Utvecklingsmedel för ökad social hållbarhet

Det kommunala Hållbarhetsutskottet ska bland annat verka för att Program för social hållbarhet genomförs på ett samordnat och effektivt sätt i kommunen och tillsammans med externa aktörer. Utskottet har kommunala och regionala medel till sitt förfogande, totalt cirka 2,7 Mkr, för att genomföra hälsofrämjande arbete. Nu efterfrågar rådet förslag på utvecklingsinitiativ från organisationer, föreningar och kommunens verksamheter.

Prioriterade områden för utvecklingsinitiativ

Utskottets beredningsgrupp har utifrån områdena i Program för social hållbarhet valt att prioritera psykisk hälsa och trygghetsfrämjande arbete.

Behov ska vara utgångspunkten

Initiativet ska utgå från ett behov som finns och ska vara en utveckling inom områdena psykisk hälsa och trygghetsfrämjande arbete. Viktigt är att arbetet sker i samverkan mellan minst två aktörer.

Rådet efterfrågar förslag som främjar:

 • Användning av samhällets och den ideella sektorns resurser ska ske på ett föredömligt sätt,
 • kunskapsbaserat arbetssätt,
 • samarbeten mellan minst två aktörer.

Utskottet prioriterar utvecklingsinsatser som handlar om:

 • verksamhetsutveckling genom förändrade arbetssätt,
 • utveckling/test av en ny idé,
 • kompetenshöjande insatser,
 • att ta fram kunskapsunderlag som exempelvis enkäter och kartläggningar.

Ta fram underlag

 • Tydliggör relationen till någon av beslutad styrning:
 • Program för social hållbarhet inklusive åtgärdskatalog. Områdena psykisk
  hälsa och trygghetsskapande arbetet har hög prioritet.
 • Åtgärdsplan enligt samverkansöverenskommelse med Polisen
  Lokal genomförandeplan utifrån Regional handlingsplan för psykisk hälsa.
 • Lämna in uppdrags-/projektbeställning med underlag enligt projektmodellen,
 • Underlaget ska vara Kommunstyrelsens verksamheter tillhanda senast den 30 september 2019.

Tänk på

 • Initiativet ska tas tillsammans med minst en annan part (internt och/eller externt).
 • Initiativet kan baseras på en ny idé men kan minst lika gärna vara ett förbättringsinitiativ kopplat till en pågående verksamhet.
 • Utskottet prioriterar initiativ som är långsiktiga framför korta uppdrag/projekt av mindre omfattning.
 • Initiativet ska kunna användas som ett gott exempel i kommunen.
 • Utskottet prioriterar initiativ där förutsättningarna för implementering efter uppdrags-/projekttidens slut är god.
 • Utskottet finansierar inte löpande verksamhet men medel kan användas för kostnader direkt relaterade till uppdraget/projektets genomförande.
 • Uppdrag/projekt kan som längst finansieras till den 31 december 2020.
 • Det ska anges en utpekad person/funktion som ansvarig för insatsen och uppföljningen.
 • Initiativet ska återrapporteras till Hållbarhetsutskottet under och efter uppdrags-/projekttiden av den ansvariga personen/funktionen.
 • Om behov finns, ta hjälp av folkhälsostrategen och utvecklingsledare sociala frågor. De finns till hands, följer initiativen och kan medverka med sin kompetens och utifrån sitt uppdrag.

Vill du veta mera:

Kontakt

Dag Tore Stulen

Titel: Utvecklingsledare

Enhet: Social Välfärd

Tel: 0510771888

E-post: DagTore.Stulen@lidkoping.se

Kontakt

Anna Stadig Pilhagen

Titel: Folkhälsoplanerare

Enhet: Kommunstyrelsens verksamheter

Tel: 0510-771281

E-post: Anna.StadigPilhagen@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se