Medborgarundersökning 2021

Nära 100 procent trivs i Lidköping - SCB:s medborgarundersökning 2021

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning har just landat och visar på många goda resultat. Överlag har invånarna en hög grad av nöjdhet inom de flesta områden. Hela 96 procent tycker att kommunen är en mycket, eller ganska bra plats att leva på och 74 procent skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköping. 90 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter bra.

Statistiska centralbyrån genomför årligen en undersökning bland Sveriges kommuner, det är invånare som är minst 18 år gamla som svarar på enkäten och resultatet kan sedan jämföras med närliggande kommuner eller med riket i stort om man så vill. Lidköping deltar i undersökningen vartannat år.

Nöjdare än de flesta – särskilt med äldreomsorg och förskola
Lidköpings kommun står sig mycket bra, här kan nämnas att vi ligger 4 procentenheter högre än riket i stort kring om vi tycker att vi bor i en bra kommun. 74 procent av oss skulle rekommendera andra att flytta hit, vilket kan jämföras med 62 procent i snitt i Sverige. Våra invånare tycker generellt att vi bedriver våra kommunala verksamheter bra - en av de som sticker ut är äldreomsorgen som rankas med 79 procent nöjdhet i jämförelse med rikets 58 procent. Nöjdheten med förskoleverksamheterna är också utmärkande i resultatet.

”Det är ett fantastiskt positivt omdöme från lidköpingsborna. Att nio av tio och upplever att kommunens verksamheter är bra är extra glädjande i en tid med pandemi. Jag är stolt och glad över vår personal som jag vet gör ett gott arbete och att invånarna också anser det är extra roligt. En fin julklapp”, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör.

Trygghet är en viktig parameter
I frågorna kring trygghet kan vi se att Lidköpings invånare känner sig trygga i kommunen, i dagsljus känner sig 98 procent trygga och 81 procent är trygga även i mörker. I Västra Götaland känner sig 72 procent trygga i mörkret och i Sverige som helhet är det ytterligare ett par procent lägre. Tittar man på geografi så känner de som bor utanför Lidköping sig tryggare än de som bor i centrala Lidköping och det är något fler kvinnor som upplever otrygghet. Ett exempel på trygghetsskapande åtgärder som pågår är förbättrad belysning i stadsparken och ny belysning vid cykelbanor. Det man ser som det största orosmomentet i nuläget är narkotika, där 56 procent anser att detta är ett problem i kommunen. I slutet av innevarande år drar polis, kommun och flera aktörer igång en lokal kommunikationskampanj som riktar sig till att uppmärksamma vuxnas gemensamma ansvar för att hindra unga från att hamna i ett drogberoende.

Stort förtroende för politiker och tjänstepersoner
Vad gäller förtroende utmärker sig Lidköpings kommun gentemot riksgenomsnittet igen - här känner invånarna generellt fem till tio procent mer förtroende för både politiker och kommunens tjänstepersoner än vad man gör i landet i stort.

"Det är mycket glädjande att se att vissa delar verkligen sticker ut på ett positivt sätt. Alla som jobbar i kommunen är med och bidrar till det goda resultatet vi ser i undersökningen. Det finns alltid delar att förbättra och vi ska förstås titta djupare i materialet och se på resultaten i jämförelse med omkringliggande kommuner. Men över lag är vi både glada och stolta över det förtroende och den nöjdhet invånarna i Lidköping känner", kommenterade Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande.

Avstånd till postombudet för långt
På ett område ligger dock kommunen generellt lägre, det gäller samhällsservice. Här mäts om invånarna tycker att man bor inom rimligt avstånd från postombud, livsmedelsaffär, vårdinrättningar och kommunal service i form av skola, bibliotek och äldrevård. Bland dessa rankades närheten till postombud som sämst.

Om Medborgarundersökningen

Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning är framtagen tillsammans med kommuner och SKR för att mäta attityder om kommunen i kommunen. Den ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till. Medborgarundersökningen genomförs en gång per år. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 2015 genomfört medborgarundersökningarna. Innan dess genomfördes de av CMA Research AB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se