan komma igång.

Lyckebohus har inte gått ut med någon information än, utan inväntar beslut från överklagandeprocessen från Mark- och miljööverdomstolen.

Det besked som förväntas från Mark- och miljööverdomstolen är om de kommer ta upp ärendet eller ej. Det troliga är att de inte kommer ta upp ärendet, men det kan man inte veta helt säkert.

Beslutet kommer i januari/februari 2023.

Vinninga är en omtyckt ort som kommer att fortsätta växa.

Många frågor om tomter för att bygga egna hus. Vill ha mer tomter för ”fritt byggande”

Kvällens tema 2

Dialog kring aktiv fritid för unga I Vinninga med kommunens Ungdomschef

Patrik Tigerberg, ungdomschef och ansvarig för fritidsgårdarna.

Berättar om de olika fritidsgårdarna, Sockerbruket, Tun, Margretelund, Järpås där det finns aktivitet i dagsläget

Berättar om historien bakåt från när Kultur och Fritid tog över ansvaret för fritidsverksamheten. Fanns ett stort behov att starta i Margretelund och Järpås tex. Vid övertagandet fanns ingen aktivitet i Vinninga.

Information från deltagarna om att det är mycket bus vid skolan på kvällstid. Även mycket busliv med EPA traktorer.

Det framförs kritik mot 114 14 som är svåra att få kontakt med och inte kommer med återkoppling Anders Johansson Kommunpolis vet att det är problem med 114 114 och beklagar detta men tar med sig frågan.

Patrik berättar om mobil fritidsgård framförallt på landsbygden. Frågan är om det finns lokal för att ha en fritidsgård. Patrik eftersöker samarbete.

Glada att det gått bra så länge. Hur ska vi få hit bussen? Mobil fritidsgård. Gamla prästgården är en bra lokal. Vet ej kvällsaktiviteter, det kanske går att göra bra aktiviteter under kvällstid.

Utnyttja elljusspåret för att aktivera ungdomar. Idrott är bra för att röra på sig. Teater och musik kanske kan användas. Deltagarna efterfrågar det som devi har blivit av med. Det var en bra samlingsplats i Folkets hus. Man tog över den gamla lokal för kommunal verksamhet och denna har inte har ersatts med en ny.

En aktivitets hall vore bra och kunde aktivera alla åldrar. En hall vore lösningen. En parkering i anslutning. Bygga ut förskolan och ta tillbaka den, kan man ha moduler vid förskolan till en annan lösning (arenan) finns.

Vid gruppdiskussionerna kommer de flesta fram till att en lokal skulle lösa många av utmaningarna med aktiviteter för barn och unga (och äldre för den delen).

Hur kan vi tillsammans öka tryggheten på landsbygdens orter?

Kommunpolis Anders Johansson: Har kollat lite på antalet anmälningar från detta område och det är en drastisk minskning av detta från Vinninga/Filsbäck de sista åren. Brottsfrekvensen har minskat. 35 anmälda brott. Förra året 130. Är det så lugnt eller är det så att man inte gör anmälningar till oss.

Är det så att man inte anmäler?

Svar från deltagarna att det upplevs som det inte är någon idé. Lång väntetid i telefonen. Händer det saker nästan varje dag så är det av intresse att vi är på plats. Kommunpolisen uppmanar ändå att anmäla på Polisen.se och att tipsa polisen. Viktigt att incidenter kommer polisen till handa så de kan ge resurser till rätt ställen.

Trygghetssamordnare Dag Stulen berättar om appen (EST Lidköping) där man kan rapportera incidenter. Vi vill ha några som kan tänka sig att använda sig av appen. Vi kan inte agera direkt men vi kan samla statistik. Det rapporteras in till polisen. Det krävs lite extra arbete från er. Vi vet att det inte krävs så mycket för att det ska bli bättre.. Uppgivenhet att man inte anmäler brott. Vad är uppfattningen. Överlag sägs det att det är tryggt i Vinninga. Vi hjälps åt säger Dag så ni kan kontakta. Men det är upp till medborgarna att det kommer in inforamtion.

Kontakta Dag eller IT-pedagog Jakob Johansson om ni behöver hjälp med appen.

Kontakt Dag eller IT-pedagog Jakob Johansson om ni behöver hjälp med appen

Anders berättar om att droger är ett problem i samhälle. Polisen har ertappat 14 och 15 åringar som håller på med droger. En dålig utveckling. Det är hela samhället som måste agera.

Föräldrar på stan fanns det förr i tiden. Dag berättar om trygghetsarbetet i Margretelund. Berättar om EST. Det saknades vuxna ute på kvällarna. De gjorde en egen fb grupp. Då började komma med vuxna på stan. Dag säger utnyttja engagemangen och vara ute på kvällen. Det behöver inte vara så svårt. Man kan göra det som en social grej.

Trygghetssamordnarna i kommunen ska arbetar nära Kultur och fritid. 500 000 kronor har beviljats för ungdomar under nästa semestertid.

0510-77188 eller DagTore.Stulen@lidkoping.se

Jakob Johansson nås via kommunens växel 0510-77 00 00 eller Jakob.Johansson2@lidkoping.se

Kom och träffa Dag och Anders Onsdag 2 november kl 13.00 - 15.00 vid affären.

Kultur- och fritidsförvaltningen inbjuder till dialog kring det planerade Friluftsprogrammet.

Fritidschef Maria Heden Sturesson och Utvecklingsledare Anna Gunnarsson.

Definition friluftsliv. Varför är det viktigt med friluftsliv?

Tre huvudspår. Folkhälsa, utevistelse, vi vet att man mår bättre om man rör sig i naturen. Naturen och friluftsliv är ganska tillgängligt för att ta del av det. Det behövs ingen utrustning. Som barn får man mycket lättare att koncentrera sig ute i skogen.

Naturförståelse och miljömedvetenhet. Förståelse för naturen och att den är viktig.

Regional utveckling. Något som har växt sista tiden. Turism- och besöksnäring. Många har firat semester hemmavid. Viktigt när man väljer bostad för att bo.

Vi gör ett friluftsprogram för att:

1 Politikerna ska kunna sätta mål för friluftslivet. Vilka områden ska prioriteras te.

2 Internt arbetet i kommunen. Hur vi ska organisera oss bäst? Hur kan vi informera bättre om hur man bäst sköter sig i naturen. Alla som bor i kommunen nyttjar på olika sätt. Vi är många som jobbar med detta kommunen.

Vad ser ni i Vinninga? Spår och utegym har vi diskuterat. Vad vill ni utveckla?

Utveckling av fritidsområdet. En aktivitetshall är något som efterfrågas.

Hur ser det ut om det blir fin vinter? Kan det spolas is?

Kan kommunen fixa en ordentlig vattenpost som kan användas för att spola vatten för att göra en is?

Om man identifierar en yta så kan kommunen fixa isredskap och se på möjligheten att ordna med tillgång på vatten

Kontakt:

maria.hedensturesson@lidkoping.se

anna.gunnarsson@lidkoping.se

Övrigt

En återkoppling från en deltagare:

Det tas upp samma sak på varje möte men inget resultat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se