Detaljplan för del av Sannorna 1:3, 3:1, 5:1 och Dalängen 1:1, Framnäs bostadsetapp 1, Lidköpings kommun

Rubricerad detaljplan, upprättad i december 2023, finns utställd för samråd fr.o.m. fredag 19e april 2024 t.o.m fredag 17e maj 2024. Planhandlingar och utredningar finns under samrådstiden tillgängliga såväl i Stadshuset som på kommunens hemsida.

Planområdet ligger i Främnäs i centrala Lidköping, omfattar ca 10 ha och sträcker sig mellan Läckögatan och Vänern. Planområdet omfattar bland annat Läcköparkering, Folkets park, Parketten, Park- och Bävervallen samt Framnäsbadet. All mark inom planområdet ägs av kommunen och kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan över rubricerat område.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Planen syftar till att möjliggöra blandad och attraktiv bostadsbebyggelse samt stärka och stödja Framnäsområdets befintliga och planerade besöksmål, publika verksamheter och rekreationsområden. Detaljplanen möjliggör ca 450-500 nya bostäder, som fördelas på sju olika kvarter. Läcköparkeringen och delar av dagens fotbollsplaner i området föreslås bebyggas.

Syftet med planen är också att ta ett helhetsgrepp om området för att kunna koordinera olika verksamheters behov och möjliggöra en ny funktionsblandad stadsdel i Lidköping, i vilken såväl bostäder som fritidsaktiviteter och besöksnäring inryms och kan stärka varandra.

Detaljplanen ska också möjliggöra en större bredd av verksamheter i de kommunala byggnader som redan finns i området. Folkets park bevaras i så stor mån det går och Rotundan, Framnäsbadet respektive Parketten föreslås utvecklas. Nya stråk öppnas upp mot Vänern och den inhägnade ytan runt Framnäsbadet minskas till förmån för större allmänt tillgänglig parkmark. Området föreslås blir en entré till den nya strandparken som öppnar under 2024.

Syftet med planen är samtidigt att möjliggöra en omgestaltning av Läckögatan till en mer stadsmässig huvudgata och västlig entré till staden.

Detaljplanen avviker inte från gällande översiktsplan (STADSUTVECKLINGSPLAN - Fördjupad översiktsplan för staden Lidköping, 2022).

Kommunens bedömning är att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken (1998:808).

Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken föreslås upphävas med stöd av 4 kap 17 § plan- och bygglagen.

Planhandlingar och tillhörande utredningar

Planhandlingar och tillhörande utredningar finns under samrådstiden, 19e april 2024 t.o.m 17e maj 2024, utställda i Kontaktcenter i Stadshuset, Skaragatan 8.

Öppettider: måndag-torsdag 7:30-16:30, fredag 7:30-16:00.

Planhandlingarna finns även tillgängligt på kommunens webbplats:

https://lidkoping.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING

Besöksadress: Skaragatan 8, tfn: 0510-77 00 00.

Samrådsmöte

För den som vill veta mer, titta på planförslaget i en 3D-modell, har frågor eller vill diskutera planförslaget så finns det möjlighet att komma på samrådsmöte som arrangeras som ett öppet hus med drop-in, onsdagen den 8e maj kl. 16-19 i Stadshusets entréplan, Skaragatan 8, Lidköping.

Synpunkter och frågor

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING eller samhalle@lidkoping.se senast fredag 17e maj 2024.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Erik Hallberg på tfn: 0510-77 67 53

e-post: erik.hallberg@lidkoping.se

eller mark- och exploateringsingenjör Johan Gustafsson på 0510-77 67 62

e-post: johan.gustafsson@lidkoping.se

 1. Detaljplan för del av Sannorna 1:3, 3:1, 5:1 och Dalängen 1:1, Framnäs bostadsetapp 1, Lidköpings kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaKungörelse NLT och Anslagstavlan.pdf Pdf, 98.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (29 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: