Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

1. Ansökan

Ansökan ska vara ställd till överförmyndaren i Lidköping och undertecknad av förmyndare/ god man/ förvaltare. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten eller bostadsrätten ska försäljas. Om den omyndige/ huvudmannen inte är ensam ägare ska framgå hur stor andel han/ hon äger.

Om ansökan avser en omyndig ska personbevis för barnet ges in. Personbevis ska utvisa vem/ vilka som är vårdnadshavare för barnet.

Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett.

2. Huvudmannens tillstyrkan

Om den omyndige fyllt 16 år ska hans/ hennes skriftliga tillstyrkan till försäljningen biläggas ansökan. Detsamma gäller den som har en god man. Om det framgår av handlingarna att huvudmannen inte kan ge sitt samtycke behöver detta inte inhämtas.

3. Yttranden

Huvudmannens make/ maka/ sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Med närmaste släktingar avses barn eller om huvudmannen är underårig — föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuella syskonbarn att anse som närmaste släktingar. Yttranden kan tecknas direkt på ansökan. I varje fall bör adressen till de närmast anhöriga finnas med.

4. Köpekontrakt

Köpekontraktet ska inges i två exemplar ( original och kopia).Kontrakt ska vara undertecknad av såväl säljare som köpare.

5. Taxeringsbevis, med mera

För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärde ges in med ansökan.

6. Värderingsutlåtande

Vid försäljning av lägenhet som fastighet ska ett värderingsutlåtande ha utfärdats av värderingsinstitut eller sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitats av bank eller fastighetsmäklare ges in. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten ( areal, råmark, eller färdig tomtmark, byggnadernas utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer mm).

7. Säljaren är dödsbo

Om säljaren är dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.

8. God man kan behövas

Observera att om försäljningen sker till förmyndaren/ gode mannen/ förvaltaren måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren.

9. När försäljningen är klar

När försäljningen är klar ska bevis för att köpeskillingen insatts på huvudmannens konto i bank insändas. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan